Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline ako reprezentant akademickej obce Žilinskej univerzity v Žiline víta reformné snahy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky, s cieľom priniesť nový impulz do želaného skvalitnenia prostredia vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti na Slovensku, no zásadne nesúhlasí so spôsobom, akým MŠVVŠ SR pristupuje k ich realizácii.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.