Dovoľujeme si Vás informovať, že je možnosť prihlásiť sa do Výzvy na podávanie prihlášok na mobility učiteľov a na mobility nepedagogických zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na školský rok 2020/2021. Vyplnenie prihlášky/programu mobility v prípade potreby konzultujte s dekanátom fakulty/vedením ústavu.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, vydáva pre čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR (ďalej len „krízová situácia“) príkaz rektora č. 10/2020.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.