Vedecký profil univerzity

Profil

doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, inžinierske stavby, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, kybernetika, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštrukcia strojov a zariadení, nízkouhlíkové riešenia, smart výroba, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.

Vedecké a odborné zameranie

FPEDAS_V_S_sk_f.png
FPEDAS_V_S_sk_f.png
FPEDAS_V_S_sk_f.png

 

 • dopravná, poštová a telekomunikačná politika, identifikácia spoločensky optimálnej výkonnosti dopravných a distribučných systémov vrátane hodnotenia efektívnosti v doprave, pošte a telekomunikáciách, prognózovanie a modelovanie inteligentných dopravných systémov, kvantifikácia externých účinkov dopravy a ich internalizácia,
 • harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru, udržateľný rast dopravnej sústavy pri zachovaní prijateľnej mobility s uplatňovaním intermodality,
 • ekonomické a finančné riadenie dopravných, poštových a telekomunikačných podnikov so zameraním na železničnú, cestnú, leteckú a vodnú dopravu, na poštové a telekomunikačné služby, efektívne metódy ich diagnostiky a ozdravovania,
 • modelovanie systémov osobnej dopravy, identifikácia problémových oblastí, zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality hromadnej osobnej dopravy, budovanie integrovaných dopravných systémov,
 • modelovanie logistických systémov, metódy identifikácie a analýzy nákladov v logistickom reťazci, model deľby prepravnej práce v doprave vzhľadom na kapacitu infraštruktúry, obehové systémy v logistických huboch a v termináloch námorných prístavov a vnútrozemských termináloch, transformácia vnútrozemských prístavov na multimodálne dopravno-logistické centrá,
 • inovatívne dopravné technológie, diagnostika vozidiel a kontrola uloženia a upevňovania nákladu na dopravnom prostriedku, údržba vozidiel, vzťahy medzi konštrukciou vozidiel a ich poruchovosťou, opraviteľnosťou a životnosťou, prevádzka pokročilých bezpilotných systémov, výskum vonkajších a vnútorných vplyvov na ľudský faktor pri interakcii človek-stroj-prostredie v dopravných a logistických systémoch,
 • radarová navigácia a rádiokomunikácia pri riadení lietadla, plavidla a vnútrozemskej flotily, referenčný geodetický systém v letectve,
 • optimalizácia a racionalizácia služieb poskytovaných na medzinárodnom dopravnom trhu s podporou informačných systémov a simulačných nástrojov,
 • optimalizácia distribučných technologických procesov a sietí, meranie kvality poskytovaných služieb s využitím automatickej identifikácie (RFID), použitie a monitoring technológií automatickej identifikácie, tvorba databáz na instradáciu zásielok,
 • ekonomika, manažment, marketing, controlling, ekonometria a operačný výskum, predikčný bankrotný model pre tranzitívne ekonomiky implementácia metód investičného rozhodovania, hodnotenie a predikcia ekonomickej situácie podnikov, regionálna ekonomika, finančná a poistná matematika, využitie reálnych opcií v manažérskom rozhodovaní, vývoj a koncipovanie metodiky finančnej gramotnosti.

 

SjF_V_S_sk_f.png
SjF_V_S_sk_f.png
SjF_V_S_sk_f.png
 • digitálne technológie na podporu a rozvoj inovačno-konštruktérskych procesov založené na báze numerických analýz a  optimalizácie v prepojení na technológie reverse engineering a rapid prototyping,
 • pokrokové materiály typu bio- a nanozliatin, ľahkých a ultraľahkých zliatin, kompozitných materiálov a materiálov pre aditívne technológie, so zameraním na predikciu ich úžitkových vlastností,
 • alternatívne zdroje energie s využitím nových progresívnych tepelných cyklov zamerané na nízkouhlíkové riešenia,
 • trendy vo vývoji komponentov vozidiel budúcnosti s fokusovaním najmä na elektromobilitu a koľajové vozidlá,
 • rozvoj nedeštruktívnych metód v strojárskych technológiách so zameraním na funkčné vlastnosti materiálov,
 • vývoj metód pokrokového priemyselného inžinierstva a smart výroby v prepojení na kľúčové technológie,
 • vývoj modulárnych mobilných robotických systémov a nových paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov.
FEIT_V_sk_f.png
FEIT_V_sk_f.png
FEIT_V_sk_f.png
 • informačné a telekomunikačné technológie, pevné, mobilné, satelitné a fotonické komunikačné systémy a siete, ich dimenzovanie, optimalizácia, informačno-komunikačné služby,
 • multimédiá, analýza a spracovanie obrazu a zvuku strojové a hlboké učenie, 3D grafika, 3D tlač dizajn počítačových hier,
 • fyzikálno-kybernetické systémy, spoľahlivý a bezpečný prenos a spracovanie informácií pri riadení kritických procesov, informačné systémy pre všetky druhy riadených systémov, zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv, inteligentné dopravné systémy, robotika,
 • metódy riadenia elektrických pohonov, dynamika a energetika elektrickej trakcie, elektroenergetika, výkonové elektronické systémy, mechatronika, teória a návrhy elektrických strojov, systémy pre automobilový priemysel, autotronika,
 • manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnickom priemysle, automatizácia merania, kontroly a skúšok,
 • diagnostické metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, metódy a prostriedky nedeštruktívnej kontroly materiálov, meracie a simulačné metódy v biomedicínskom inžinierstve, vplyv elektromagnetických polí na ľudský organizmus, interakcie elektromagnetického poľa a implantovaných elektronických zariadení, elektromagnetická kompatibilita,
 • akustické a optické vyšetrovanie fyzikálnych vlastností kondenzovaných látok, vyšetrovanie interakcie akustických vĺn a svetla s akustickými a magnetickými poľami, fyzikálne aspekty a praktické využitie interferencie módov v optických vláknach, fenomenológia narušenia elektroslabej symetrie a štúdium kvark-gluónovej plazmy, fotonické integrované štruktúry,
 • materiály a systémy pre aplikácie v solárnej energetike.
SvF_V_S_sk_f.png
SvF_V_S_sk_f.png
SvF_V_S_sk_f.png
 • teoretické problémy plánovania, projektovania, výstavby a rehabilitácií dopravnej infraštruktúry vrátane environmentálnych dopadov dopravy a jej bezpečnosti a spoľahlivosti,
 • teoretické a experimentálne analýzy riešenia problémov diagnostikovania a modernizácií inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb a historických a architektonických pamiatok, BIM modelovanie, experimentálne a numerické analýzy vlastností stavebných materiálov, teoretické problémy hodnotenia a stanovenia zvyškovej životnosti objektov dopravných a pozemných stavieb,
 • rozvoj metód experimentálnej a numerickej analýzy matematického modelovania a dynamických simulácií z hľadiska teórie a výstavby inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb,
 • rozhodovacie procesy, stratégia rehabilitácií inžinierskych, dopravných a pozemných stavieb, údržbové a optimalizačné metódy pri správe jednotlivých častí dopravnej cesty,
 • energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne správne navrhovanie stavieb s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, circular economy, green economy, analýza životného cyklu (Life Cycle Analysis),
 • geoinformačné systémy pri navrhovaní a rekonštrukciách dopravnej cesty, dopravné analýzy, štruktúra a architektúra inteligentných dopravných systémov.
FBI_V_S_sk_f.png
FBI_V_S_sk_f.png
FBI_V_S_sk_f.png

 • vytváranie všeobecnej teórie v oblasti bezpečnostných vied so zameraním na bezpečnostný manažment, krízový manažment a záchranné služby,
 • komplexné posudzovanie rizík, vytváranie postupov na ich analyzovanie a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho, technického a technologického charakteru v spoločenskom, podnikateľskom, technickom, technologickom a prírodnom prostredí,
 • testovanie a skúšanie stavebných výrobkov a materiálov na požiarnu odolnosť a ich horľavosť (trieda reakcie na oheň) v spôsoboch aplikácie, ako aj použití nových materiálov so zameraním sa na trendy,
 • výskum v oblasti horenia a požiarov osobných motorových vozidiel a dopravných prostriedkov, ako aj ich jednotlivých konštrukčných celkov a používaných materiálov,
 • výskum inovatívnych a bezpečných postupov v oblasti použitia vecných prostriedkov a techniky,
 • interdisciplinárne riešenia pre oblasť záchranných služieb a ich implementácia v praktickej činnosti záchranných zložiek,
 • aplikácia požiarnych simulačných programov v prostredí záchranných služieb,
 • riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
 • komplexné zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,
 • projektovanie a hodnotenie systémov ochrany objektov (napr. ochrana kritickej infraštruktúry, ochrana mäkkých cieľov),
 • rozvoj teoretickej základne kriminalistiky a kriminológie so zameraním na preventívne projekty,
 • hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti bezpečnostných služieb,
 • rozvoj problematiky manažmentu informačnej bezpečnosti a jeho implementácia do praxe,
 • dynamické hodnotenie odolnosti vybraných MZP pri použití neštandardných postupov ich prekonávania,
 • riešenie krízových javov v prírodnom, hospodárskom a spoločenskom prostredí s cieľom zvyšovania odolnosti spoločnosti,
 • rozvoj problematiky integrovanej bezpečnosti a podpora rozhodovania so zameraním na prevenciu vzniku krízových javov,
 • posudzovanie odolnosti kritickej infraštruktúry a zabezpečenie jej ochrany,
 • riešenie aktuálnych úloh v rámci integrovaného záchranného systému s dôrazom na efektívnosť nasadzovania síl a prostriedkov na riešenie mimoriadnych udalostí,
 • optimalizovanie procesov priemyselnej bezpečnosti, zabezpečovanie prevencie a riešenie závažných priemyselných havárií a ich ekologických dôsledkov so zámerom predchádzania vzniku krízových javov,
 • výskum vplyvu ľudského faktora pri predchádzaní vzniku a zvládaní krízových javov.

FRI_V_S_sk_f.png
FRI_V_S_sk_f.png
FRI_V_S_sk_f.png
 • matematické modelovanie, simulácia a optimalizácia: databáz, informačných a komunikačných sietí, prepravy tovaru a cestujúcich, priepustnosti a kvality služieb komunikačných sietí,
 • informačné a komunikačné technológie: informačné a technické zabezpečenie, analýza a tvorba databázových systémov, analýza a tvorba multimediálnych systémov, multimediálne informačno-komunikačné služby, paralelné a distribuované systémy, komunikačné siete budúcich generácií, bezpečnosť, vstavané (embedded) a multiagentové systémy, senzorové siete, strojové učenie, hlboké neurónové siete, spoľahlivosť systémov,
 • monitorovanie a riadenie dopravných procesov: analýza a tvorba informačných systémov pre monitorovanie a riadenie dopravy, základné a operatívne riadenie dopravných procesov, inteligentné dopravné systémy,
 • riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie, ekonómia a ekonomika, hodnotenie a predikcia ekonomickej situácie podnikov, regulačné automatizačné systémy,
 • analýza, syntéza a návrhy integrovaných informačných a riadiacich systémov, analýza spoľahlivosti, získavanie znalostí, aplikácie neurónových sietí, počítačové videnie, umelá inteligencia, nízkoenergetické počítanie, memristory, analýza veľkých dát, biomedicínska informatika.
FHV_V_S_sk_f.png
FHV_V_S_sk_f.png
FHV_V_S_sk_f.png
 • vzťah rodinného prostredia a školskej úspešnosti,
 • optimalizácia edukácie v súlade s európskou hodnotovou paradigmou,
 • výskumy v oblasti teórie vyučovania a odborovej didaktiky,
 • výskum v oblasti školskej klímy,
 • výskum a optimalizácia procesov masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovania písomného dedičstva,
 • výskum, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva,
 • výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, masmediálnej komunikácie, žurnalistiky a všeobecnej jazykovedy,
 • výskum proceduralizácie explicitných jazykových vedomostí a efektívnosti najnovších metód vyučovania cudzích jazykov,
 • výskum v oblasti britských a amerických štúdií a anglickej jazykovedy,
 • výskum v oblasti vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka,
 • výskum v oblasti filozofie kultúry a filozofie náboženstva v kontextoch axiologického pluralizmu a súčasnej migračnej krízy v Európe,
 • výskum kvality života a hodnotovej orientácie študentov univerzít a vysokých škôl na Slovensku,
 • metódami typickými pre kvalitatívny a kvantitatívny prístup k získavaniu a analýze dát,
 • identifikácia postojov k rôznym javom a fenoménom u žiakov a študentov,
 • predikcia vývoja didaktiky jednotlivých predmetov,
 • hodnotová orientácia mladých ľudí v súčasnom svete,
 • chronopsychologické aspekty učenia,
 • vizualizácia informácii,
 • výskum využitia variabilných virtuálnych priestorov.

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

 • súdne inžinierstvo so zameraním na interdisciplinárny prístup z oblasti dopravy, strojárenstva, elektrotechniky, stavebníctva, písmoznalectva a podnikového hospodárstva, všeobecné a špeciálne metodiky technickej analýzy a diagnostiky v znaleckej činnosti,
 • tvorba metodických postupov a usmernení pre znaleckú činnosť,
 • výskum v oblasti forenznej biomechaniky, matematické modelovanie ľudského tela a jeho častí, matematicko-fyzikálne simulačné výpočty dynamického a rázového namáhania ľudského tela pre riešenie problémov prednehodových, nehodových a iných mechanických dejov, výskum v oblasti problematiky posádky pri dopravných nehodách cestných vozidiel, návrh a konštrukcia skúšobných figurín pre nárazové skúšky,
 • výskum v oblasti dopravných nehôd s vysoko zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky (chodci, cyklisti, motocyklisti),
 • výskum v oblasti identifikácie kritických dejov v cestnej premávke pre potreby preventívnej inžinierskej redukcie rizikovosti cestných úsekov, ako aj pre potreby návrhu testovacej metodiky poloautonómnych a autonómnych cestných vozidiel,
 • výskum v problematike nehodových udalostí poloautonómnych a autonómnych cestných vozidiel,
 • výskum v oblasti extrakcie kvantitatívnych údajov z CCTV a vozidlových (onboard) kamier pre analýzu dopravných nehôd,
 • výskum v oblasti ohodnocovania vozidiel pri zohľadnení najnovších technológií výroby vozidiel, súčasných prevádzkových vplyvov a využití moderných informačných technológií,
 • výskum v oblasti stanovenia časových noriem opráv hybridných a elektrických vozidiel,
 • výskum v oblasti stavebníctva, vytváranie znaleckých metodík v oblasti stanovovania hodnoty stavieb, stavebných prác, stanovenia výšky škody, posudzovanie porúch stavieb,
 • výskum v oblasti forenznej ekonomiky, vytváranie metodík pre forenzný audit firiem.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

 • kontaminácia vysokohorskej fauny a flóry ťažkými kovmi z transhraničných polúcií (Pb, Cd, Hg),
 • etológia vertebrát vysokých pohorí,
 • ontogenetická alometria vertebrát,
 • bakteriálna mikroflóra vertebrát vysokých pohorí, krvné parazity fauny vysokých pohorí Slovenska,
 • multivariantné štatistické techniky pri výskume koevolúcie Acarina, Mallophaga a ich hostiteľov,
 • biomonitoring vodných tokov a plôch vo vysokých pohoriach a ich fauny v pravidelných intervaloch,
 • riasy temporálnych vôd hrebeňov vysokých pohorí – autoekológia vybraných druhov,
 • trvalo udržateľný rozvoj v oblasti vysokých pohorí, koncepcie a stratégie v ochrane prírody a krajiny,
 • teória vyučovania niektorých predmetov v bakalárskom študijnom programe stráž prírody a v magisterskom študijnom programe alpínska a vysokohorská ekológia.

Oddelenie medzinárodných výskumných projektov - ERAdiate+

 • sledovanie aktuálnych výziev na prípravu medzinárodných výskumných a inovačných projektov, najmä Horizont Európa , primárne v oblastiach Dlhodobého strategického zámeru UNIZA,
 • príprava a implementácia medzinárodných výskumných a inovačných projektov, Horizont Európa , ktoré súvisia s výskumným zameraním UNIZA, a to v spolupráci s nominovanými odborníkmi v daných oblastiach z príslušných pracovísk UNIZA,
 • zvyšovanie povedomia o vedeckovýskumných aktivitách UNIZA v rámci európskeho výskumného priestoru a prispievanie k vybudovaniu medzinárodne konkurenčného prostredia prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít, rozvoja ľudských zdrojov a efektívneho využitia výskumnej infraštruktúry,
 • ďalší rozvoj oddelenia ako medzinárodne uznávaného vedeckovýskumného pracoviska v oblastiach definovaných v Dlhodobom strategickom zámere UNIZA,
 • koordinácia výskumných a inovačných činností realizovaných na jednotlivých pracoviskách UNIZA spravidla na základe medzinárodných výskumných projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie,
 • nadväzovanie medzinárodnej spolupráce so zahraničnými vedeckovýskumnými inštitúciami a univerzitami a prepájanie vedecko-výskumných vedeckovýskumných aktivít medzi zahraničnými inštitúciami a UNIZA,
 • zastupovanie UNIZA v organizáciách EARPA (European Automotive Research Partners Organisation), UERA (Urban Europe Research Alliance) v rámci JPI Urban Europe, Asociácií CCAM (Connected, Cooperative an Automated Mobility – Prepojená, kooperatívna a automatizovaná mobilita) v rámci spoluprogramovaného partnerstva Horizont Európa CCAM, a UITP (International Association of Public Transport).

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

 • výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov a inteligentných konceptov riadenia, vývoj riešení pre koncept Industry 4.0, výskum v oblasti bioniky a bionických systémov a štúdium využitia získaných poznatkov pri riešení inžinierskych úloh a inováciách výrobkov a výrobných systémov,
 • výskum a vývoj riešení v oblasti digitálneho podniku,
 • navrhovanie a testovanie výrobkov s využitím metód virtuálneho konštruovania, reverzného inžinierstva, rýchleho prototypovania (Rapid Prototyping),
 • výskum v oblasti rekonfigurovateľných a adaptívnych výrobných systémov,
 • výskum v oblasti nových konceptov montáže a výroby – kompetenčné výrobné ostrovy, škálovateľné výrobné kapacity,
 • výskum a vývoj v oblasti mobilnej robotiky a mobilných robotických systémov,
 • výskum v oblasti kooperatívnych robotov,
 • výskum v oblasti multiagentných systémov riadenia a komplexných holonických systémov,
 • výskum a vývoj nových prístupov k simulácii, emulácii a vizualizácii výrobných a logistických procesov s využitím technológií virtuálnej a rozšírenej reality, vývoj konceptu Factory Twin,
 • výskum v oblasti metód umelej inteligencie a strojového učenia,
 • štúdium možností rastu produktivity s využitím pokrokových metód,
 • výskum v oblasti skúšania výkonnosti nápravových skríň koľajových vozidiel.

Univerzitný vedecký park

 • integrácia a koordinácia úloh aplikovaného výskumu v strategických oblastiach výskumu UNIZA,
 • výskum problematiky ľudského faktora v doprave a interakcie človek - stroj,
 • výskum problematiky monitorovania, simulácie a riadenia dopravných procesov s dôrazom na definované priority v multimodálnej doprave,
 • výskum a vývoj technológií a aplikácií inteligentných dopravných systémov,
 • výskum v oblasti prototypovania inteligentných výrobných systémov a reverzného inžinierstva,
 • výskum v oblasti inteligentných riešení pre pokrokové výrobné systémy,
 • výskum v oblasti pokrokových výrobných technológií, technológií a nových konceptov montáže,
 • výskum v oblasti modelovania a simulácie inteligentných výrobných systémov s aplikáciou riešení v priemysle,
 • výskum a vývoj systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov,
 • výskum metód a aplikácií v biomedicínskom inžinierstve,
 • výskum nekonvenčných pohonov a ich komponentov,
 • výskum v oblasti senzorových sietí a spracovania neurčitej informácie pre inteligentné systémy,
 • výskum v oblasti riešení na báze optických vlákien a fotonických prvkov,
 • výskum v oblasti spracovania audiovizuálnej informácie,
 • výskum v oblasti znalostných technológií a podpory rozhodovania,
 • medzinárodná spolupráca v oblasti aplikovaného výskumu,
 • výskum v oblasti inteligentných systémov s kompetenciami pre digitálny návrh, optimalizáciu, spracovanie veľkých transakčných a analytických dát a digitalizáciu inteligentného prostredia,
 • výskum v oblasti inteligentnej mobility s dosahom na oblasť kybernetickej bezpečnosti,
 • špičková výskumná infraštruktúra UNIZA s dôrazom na aplikačné využitie a transfer znalostí a poznatkov výskumu do praxe,
 • spolupráca s priemyslom a regiónom pri riešení zámerov aplikovaného výskumu,
 • stimulácia a riadenie toku poznatkov a technológií medzi pracoviskami v rámci univerzity aj mimo nej, inštitúciami výskumu a vývoja, spoločnosťami a trhmi,
 • vznik riešiteľských kolektívov z viacerých fakúlt UNIZA, schopných predkladať kvalitné spoločné projekty,
 • komplexná podpora riadenia práv duševného vlastníctva v prostredí UNIZA v rámci činnosti Centra pre transfer technológií UNIZA,
 • podpora pri realizácií transferu výsledkov vzdelávania, výskumu a vývoja do praxe v rámci činnosti Centra pre transfer technológií UNIZA,
 • poskytovanie odborných služieb primárne pre mladých výskumníkov, doktorandov, študentov s tvorivým potenciálom, ktorí potrebujú podporu pre rozbeh svojich aktivít, startup projektov a pod. v rámci aktivít realizovaných pod hlavičkou Technologického inkubátora UNIZA. Súčasťou jeho činností je aj prepájanie vedeckovýskumného a podnikateľského prostredia a organizácií, ktoré sa zameriavajú na podporu a rozvoj startupov.

Výskumné centrum

 • výskum v oblasti diagnostickej infraštruktúry a metodík pre automatizovaný zber a objektívne hodnotenie premenných a nepremenných parametrov dopravnej cesty,
 • komplexné nástroje na hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícii do dopravnej infraštruktúry,
 • minimalizácia degradácie vozoviek cestných komunikácií od ťažkej nákladnej dopravy,
 • aplikácie nových metód diagnostiky a monitorovania stavu dopravnej infraštruktúry,
 • hodnotenie základných mechanických, pevnostných aj deformačných a únavových charakteristík materiálov pre dopravnú cestu a dopravné prostriedky, výskum a vývoj moderných metodík zvyšovania úžitkových vlastností materiálov konštrukcií,
 • štúdium elektrochemických a chemických degradačných mechanizmov konštrukčných materiálov, zlepšovanie a modifikovanie vlastností povrchu a objemu konštrukčných materiálov pre dopravný priemysel, štúdium postupov protikoróznej ochrany materiálov a koncepcie urýchlených skúšok konštrukcií v agresívnych pracovných podmienkach, koncept koróznej mapy Slovenskej republiky,
 • implementácia moderných nízkoenergetických konštrukcií a technológií pri výstavbe budov v oblasti premeny obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na teplo, v oblasti využitia alternatívnych pracovných látok pri efektívnejšej termodynamickej premene tepla z OZE na mechanickú, resp. elektrickú energiu,
 • moderné konštrukcie, technológie a riadenie moderných inteligentných a nízkoenergetických budov,
 • štúdium zdrojov tepla na spaľovanie biomasy, resp. fosílnych palív, zdrojov tepla a akumulácie tepla pre využívanie geotermálnej energie, resp. slnečnej energie,
 • experimentálny výskum výmenníkov tepla pre spätné využívanie tepla, resp. transport tepla,
 • tepelná a pracovná pohoda človeka na pracovisku a v pobytovom priestore.

Ústav celoživotného vzdelávania

 • výskum v oblasti aplikovanej lingvistiky so zameraním na problematiku výučby odborného cudzieho jazyka; komparatívnej lingvistiky; sociolingvistiky sústreďujúcej sa hlavne na vzťah medzi jazykom a spoločnosťou, resp. konkrétnou societou a v neposlednom rade interkultúra a interkultúrne kompetencie,
 • výskum v oblasti kvality a efektivity výučby odborného cudzieho jazyka, využitia IKT vo výučbe odborného cudzieho jazyka, hodnotenia a práce s odborným textom,
 • popularizácia výučby a učenia sa cudzieho jazyka,
 • výskum v oblasti vzdelávania dospelých s dôrazom na profesijný rozvoj, potreby trhu práce a manažmentu vzdelávania,
 • výskum v oblasti vekového manažmentu, aktivizácie a edukácie 45+ a medzigeneračného vzdelávania,
 • výskum v oblasti vysokoškolskej pedagogiky s dôrazom na špecifiká vysokoškolského vzdelávania technických a ekonomických odborov,
 • komplexný prístup k tvorbe a realizácii ďalšieho vzdelávania.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Katarína Poláčková / +421 41 513 5141 / katarina.polackova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť