Žilinská univerzita v Žiline

Moderná univerzita so 70-ročnou históriou

Univerzita s unikátnym moderným campusom

Aktuálne vzdeláva viac než 7 500 študentov

Druhý najväčší zamestnávateľ v regióne

Svojím odborným profilom patrí k jedinečným na Slovensku

Profil UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline patrí sedemdesiat rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechniky a informačných technológii, riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum.

História UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline  vznikla 1. septembra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná. Mala 5 fakúlt: dopravnú, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú a vojenskú. Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku 1959 vznikla v Prahe Vysoká škola dopravná, ktorá bola 6. septembra 1960 premiestnená z Prahy do Žiliny.
_obrazok_37.jpg

Cieľ, poslanie a vízia UNIZA

Základným strategickým cieľom Žilinskej univerzity v Žiline je jej formovanie ako modernej vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie a jej ďalší rozvoj založený na tradíciách a na tvorivom ponímaní vedeckého, vzdelávacieho, kultúrneho a humanizujúceho poslania, s vysokou prestížou a popredným miestom medzi slovenskými univerzitami a v širšom európskom priestore, so schopnosťou s predstihom a adekvátne reagovať na rýchlo sa meniace reálne prostredie s využitím svojho inovačného potenciálu pri rozvoji regiónu, Slovenska a Európskej únie.Univerzita prirodzeným spôsobom usiluje o to, aby vzdelávanie bolo založené na transfere informácií zo špičkového výskumu a aby bolo vzdelávanie uskutočňované v prostredí s prepojením na výskum.

Kvalita UNIZA

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je indikátorom úrovne a úspešnosti vysokej školy.

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je indikátorom úrovne a úspešnosti vysokej školy. Kvalita vysokoškolského vzdelávania sa na UNIZA riadi vnútorným systémom zabezpečovania kvality vzdelávania (ďalej VSK), ktorý bol vytvorený v zmysle požiadaviek novely (zákon č. 455/2012 Z.z.) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vysokoškolský zákon), rešpektujúc oblasti definované ESG (Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania). VSK vychádza z dlhodobého zámeru UNIZA na roky 2014 až 2020 a pri jeho tvorbe boli využité výsledky a skúsenosti z využívania systémov manažérstva kvality (ISO 9001; model CAF) na UNIZA a fakultách a výstupy z projektov, ktoré sa v oblasti kvality na UNIZA riešili (IBAR, DEQUA). Systém bol na UNIZA zavedený v roku 2013 a o rok neskôr implementovaný na všetkých jej fakultách a celouniverzitných súčastiach.

Základným dokumentom UNIZA vo vzťahu ku kvalite je Politika kvality UNIZA, ktorú formulovalo a schválilo jej vedenie. Politika kvality bola rozpracovaná do cieľov kvality. Tie sú zamerané na najdôležitejšie oblasti pôsobenia univerzity a všetky oblasti stanovené legislatívnymi požiadavkami. K cieľom kvality boli vytvorené merateľné ukazovatele kvality, ktorých hodnoty sú zisťované formou prieskumov v internom a externom prostredí univerzity.

VSK platí pre oblasť vzdelávania a oblasť prepojenia vedy a výskumu na vzdelávanie. Zároveň zohľadňuje jedinečnosť akademického prostredia a prispieva ku kvalite nastavených riadiacich procesov.

Magna Charta Universitatum

mchue.png

Pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity -najstaršej vzdelávacej inštitúcie na svete dňa 18. septembra 1988, rektori 430 univerzít na námestí "Piazza Maggiore" slávnostne podpísali deklaráciu "Magna Charta Universitatum". Zdôrazňuje a legalizuje výsadné poslanie univerzít rozvíjať vzdelanie, vedu a kultúru. Formuluje spoločné princípy, jednotnú štruktúru vzdelávacieho procesu, kritériá kvality výučby a ostatných aktivít s cieľom vzájomného uznávania diplomov. Hlavne od toho závisí kvalita života ľudstva v treťom tisícročí. Univerzity majú v spoločnosti pôsobiť v autonómnom prostredí zaručujúcom ich kreditibilitu. Najmä verejné školy nie sú dostatočne financované. Spolupráca s priemyselnými partnermi dnes predstavuje ďalšie nevyhnutné poslanie univerzít. Podnikanie však musí zostať iba prostriedkom, nie prioritným cieľom. Univerzity sa nesmú nechať ovládať bezprostrednou klientelou, externými nárokmi, vrátane neadekvátnych predstáv študentov. V opačnom prípade by neplnili základnú úlohu produkovať a šíriť aktuálne poznatky. Existujú ale univerzity vystavené nadmernému politickému a štátnemu tlaku s prílišnou kontrolou vlády. Preto vznikla exekutíva Charty "Observatory". Monitoruje uplatňovanie princípov Bolonskej deklarácie v globalizovanej súčasnosti s trhovou ekonomikou. Zo 40 záujemcov v  roku 2005 do Bolone pozvali 25 inštitúcií. Medzi nimi Žilinskú univerzitu. V piatok 16. septembra 2005 pred akademickým senátom v historickej aule Santa Lucia v prítomnosti členov predsedníctva, kolégia a rektora Bolonskej univerzity prof. Piera Uga Calzoliariho sa konal slávnostný ceremoniál. Na ňom rektor Žilinskej univerzity prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. podpísal príslušné listiny.

Záverečná správa EUA

Táto správa je výsledkom následnej evalvácie organizovanej Európskou asociáciou univerzít v rámci Inštitucionálneho evalvačného programu. Následnej evalvácii predchádzala Inštitucionálna evalvácia Žilinskej univerzity v roku 2002. Súčasný proces je súčasťou evalvácie EUA všetkých 23 univerzít na Slovensku v období medzi jeseňou 2005 a začiatkom roku 2008.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / +421 41 513 5131 / katarina.taranova@uniza.sk 

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť