Zborník z 19. ročníka konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, ktorú odborne zastrešuje Katedra ekonomiky FPEDAS UNIZA v Žiline bol po troch mesiacoch od vydania indexovaný v databáze Web of Science.

Rektor Žilinskej univerzity vŽiline (ďalej len UNIZA) za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusua choroby COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení Ústredného krízového štábu SR, príslušných nariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 7/2020.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, zmien ustanovení zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a zmien ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vydáva pre čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR (ďalej len „krízová situácia“) príkaz rektora č. 9/2020.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.