J. A. Komenský

„Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúcny a úprimný srdcom.“

Etický kódex Žilinskej univerzity v Žiline

… Etický kódex univerzity vyjadruje základné, mravné a etické požiadavky na akademickú obec a ďalších zamestnancov univerzity v zhode s Ústavou SR, so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, so Štatútom univerzity a ďalšími predpismi …

Etický kódex zamestnancov vysokých škôl Slovenskej republiky

My, zamestnanci vysokých škôl Slovenskej republiky v úsilí zvýšiť dobré meno týchto vrcholných vzdelávacích, výskumných a umeleckých ustanovizní, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie v bakalárskom, inžinierskom/magisterskom, doktorskom a doktorandskom štúdiu pre spoločenskú i hospodársku prax sa týmto etickým kódexom zaväzujeme, že vo svojej činnosti budeme dodržiavať nim stanovené zásady:

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Veronika Kunová / +421 41 513 5115 / veronika.kunova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.