Konferencie a semináre

Január 2019

Nové trendy v metodike zjazdového lyžovania - začiatočníci

Dátum konania: 10.1.2019 - 11.1.2019
Druh akcie:
Seminár učiteľov lyžovania ÚTV UNIZA
Miesto konania: Zuberec / Roháče (SR)
Odborní garanti: PaedDr. Róbert Janikovský, učiteľ lyžovania 3. stupňa
Kontakt: +421 905 383 442 /   ÚTV UNIZA, Univerzitná 8215/,1 Žilina, 010 26
E-mail: janikovsky@uniza.sk
Stručný popis: Seminár je určený pre učiteľov lyžovania s cieľom oboznámiť účastníkov s novými trendmi uplatňovanými pri výcviku začínajúcich lyžiarov. Seminár pozostáva z teoretickej časti (4 hodiny teórie) a praktických workshopov, na ktorých sa precvičujú nové prvky v metodike lyžovania priamo na lyžiarskom svahu.

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve / Improving the Safety and Quality in Civil Aviation

Dátum konania: 7.2.2018 - 9.2.2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Country Saloon Belá, Ulica Oslobodenia 817/109, 013 05 Belá (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: kld@fpedas.uniza.skblaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.kld.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva. Tematické okruhy konferencie sú: prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, vzdelávanie a výcvik leteckého personálu, lietadlová technika, riadenie letovej prevádzky, letiská.

Conference topic is the improvement of safety and quality in the civil aviation and the transfer of technologies and knowledge from research institutions into private sector focusing on the use of top R & D facilities. Topics: operations and economics of air transport; education and training of aviation personnel; aeronautical technology; air traffic management and airports.

24. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2019 / 24th International Seminar of Ph.D. Students SEMDOK 2019

Dátum konania: 30.1.2019 - 1.2.2019
Druh akcie:
Medzinárodný vedecký seminár doktorandov (IT, SRB, HU, SLO, CZ, SK)
Miesto konania: Učebno-výcvikové stredisko UNIZA -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2626 /  Ing. Lenka Kuchariková, PhD., doc., Ing. František Nový, PhD., UNIZA, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk , frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov.

Február 2019

Systém hospodárenia s vozovkou / Pavement Management system

Dátum konania: 7.2.2019
Druh akcie: Odborný seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
Kontakt: +421 41 513 5851 / Ing. Vladimíra Hostačná, KTMS, SvF UNIZA
E-mail: vladimira.hostacna@fstav.uniza.sk 
Stručný popis: Odborný seminár zaoberajúci problematikou riadenia cestného hospodárstva, problematikou diagnostiky a rozhodovacích procesov v oblasti hospodárenia s vozovkami. Seminár sa bude venovať oblasti kontroly kvality a skúšobníctva dopravných stavieb a rovnako bezpečnosti prevádzky cestných tunelov. Odborný seminár zaoberajúci problematikou riadenia cestného hospodárstva, problematikou diagnostiky a rozhodovacích procesov v oblasti hospodárenia s vozovkami. Seminár sa bude venovať oblasti kontroly kvality a skúšobníctva dopravných stavieb a rovnako bezpečnosti prevádzky cestných tunelov. 
Technical seminar dealing with the issue of managing pavement management, diagnostics and decision-making processes in the field of pavement management. The seminar will focus on the quality control and testing of the transport constructions and on the safety of traffic tunnels operation.

GEOSYNTETIKA / GEOSYNTHETICS

Dátum konania: 7 - 8.2.2019
Druh akcie:
 13. konferencia s medzinárodnou účasťou, pod záštitou prof. Ing. Mariána Drusu, PhD., dekana Stavebnej fakulty UNIZA
Miesto konania: Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Marian Drusa, PhD., prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., v spolupráci s pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia), Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR)a Slovenskou cestnou spoločnosťou (SCS)
Kontakt: +421 41 513 5796 /  sekretariát Stavebná fakulta, UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail:  registracia@fstav.uniza.sk , geosyntetika@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/geosyntetika/
Stručný popis: Na konferencii s medzinárodnou účasťou sú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň sú účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

The latest knowledge on application of geosynthetic products in transport and environmental structures in phase of design, construction or reconstruction are presented at the conference. Conference attendants become familiar with the new legislation and standard settings, science and development achievements, education and new technologies.

Hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov v SR a Rakúsku / Business performance management in small and medium sized enterprises in SR and Austria

Dátum konania: 19.2.2019
Druh akcie: workshop
Miesto konania: Nitra (v priestoroch SPU Nitra) (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., Katedra krízového manažmentu, FBI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6706 /  doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., Katedra krízového manažmentu, FBI UNIZA, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: jozef.klucka@fbi.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://fbiw.uniza.sk/kkm/
Stručný popis: V rámci workshopu bude prezentovaný projekt APVV na danú tému, dosiahnuté výsledky, prezentovaná komparácia malých a stredných podnikov v SR a Rakúsku z hľadiska prístupu k hodnoteniu výkonnosti.

At the workshop will be presented APVV project for this subject – business performance management, achieved results, and presented comparison of small and medium sized enterprises in Slovakia and Austria.

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics on Applied Mathematics, Probability and Mathematical Statistics

Dátum konania: 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 01.4., 8.4., 15.4., 29.4., 7.10., 14.10, 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12.2019
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: UNIZA AA109 knižnica KKMAHI (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD.,  FPEDAS, KKMAHI
Kontakt: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD.,  FPEDAS, KKMAHI
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti riešenia diferenciálnych rovníc, testovania štatistických hypotéz a regresnej analýzy.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly from the area of differential equations, statistical hypothesis testing and regression analysis.

Stretnutie zástupcov dopravných spoločnosti so študentami KŽD

Dátum konania: február/marec 2019
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: UPC (Paľova búda) UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Kendra, PhD.,  FPEDAS, KŽD
Kontakt: +421 41 513 3429 / doc. Ing. Martin Kendra, PhD., FPEDAS, KŽD
E-mail: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kzd.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminára je neformálne stretnutie dopravcov pôsobiacich v oblasti železničnej dopravy so študentami 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a študentami 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia. Počas stretnutia budú odprezentované dopravné spoločnosti, pracovné ponuky a návrhy bakalárskych a diplomových prác.

The aim of the seminar is informal meeting of railway transport operators with students of 2nd and 3rd year of bachelor study and students 1st and 2nd. year of engineering studies. During the meeting will be presented transport companies, jobs and suggestions bachelor and diploma theses.

Pokrokové priemyselné inžinierstvo / Advanced Industrial Engineering

Dátum konania: február - apríl 2019
Druh akcie: Séria vedeckých seminárov
Miesto konania: KPI, SjF, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., SjF KPI
Kontakt: +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., SjF KPI
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/
Stručný popis: Prednášky na seminári sú zamerané na výsledky výskumu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v riešených oblastiach pokrokového priemyselného inžinierstva.

The lectures on the seminar are focused on the results of the research of PhD students and young scientists in the area of advanced industrial engineering.

Marec 2019

Semináre Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky z aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky / Seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics on Applied Mathematics, Probability and Mathematical Statistics

Dátum konania: 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 1.4., 8.4., 15.4., 29.4., 7.10., 14.10, 21.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12.2019
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: AA 109 (knižnica KKMAHI) UNIZA (SR)
Odborní garanti: Mgr. Patrik Böhm, PhD., FPEDAS, KKMAHI
Kontakt: +421 41 513 3250 / +421 908 780 218 / Mgr. Patrik Böhm, PhD., FPEDAS, KKMAHI
E-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://kmat.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Cieľom seminárov Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky je prezentovať a popularizovať aktuálne vedecké výsledky hlavne z oblasti riešenia diferenciálnych rovníc, testovania štatistických hypotéz a regresnej analýzy.

The aim of the seminars of the Department of Quantitative Methods and Economic Informatics is to present and popularize current scientific results mainly from the area of differential equations, statistical hypothesis testing and regression analysis.

„Mladé krídla 2019“ / „Young wings 2019“

Dátum konania: 28.3.2019
Druh akcie: medzinárodná konferencia
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, letisko Dolný Hričov (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD., FPEDAS, KLD
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, FPEDAS, KLD
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: www.kld.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov a výstupov záverečných prác poslucháčov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia na Katedre leteckej dopravy. Výsledky vznikli v rámci vedecko-výskumnej činnosti poslucháčov, skúsených pedagógov Katedry leteckej dopravy a renomovaných odborníkov z leteckej praxe vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva.

Apríl 2019

Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike / International particle Physics Masterclasses

Dátum konania: 3.4.2019
Druh akcie: Medzinárodná popularizačná akcia
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr.Ivan Melo,Ph.D, Katedra fyziky FEIT
Kontakt: +421 41 513 2331 / doc. RNDr.Ivan Melo,Ph.D, Katedra fyziky FEIT
E-mail: melo@fyzika.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.physicsmasterclasses.org/
Stručný popis: Študenti stredných škôl prídu na našu univerzitu, aby sa na jeden deň stali časticovými fyzikmi.
High school students will visit our university in order to become particle physicists for a day.

Deň otvorených dverí – laboratórium AIDC, Vysokošpecializované pracovisko HMI lab

Dátum konania: apríl a september 2019
Druh akcie: workshop - prezentácia
Miesto konania: Laboratórium AIDC, Žilinská univerzita v Žiline, Rektorát, suterén budovy AE (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD. / doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3101 / Ing. Jiří Tengler, PhD. / doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. , KS FPEDAS
E-mail: ks@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://ks.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Vysoko špecializované pracovisko AIDC - laboratórium automatickej identifikácie je zamerané na oblasť automatickej identifikácie s hlavnou orientáciou na technológie RFID. Slúži hlavne na podporu riešenia výskumných úlohy vybraných záverečných prác v oblasti identifikácie tovarov a služieb, poštových, dopravných a logistických procesov, bezpečnosti systémov. Jeho súčasťou je laboratórium pre použitie technológie RFID v doprave, vybudované v rámci podpory štrukturálnych fondov a je to spoločné laboratórium Katedry spojov a Katedry cestnej a mestskej dopravy. HW technické vybavenie pozostáva z lineárnej dráhy pre testovanie procesov v dynamickom prostredí, radu RFID komponentov (brán, čítačiek Motorola, Alien, Intermec, Gaben) pre základné technológie v oblasti LF, HF, NFC a UHF. Súčasťou sú aj mobilné terminály Motorola, CAEN, RFID tlačiarne Toshiba, Zebra, Datamax a vývojévé kity Skyetec pre NCF, Mifare, HF a UHF technológiu a ďalšie. Laboratórium je vybavené a aktívnou technológiou Lyngsoe systems pouzžívanú v aplikáciách AMQM pre monitorovanie kvality poštových služieb.

Vysokošpecializované pracovisko HMI lab – špecializované laboratórium zamerané na výskum interakcie človeka so strojmi a prístrojmi vo virtuálnom a reálnom prostredí. Laboratórium umožňuje realizovať užívateľské testovanie s využitím technológií eyetrackinku (sledovanie pohybu očí), EEG (meranie mozgovej aktivíity) a BIOHARNESS (meranie biosignálov).

The highly specialized workplace AIDC - the automatic identification laboratory is focused on the area of automatic identification with a main focus on RFID technology. It serves mainly to support the research tasks of selected final work in the field of goods and services identification, postal, transport and logistics processes, system security. It includes a laboratory for the use of RFID technology in transport, built under the support of the Structural Funds and is a joint laboratory of the Department of Communications and the Department of Road and Urban Transport. HW technical equipment consists of a linear path for testing processes in a dynamic environment, a range of RFID components (gates, Motorola, Alien, Intermec, Gaben) for basic LF, HF, NFC and UHF technologies. Motorola, CAEN, Toshiba, Zebra, Datamax and Skyetec development kits for NCF, Mifare, HF and UHF technology and more are also included. The lab is equipped with active Lyngsoe systems used in AMQM applications to monitor the quality of postal services.
High-specialized workplace HMI lab - a specialized laboratory focused on the research of man's interaction with machines and devices in a virtual and real environment. The laboratory allows for user testing using eyetrackink (eye movement), EEG (Brain Activity Measurement) and BIOHARNESS (Biosignal Measurement) technologies.

Máj 2019

TRANSCOM 2019 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SUSTAINABLE, MODERN AND SAFE TRANSPORT

Dátum konania: 29-31.5.2019
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: High Tatras, Novy Smokovec - Grand Hotel Bellevue, Slovak Republic (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. / prof. Ing. Ján Čelko, CSc. / prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5141 / Ing. Helena Vráblová, Department of Science and Research, Rectorate, UNIVERSITY OF ŽILINA
E-mail: transcom@uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.transcom-conference.com/ 
Stručný popis: TRANSCOM 2019, the 13th international scientific conference of young European scientists, Ph.D. students and their tutors, aims to establish and expand international contacts and co-operation. The main purpose of he conference is to provide young scientists with an encouraging and stimulating environment in which they present results of their research to the scientific community.
Topics of the TRANSCOM 2019: Materials, Technology, Construction, Economics and Management, Informatics and Safety in Transport.
The conference proceedings will be published in a dedicated issue of Transportation Research Procedia, a well-known, open-access, online scientific journal published by Elsevier. Following its online publication, the issue will be submitted for indexing by SCOPUS.

Január 2018

Nové trendy v metodike zjazdového lyžovania

Dátum konania: 13.1.2018 - 17.1.2018
Druh akcie:
Seminár učiteľov lyžovania ÚTV UNIZA
Miesto konania: Saalbach/Hinterglem (AUT)
Odborní garanti: PaedDr. Róbert Janikovský, učiteľ lyžovania 3. stupňa
Kontakt: +421 905 383 442 /   ÚTV UNIZA, Univerzitná 8215/,1 Žilina, 010 26
E-mail: janikovsky@uniza.sk
Stručný popis: Seminár je určený pre učiteľov lyžovania s cieľom oboznámiť účastníkov s novými trendmi uplatňovanými pri výcviku lyžiarov. Seminár pozostáva z teoretickej časti (4 hodiny teórie) a praktických workshopov, na ktorých sa precvičujú nové prvky v metodike lyžovania.

23. medzinárodný seminár doktorandov SEMDOK 2018

Dátum konania: 24.1.2018 - 26.1.2018
Druh akcie:
Medzinárodný vedecký seminár doktorandov (IT, SRB, HU, SLO, CZ, SK)
Miesto konania: Učebno-výcvikové stredisko UNIZA -  Zuberec, Brestová, Západné Tatry (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,  prof. Ing. Peter Palček, PhD., prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2607 /  Ing. Lenka Kuchariková, PhD., doc., Ing. František Nový, PhD., UNIZA, Strojnícka fakulta, Katedra materiálového inžinierstva
E-mail: lenka.kucharikova@fstroj.uniza.sk , frantisek.novy@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia vedeckých výsledkov PhD. študentov z oblasti Strojárskych technológií a materiálov.

Február 2018

Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom letectve

Dátum konania: 7.2.2018 - 9.2.2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Smrekovica, Ružomberok (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, Katedra leteckej dopravy, FPEDAS Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
E-mail: kld@fpedas.uniza.sk, blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kld.uniza.sk/konferencie/zvysovanie-2018
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej činnosti a výmena skúseností vo všetkých oblastiach týkajúcich sa civilného letectva a transfer technológií a poznatkov.

Edukačné stratégie ako nástroj výučby anglického jazyka

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Mgr. Krzysztof Polok, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, PhD.
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti didaktiky anglického jazyka.

Riadenie cestného hospodárstva

Dátum konania: február 2018
Druh akcie:
Seminár
Miesto konania: Žilinská univerzita V Žiline (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
Kontakt: +421 41 513 5850 /  prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., SvF, KTMS
E-mail: jan.mikolaj@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Seminár zameraný na témy: Správa a riadenie cestného hospodárstva, Diagnostika cestnej siete, Degradačné modely, Životný cyklus vozoviek, Optimalizácia vykonávania opráv a rekonštrukcie, systém hospodárenia s cestnou sieťou, Integrovaný systém ekonomického hodnotenia cestného hospodárstva.

Marec 2018

Forenzná činnosť v cestnej doprave

Dátum konania: 24.3.2018
Druh akcie: Medzinárodná odborná a vedecká konferencia, 2. ročník
Miesto konania: Aula DATALAN (BG2A1), UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Kontakt: +421 41 513 6913 / Ing. Ľudmila Macurová, PhD., Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA, 1.mája č. 32, 010 26 Žilina
E-mail: ludmila.macurova@usi.sk 
Stručný popis: Obsah a program konferencie je zameraný na prelínanie praktických a odborných poznatkov z forenzného a technického výskumu a praxe, ktorý bude dobre využiteľný pri každodennej znaleckej činnosti. Prednášky budú odprezentované poprednými európskymi odborníkmi.
1. Aktualizácia - Novelizácia zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (predpokladaný začiatok platnosti 1.7.2018)
2. Najnovšie trendy v analýze nehôd a oceňovaní vozidiel
3. Využitie dát z riadiacich jednotiek vozidiel
4. Moderné oceňovacie a kalkulačné programy a ich využitie pre znaleckú činnosť
5. Moderné postupy diagnostiky a oceňovania vozidiel
6. Predstavenie a vyhodnotenie crash - testov zrealizovaných v roku 2017 (ÚZVV UNIZA, ÚSI ŽU a zahraničné partnerské organizácie) a možnosti využitia ich výsledkov pri praktickej znaleckej činnosti
7. Možnosti analýzy nárazových rýchlostí pri nehodách s chodcom
8. Nové možnosti posudzovania deformačných energií z poškodenia vozidiel

Na pomedzí tradičnej a modernej lingvistiky

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie: Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 / PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti anglickej filológie

Novinky v tvorbe digitálneho modelu reliéfu

Dátum konania: marec 2018
Druh akcie:
Výberová prednáška
Miesto konania: SvF, miestnosť AE102, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF, KGd
Kontakt: +421 41 513 5550 /  doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, SvF, KGd
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Zameranie prednášky na prezentáciu nových softvérových možností tvorby a využitia digitálneho modelu reliéfu v geodetickej a stavebnej praxi. Cieľom prednášky je poukázať na nové postupy spracovania veľkého množstva dát a ich vizualizácie.

Technická myšlienka roka

Dátum konania: marec/apríl 2018
Druh akcie:
Súťaž  pre stredoškolských študentov
Miesto konania: Žilina, EF UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Ondrej Hock, PhD., KME, EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 1619 /  Ing. Ondrej Hock,PhD., KME, EF UNIZA
E-mail: ondrej.hock@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://fel.uniza.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=720:technická-myšlienka-roka
Stručný popis: Na základe pozitívnych skúseností z uplynulých ročníkov vyhlasuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR a priemyselných partnerov 10. ročník súťaže pre stredoškolských študentov Technická myšlienka roka.
Hlavným mottom súťaže je porovnanie kvality nápadov študentov z rôznych stredných škôl v relevantných oblastiach a oboznámenie nadaných stredoškolských študentov s univerzitným prostredím.
Prihlásenie súťažných projektov sa uskutočňuje formou spracovania projektu v predpísanom formáte. Odborná porota zložená z odborníkov z priemyslu a zamestnancov EF UNIZA vyberie projekty, ktoré sa zúčastnia finálového celoslovenského kola súťaže, organizovaného v priestoroch EF UNIZA.

Apríl 2018

Diagnostika podniku, controlling a logistika

Dátum konania: 12. 4. - 13. 4. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: FPEDAS, KS, UNIZA Žilina (SR)
Odborní garanti: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA
Kontakt: +421 41 513 3114 / +421 903 306 583 /  Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA
E-mail: tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://diagnostika.uniza.sk
Stručný popis: Stretnutie vysokoškolských pedagógov, doktorandov a výskumných pracovníkov z ekonomických a iných príbuzných odborov a tiež vedeckej a odbornej verejnosti k vzájomnej výmene vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku. Hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, resp. jeho časti, aplikácia nových technológií do logistických procesov.

XXIV. Medzinárodná konferencia poľských, českých a slovenských zlievačov SPOLUPRÁCA 2018

Dátum konania: 18. 4. - 20. 4. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hradec nad Moravicí (ČR)
Odborní garanti: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., doc. Ing. Petr Lichý, PhD., prof. dr.hab.inž. Jan Szajnar, Dr.inž. Katarzyna Major-Gabrysz
Kontakt: +421 41 513 2764, 2757, 2772 / prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta, UNIZA
E-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je ponúknuť platformu na výmenu skúseností a informácií medzi slovenskými, českými a poľskými zlievarňami, výskumom a akademickou obcou v oblasti zlievarenskej metalurgie a technológie, formovacích zmesí, tepelného spracovania a ochrany životného prostredia

Seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2018

Dátum konania: 19. 4. - 20. 4. 2018
Druh akcie:
Seminár
Miesto konania: Banská Bystrica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., SvF, KŽSTH, Ing. Miroslav Kocák, ŽSR, námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku
Kontakt: +421 41 513 5807 /  Ing. Janka Šestáková, PhD., SvF, KŽSTH
E-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://svf.uniza.sk/kzsth/
Stručný popis: Stretnutie odborných pracovníkov pracujúcich v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva. Prezentovanie skúseností z prípravy, realizácie modernizácie a údržby železničných tratí a stavieb. Informácie o racionalizácii prác a nových technológiách na diagnostiku, údržbu, opravy a modernizáciu železničných tratí a o legislatívnych podmienkach realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve.

PRÍLEŽITOSTI BUDÚCNOSTI UŽ DNES 2018

Dátum konania: 26. 4. 2018
Druh akcie:
 Konferencia
Miesto konania: Aula 4 (AF3A4) UNIZA (SR)
Odborní garanti: Ing. Miroslav Fusko, PhD., KPI SjF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2748 /  Ing. Miroslav Fusko, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: miroslav.fusko@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o nové informácie z oblasti nových trendov, Industry 4.0 či pracovných príležitostí.

Sociálne aspekty súčasnej britskej a americkej literatúry

Dátum konania: apríl 2018
Druh akcie:
Vedecká prednáška
Miesto konania: KAJ FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6170 /  PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D., KAJ FHV UNIZA
E-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Vedecká prednáška z oblasti britskej a americkej histórie, kultúry a literatúry.

Máj 2018

12. medzinárodná konferencia ELEKTRO 2018

Dátum konania: 21. 5. - 23. 5. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Hotel GALANT, Mikulov (ČR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vedu a výskum na EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2058 / doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., EF UNIZA
E-mail: peter.hockicko@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.elektro.uniza.sk/elektro/
Stručný popis: Konferencia je dvanásta zo série medzinárodných konferencií, ktoré sa začali v roku 1995 ako národná konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferenciu organizuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žilina každé dva roky.
Cieľom konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum výskumníkom a odborníkom so záujmom o elektrické a elektronické inžinierstvo, IKT, ako aj o hraničné oblasti s hlavným dôrazom na témy konferencie:
TPC1 Informačné a komunikačné technológie a služby
TPC2 Výkonová elektronika a autotronika
TPC3 Výkonové elektronické systémy
TPC4 Riadiace a informačné systémy v doprave a v priemysle
TPC5 Trendy v teoretickej, aplikovanej elektrotechnike a biomedicínskom inžinierstve
TPC6 Materiály a technológie pre elektrotechniku
TPC7 Robotika a kybernetika
TPC8 Mechatronika
TPC9 Vzdelávanie v elektrotechnike a IKT

XV. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MLADÁ VEDA 2018 - Veda a krízové situácie

Dátum konania: 23. 5. - 24. 5. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., FBI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6604 /  doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. – organizačný garant konferencie
E-mail: vladimir.mozer@fbi.uniza.sk
Web stránka podujatia: www.fbi.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentovať dosiahnuté výsledky vedecko-výskumnej činnosti domácich a zahraničných mladých vedeckých pracovníkov a identifikovať nové oblasti vedeckého skúmania v nadväznosti na požiadavky spoločnosti v oblastiach krízového manažmentu, bezpečnostného manažmentu, požiarnej bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry.

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

Dátum konania: 23. 5. - 24. 5. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Areál Žilinskej univerzity - Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., FBI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6748 / fax: + 421 41 513 6620 / doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. – organizačný garant konferencie
E-mail: crisis@fbi.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.fbi.uniza.sk/kkm/
Stručný popis: Cieľom konferencie je výmena teoretických poznatkov získaných z vedecko - výskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku a z úlohy ľudského činiteľa v riešení krízových javov.

Jún 2018

ADEPT - Advances in Electronic and Photonic Technologies

Dátum konania: 18. 6. - 21. 6. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Tatranská Lomnica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2300, 2234 / prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., Katedra fyziky, EF UNIZA
E-mail: dusan.pudis@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://adept.fyzika.uniza.sk/index.php
Stručný popis: 6. medzinárodná konferencia Pokroky v elektronických a fotonických technológiách ADEPT 2018 je zameraná na posledné výsledky výskumu a vývoja v oblastiach nových materiálov, štruktúr, zariadení a systémov pre mikro-/nano elektroniku, senzoriku a fotoniku.

Diagnostika elektrických strojov a izolačných systémov v elektrotechnike

Dátum konania: 19. 6. - 21. 6. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Boboty, Vrátna dolina (SR)
Odborní garanti: Ing. Martin Brandt, PhD., prof. Ing. Ján Michalík, PhD., Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZA – partner konferencie
Kontakt: +421 907 566 031 / Ing. Martin Brandt, PhD., KMAE, EF UNIZA
E-mail: martin.brandt@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.demisee.uniza.sk
Stručný popis: Diagnostika, meracie metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, nové materiály a technológie pre elektrické stroje a zariadenia, dielektrické vlastnosti izolačných systémov pevných, kvapalných a kompozitných materiálov, diagnostika VN káblov, káblových izolačných systémov a káblových súborov.

Nekonvenčné technológie 2018

Dátum konania: 21. 6. - 22. 6. 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Univerzitné stredisko ZUBEREC, (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Ján Moravec, PhD., prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.
Kontakt: ++421 41 513 2764, 2757, +421 910 280 573 / doc. Ing. Ján Moravec, PhD., Katedra technologického inžinierstva, SjF UNIZA
E-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.opensoft.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z oblastí: nekonvenčných mechanických technológií,  fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti nekonvenčných technológií,  mechaniky, hydromechaniky, termomechaniky, technologickosti konštrukcií.

InvEnt 2018

Dátum konania: jún 2018
Druh akcie:
Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: KPI, SjF, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Kontakt: ++421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi doma aj v zahraničí.

Slovenskí vzdelanci a svet (1500-1800)

Dátum konania: jún 2018
Druh akcie:
Konferencia s medzinárodnou účasťou
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: ++421 41 513 6300 / Mgr. Eva Augustínová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia je zameraná na predstavenie slovenských vzdelancov 16.-18. Storočia v kontexte ich pôsobenia v stredoeurópskom, európskom svetovom priestore a ich vklad do kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov.

Júl 2018

OSSConf 2018 - Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a IT riešeniach

Dátum konania: 2. 7. - 4. 7. 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: FRI UNIZA, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Kontakt: +421 41 513 4279 / RNDr. Aleš Kozubík, PhD., KMMOA, FRI UNIZA
E-mail: ales.kozubik@fri.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://ossconf.soit.sk/
Stručný popis: Tohtoročný OSSConf je už desiatou, ale na Slovensku stále jedinou, samostatnou konferenciou, ktorá je venovaná slobodnému a otvorenému softvéru a jeho využitiu vo vzdelávaní, vede, ale aj v ostatných oblastiach, kde sa využívajú informačné technológie. Tradičnými sekciami konferencie sú LaTeX a jeho priatelia, Otvorené GIS, OSS vo vede a vzdelávaní, Open Hardware. V tomto ročníku plánujeme otvoriť samostatnú sekciu pre jazyk Python a v spolupráci OZ Wikimedia Sk aj wiki sekciu.

August 2018

September 2018

Svetové sympózium o vedách o Zemi - WMESS 2018

Dátum konania: 3. 9. - 7. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Praha, hotel Duo, Teplická 492, Praha 9 (ČR)
Odborní garanti: doc. Ing. Marián Drusa, PhD.
Kontakt: +421 41 513 5755, +421 917 925 044 / doc. Ing. Marián Drusa, PhD., KGt, SvF UNIZA
E-mail: drusa@fstav.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://mess-earth.org/
Stručný popis: Už v poradí 4. ročník medzinárodného sympózia poriadeného zástupcami troch univerzít a medzinárodných inštitúcií z oblasti geológie, hydrogeológie, geotechniky a príbuzných odborov sa uskutoční v Prahe, ČR. Hlavným poslaním "Svetového sympózia o vedách o Zemi - WMESS" bude prispieť k multidisciplinárnym štúdiám súvisiacim s atmosférou, biosférou, hydrosférou, litosférou a pedosférou Zeme a interakciou ľudí s nimi.

50 rokov KPI – výročná konferencia

Dátum konania: 6. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Holiday Inn - Žilina (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2709 / doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., KPI SjF UNIZA 
E-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk
Stručný popis: Konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia katedry, na ktorej sa zúčastnia všetci tí, ktorí sa podieľali na vytváraní priemyselného inžinierstva nie len na Slovensku.

19. medzinárodná konferencia o výpočtových problémoch v elektrotechnike

Dátum konania: 9. 9. - 12. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2144 / doc. Ing. Mariana Beňová, PhD., Katedra teoretickej elektrotechnicky a biomedicínskeho inžinierstva, EF UNIZA / +421 41 513 2100 / prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., Katedra teoretickej elektrotechnicky a biomedicínskeho inžinierstva, EF UNIZA 
E-mail: mariana.benova@fel.uniza.sk / ladislav.janousek@fel.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://cpee2018.uniza.sk
Stručný popis: 19. medzinárodná konferencia o výpočtových problémoch v elektrotechnike je zameraná na vývoj moderných prostriedkov pre analýzy a návrhy komplexných elektrických a neelektrických systémov, vývoj efektívnych prístupov a metód spracovania signálov, analýzy a návrhy elektrických a elektronických obvodov a elektromagnetických polí.

59. Medzinárodná konferencia katedier konštruovania a častí strojov

Dátum konania: 11. 9. - 14. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Wellness hotel Chopok, Liptovský Mikuláš (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.
Kontakt: +421 41 513 2903 / doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD., Katedra konštruovania a častí strojov, SjF UNIZA 
E-mail: slavomir.hrcek@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.icmd2018.sk
Stručný popis: 59. Medzinárodná konferencia katedier konštruovania a častí strojov je zameraná na problematiku v odbore  konštruovanie častí a mechanizmy strojov, tribológiu, hydraulické mechanizmy, analýzy, moderné materiály a technológie, optimalizácie konštrukcií, inovácie, experimentálne merania, nanotechnológie, bioniku a ďalšie súvisiace témy.

UNIREG – Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov / Universities and the economic development of the regions

Dátum konania: 25. 9. - 27.9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hotel Aphrodite Palace - Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Milan Buček, DrSC.
Kontakt: +421 41 513 3109 / prof. Ing. Mária Rostášová, PhD., KS FPEDAS UNIZA 
E-mail: maria.rostasova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: Medzinárodné stretnutie riešiteľov, spoluriešiteľov a zahraničných konzultantov (USA, Čína, Poľsko, Bulharsko, Tajvan) v rámci projektu APVV – 14 – 0512 UNIREG – Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, zameraného na vplyv univerzít na rozvoj regiónov v ktorých sídlia a vplyv politiky k rozvoju regiónu prostredníctvom podpory univerzít. Konferencia si kládla za cieľ poukázať na projektovú spoluprácu piatich významných univerzít, priestorovo rozmiestnených po území celého Slovenska s tým, že bola udržaná kompatibilita výskumu a porovnateľnosť výsledkov projektu.

Horizonty železničnej dopravy 2018

Dátum konania: 27. 9. - 28. 9. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: SIP ŽSR Strečno (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3430 / doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD, FPEDAS UNIZA 
E-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://fpedas.uniza.sk/~horizonty/
Stručný popis: Cieľom konferencie je podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov vo dvoch oblastiach – prevádzkovo-technologických otázkach súčasnosti s dôrazom na interoperabilitu železničného systému v integrovanej Európe, ako aj manažmentu a marketingu v železničnej doprave. Tematické zameranie kladie dôraz na potrebu vytvorenia jednotného európskeho železničného priestoru EÚ, ktorý podporuje konkurencieschopnosť železničného systému.

43. konferencia o oceľových konštrukciách

Dátum konania: september 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Terchová-Vrátna (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
Kontakt: +421 41 513 5650 / prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., KSKM SjF UNIZA 
E-mail: jan.bujnak@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Prezentácia a diskusia o najnovších poznatkoch a výsledkoch v oblasti teórie, skutočného pôsobenia, návrhu, realizácie a rekonštrukcie nosných konštrukcií, vrátane problémov technológie, montáže a protipožiarnej ochrany. Príklady realizovaných konštrukcií doma i v zahraničí.

AKTUÁLNE PROBLÉMY ZNALECKÉHO DOKAZOVANIA

Dátum konania: september 2018
Druh akcie: Vedecký seminár
Miesto konania: Ekonomická univerzita, Bratislava (SR)
Odborní garanti: Ing. Iveta Sedláková PhD., KE, FPEDAS UNIZA / prof. Ing. Helena Majdúchová, PhD., Ekonomická univerzita, BA
Kontakt: +421 905 239 519 / Ing. Iveta Sedláková, PhD., KE FPEDAS UNIZA 
E-mail: iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk
Stručný popis: 12. ročník medzinárodného vedeckého seminára znalcov ekonomických znaleckých odborov. Ide o nepretržitú spoluprácu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Žilinskej univerzity v Žiline, kde sú prezentované aktuálne témy ekonomickej znaleckej oblasti pre súdy a iné orgány verejnej moci aj s dôrazom na metodiku ohodnocovania podnikov.

Október 2018

CMDTUR2018

Dátum konania: 4. 10. - 5. 10. 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3518 / Ing. Ľubomír Černický, PhD., KCMD, FPEDAS UNIZA 
E-mail: lubomir.cernicky@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://cmdtur.uniza.sk/sk/
Stručný popis: Hľadanie vhodného spôsobu ďalšieho udržateľného vývoja spoločnosti a úlohy cestnej a mestskej dopravy v súčasných podmienkach globalizácie. Hľadanie vhodného konsenzu medzi požiadavkami bezpečnostnými, ekologickými a technickými, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú trvalo udržateľný vývoj tejto formy mobility.

Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2018

Dátum konania: 10. 10. - 11. 10. 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Rajecké Teplice (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Kontakt: +421 908 934 702 / Ing. Juraj Cúg, PhD., KE, FPEDAS UNIZA
E-mail: juraj.cug@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://ke.uniza.sk/konferencia
Stručný popis: Medzinárodná vedecká konferencia je tematicky zameraná na proces globalizácie a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život ľudskej spoločnosti. Cieľom konferencie je spolupráca s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami pri prezentácii a transfere najnovších poznatkov v predmetnej oblasti.

ALER 2018 – Alternatívne zdroje energie

Dátum konania: október 2018
Druh akcie: Vedecko-odborná  konferencia
Miesto konania: Horský Hotel Mních, Bobrovec (SR)
Odborní garanti: doc. RNDr: Stanislav Jurečka, PhD., Inštitút Aurela Stodolu EF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 1749 / Ing. Pavel Šimon, PhD., Inštitút Aurela Stodolu, EF UNIZA
E-mail: simon@lm.uniza.sk
Web stránka podujatia:  http://www.lm.uniza.sk/~aler
Stručný popis: Cieľom konferencie je vytvoriť fórum vedcov, odborníkov a pedagógov pre prezentáciu výsledkov v oblasti metód, trendov a technológií alternatívnych zdrojov energie.

Záplava mediálnej pakultúry

Dátum konania: október 2018
Druh akcie: Seminár pre študentov
Miesto konania: FHV UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
Kontakt: +421 41 513 6397 / doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: anton.laucek@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Deštruktívny vplyv mediálnych formátov produkovaných privátnymi televíznymi masmédiami – plytkosť, primitivizmus, vulgarizácia, devastujúci účinok najmä na mladú generáciu. „Realityšou“ a nekonečné seriály, ktorých hlavnou úlohou je ohlupovať a odpútavať pozornosť diváka od reality a vážnych spoločenských problémov. Valcujúca presila priemernosti a podpriemernosti. Absencia umenia, ktoré človeka poľudšťuje, vracia k podstate a robí ho lepším.

November 2018

Zváranie

Dátum konania: 7. 11. - 9. 11. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: hotel SOREA Urán, Tatranská Lomnica (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., SjF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 2768 / doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Katedra technologického inžinierstva, SjF UNIZA
E-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://kti.uniza.sk/
Stručný popis: Medzinárodná konferencie ZVARANIE je najväčšie odborné fórum pre zváračov na Slovensku a zároveň aj najstaršej medzinárodná konferencia s tematikou zvárania v Európe. Prednášky sú rozdelené do viacerých odborných sekcii podľa zamerania, ako napr. zvariteľnosť kovových materiálov; progresívne metódy zvárania, rezania a súvisiace procesy; zváracie zariadenia a prípravky, základné a prídavné materiály, NDT  vo zváraní. Hlavným organizátorom konferencie je Slovenská zváračská spoločnosť, Strojnícka fakulta je v úlohe odborného garanta konferencie.

GIS Day

Dátum konania: 14. 11. 2018
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: FRI UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA, FRI UNIZA
Kontakt: +421 41 513 4053 / doc. Ing. Peter Márton, PhD., KMMOA, FRI UNIZA
E-mail: peter.marton@fri.uniza.sk
Stručný popis: GIS Day je tradičné podujatie zamerané na propagáciu geografických informačných systémov a ich využitiu vo vzdelávaní, vede i výskume. GIS sú významným nástrojom pre podporu rozhodovania, najmä v oblasti dopravného plánovania a ochrany životného prostredia. V širšom zmysle patria do GIS aj diaľkový prieskum zeme, spracovanie snímkov (z vesmírnych družíc alebo dronov) a vytváranie 3D modelov zemského povrchu.

INAIR 2018

Dátum konania: 20. 11. - 21. 11. 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Hainburg (AT)
Odborní garanti: prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
Kontakt: +421 41 513 3451 / Mgr. Juliana Blašková, KLD, FPEDAS UNIZA
E-mail: blaskova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.inair.uniza.sk/
Stručný popis: 7. medzinárodná letecká konferencia INAIR 2018 - predstavuje fórum, kde sa stretáva akadémia i priemysel, miesto, kde si možno vymeniť vízie, odovzdať skúsenosti a stanoviť spoločné ciele. Spolupráca medzi výskumníkmi a zástupcami leteckého priemyslu je dôležitá z hľadiska vytvárania inovatívnych riešení novovzniknutých otázok v leteckej dopravy.

MARVI – Marketing a manažment vzdelávacích inštitúcií

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: KS, FPEDAS UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3108 / +421 911 170 970 / doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., KS, FPEDAS UNIZA
E-mail: iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: http://www.marvi.sk/
Stručný popis: Stretnutie zástupcov univerzít a externých inštitúcií. Príspevky a diskusia konferencie budú zamerané na nadviazanie spolupráce a výmenu skúseností z oblasti marketingovej komunikácie (univerzity, SŠ, ZŠ, externé inštitúcie) a manažmentu s cieľom zdôrazniť význam marketingu a manažmentu v prostredí vzdelávacej inštitúcie.

Rozvoj Euroregiónu Beskydy XII

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: zasadačka Vedeckej rady UNIZA, Nová Menza, Žilina (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
Kontakt: +421 41 513 3101 / +421 911 170 980 / prof. Ing. Jana Štofková, PhD., KS, FPEDAS UNIZA
E-mail: jana.stofkova@fpedas.uniza.sk
Web stránka podujatia: https://www.uniza.sk
Stručný popis: Diagnostika sociálnoekonomických podmienok v regióne. Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Nové trendy v manažmente v sieťovom podnikaní vo vedomostnej ekonomike v období globalizácie. Inovatívne prístupy v rozvoji územných samospráv v podmienkach vedomostnej ekonomiky na pozadí globalizácie a hospodárskej recesie. Indikátory kvality života a trvalo udržateľného rozvoja. Možnosti zvýšenia bezpečnosti občanov a ich majetku v regiónoch. Skúsenosti z použitia projektov EÚ v prihraničných regiónoch.

Doprava, zdraví a životní prostředí

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Medzinárodná konferencia
Miesto konania: Brno (ČR)
Odborní garanti: Ing. Jiří Jedlička, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., KCS, SvF UNIZA
Kontakt: +421 41 513 5900 / doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., KCS, SvF UNIZA
E-mail: daniela.durcanska@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Ôsmy ročník česko-slovenskej konferencie Doprava, zdraví a životní prostředí. Cieľom tohto ročníka je priniesť nové informácie a poznatky z oblasti udržateľnej mobility a jej plánovania vo vzťahu k životnému prostrediu a zdraviu.

GISday 2018

Dátum konania: november 2018
Druh akcie: Seminár
Miesto konania: AE102, UNIZA (SR)
Odborní garanti: doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, doc. Ing. Peter Márton, PhD., Ing. Filip Škultéty, PhD.
Kontakt: +421 41 513 5550 / doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, KGd, SvF UNIZA
E-mail: jana.izvoltova@fstav.uniza.sk
Stručný popis: Spoločný seminár s fakultou FRI a Katedrou leteckej dopravy Fakulty PEDAS o prostriedkoch, možnostiach a aplikáciách tvorby ortofotomapy.

December 2018

Študentská vedecká konferencia MedIN 2018

Dátum konania: december 2018
Druh akcie: Konferencia
Miesto konania: Aula DATALAN, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Kontakt: +421 41 513 6353 / Mgr. Veronika Murgašová, PhD., Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FHV UNIZA
E-mail: veronika.murgasova@fhv.uniza.sk
Stručný popis: Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu, ktoré je typické pre kvalitné vzdelávanie a štúdium v oblasti knižnično-informačných štúdií.

Ochrana pred požiarmi a záchranné služby 2018

Dátum konania: 4. 12. - 5. 12. 2018
Druh akcie: 5. medzinárodná vedecká konferencia
Miesto konania: Žilina, UNIZA (SR)
Odborní garanti: prof. Ing. Jana Müllerová, PhD., prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD., prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., prof. Ing. Ladislav Hofreiter, Sc., prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Kontakt: +421 41 513 6754 / Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD., KPI, FBI UNIZA
E-mail: miroslava.vandlickova@fbi.uniza.sk
Stručný popis: Cieľom konferencie je oboznámiť domácich a zahraničných účastníkov s výsledkami vedeckých úloh, s najnovšími poznatkami a praktickými skúsenosťami z oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných služieb. Ďalším cieľom je sprostredkovanie výmeny informácií, skúseností a nadviazanie nových kontaktov medzi príslušníkmi HaZZ, zamestnancami škôl, záchranných služieb a ostatnými odborníkmi, ktorí pracujú v oblasti ochrany pred požiarmi a v príbuzných oboroch na Slovensku i v zahraničí.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.