Žilinská univerzita v Žiline sa prostredníctvom svojho Etického kódexu hlási k dodržiavaniu zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý spočíva v zákaze diskriminácie v súlade s tzv. antidiskriminačným zákonom. Jedným z aspektov je i zákaz diskriminácie na základe rodu. Žilinská univerzita potvrdzuje schváleným plánom svoj záväzok vytvárať vhodné pracovné prostredie plné rešpektu pre všetkých, ktoré jej zamestnancom a zamestnankyniam umožní rozvoj ich schopností bez obmedzení spôsobenými rodovými stereotypmi.

Už po druhýkrát je náš predvianočný čas poznamenaný pandémiou i obavami. Areál, chodby, učebne sú opäť bez študentov. Tak veľmi nám chýba ten jedinečný šum, vrava i hlúčiky mladých veselých ľudí. Verím, že i napriek tomu nepodľahneme nostalgii, ktorá by nás mohla obrať o nádej, tak potrebnú v každej zložitej životnej situácii.

Žilinská univerzita v Žiline má eminentný záujem na prepojení s európskymi partnermi, a preto aktívne pokračuje v budovaní aliancie PIONEER, v ktorej sa spolu s ďalšími partnermi z medzinárodného prostredia zameriava na vytvorenie a riadenie európskej siete a na internacionalizáciu vzdelávania a výskumu.

Strana 1 z 167

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.