Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Aktivity oddelenia

Hlavnou úlohou je koordinácia činností v oblasti medzinárodnej spolupráce  a propagácia univerzity.

Organizačná štruktúra UNIZA

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing organizačne patrí pod prorektora pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Organizačná štruktúra oddelenia

Oddelenie má 8 zamestnancov a vedúcu oddelenia.

Aké služby ponúka

Zmluvy

Príprava zmlúv so zahraničnými univerzitami a vysokými školami.

Poradenstvo

Poradenstvo pre študentov a pracovníkov UNIZA o zahraničných štipendiách a vzdelávacích európskych programoch.

Zahraničné pracovné cesty

Vedenie agendy vysielania pracovníkov na zahraničné pracovné cesty.

Prijímanie zahraničných hostí

Prijímanie zahraničných hostí a študentov v rámci  medzinárodných programov a bilaterálnych zmlúv.

Komunikácia

Interná a externá komunikácia, spolupráca s médiami.

Propagácia

Príprava a aktualizácia propagačných materiálov, zabezpečenie reklamných predmetov, príprava celouniverzitnej výročnej správy o činnosti UNIZA.

Veľtrhy

Účasť na veľtrhoch vzdelávania a iných podujatiach na propagáciu štúdia a vedy.

Podujatia

Organizácia alebo spoluorganizácia celouniverzitných podujatí pre zamestnancov, študentov a verejnosť a vyvíjanie ďalších aktivít smerujúcich k šíreniu dobrého mena UNIZA.

Na koho sa obrátiť

Mobilita ERASMUS+ pre študentov a celouniverzitná koordinácia programu

Mgr. Lenka Kuzmová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5133

e-mail: lenka.kuzmova@uniza.sk

Mobilita ERASMUS+ pre učiteľov

Anna Súkeníková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5132

e-mail: anna.sukenikova@uniza.sk

Mobilita ERASMUS+ prichádzajúci študenti

Ing. Jana Stranianková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5149

e-mail: jana.straniankova@uniza.sk

Mobilita ERASMUS+ pre administratívnych zamestnancov

Janka Andrlová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5139

e-mail: janka.andrlova@uniza.sk

Medzinárodné partnerské zmluvy a príprava celouniverzitnej výročnej správy o činnosti UNIZA

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Marketing

Ing. Katarína Taranová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5131

e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

PR

Mgr. Adriana Valentovičová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5129

mob.: +421 905 658 003

e-mail: adriana.valentovicova@uniza.sk

Grafik

Mgr. Ondřej Trnka

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5128

e-mail: ondrej.trnka@uniza.sk

Online marketing

Ing. Veronika Neterdová

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 5145

e-mail: veronika.neterdova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Katarína Taranová / tel.: +421 41 513 5131 / e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.