Vedecký profil univerzity

Profil

doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, materiály a technológie, robotika, konštruovanie strojov a zariadení, energie, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.

Vedecké a odborné zameranie

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • dopravná, poštová a telekomunikačná politika, identifikácia spoločensky optimálnej výkonnosti dopravných a spojových systémov vrátane hodnotenia efektívnosti v doprave,  pošte a telekomunikáciách, prognózovanie a modelovanie inteligentných dopravných systémov, kvantifikácia externých účinkov dopravy a ich internalizácia
 • harmonizácia a integrácia legislatívy a systémov riadenia dopravnej a spojovej sústavy SR v rámci európskeho priestoru, udržateľný rast dopravnej sústavy pri zachovaní prijateľnej mobility s uplatňovaním intermodality,
 • ekonomické a finančné riadenie dopravných, poštových a telekomunikačných podnikov so zameraním na železničnú, cestnú, leteckú a vodnú dopravu, na poštové a telekomunikačné služby, efektívne metódy ich diagnostiky a ozdravovania,
 • modelovanie systémov osobnej dopravy, identifikácia problémových oblastí, zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality hromadnej osobnej dopravy, budovanie integrovaných dopravných systémov,
 • modelovanie logistických systémov, metódy identifikácie a analýzy nákladov v logistickom reťazci, model deľby prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry, obehové systémy v logistických huboch a v termináloch námorných prístavov a vnútrozemských termináloch, transformácia vnútrozemských prístavov na multimodálne dopravno-logistické centrá,
 • inovatívne dopravné technológie, diagnostika vozidiel a kontrola uloženia a upevňovania nákladu na dopravnom prostriedku, vzťahy medzi konštrukciou vozidiel a ich poruchovosťou, opraviteľnosťou a životnosťou, výskum vonkajších a vnútorných vplyvov na ľudský faktor pri interakcii človek-stroj-prostredie v dopravných a logistických systémoch,
 • radarová navigácia a rádiokomunikácia pri riadení lietadla, plavidla a vnútrozemskej flotily, referenčný geodetický systém v letectve,
 • optimalizácia a racionalizácia služieb poskytovaných na medzinárodnom dopravnom trhu s podporou informačných systémov a simulačných nástrojov,
 • optimalizácia distribučných technologických procesov a sietí, meranie kvality poskytovaných služieb s využitím automatickej identifikácie (RFID), použitie a monitoring technológií automatickej identifikácie, tvorba databáz na instradáciu zásielok,
 • ekonomika, manažment, marketing, controlling, implementácia metód investičného rozhodovania, hodnotenie a predikcia ekonomickej situácie podnikov, regionálna ekonomika.

Strojnícka fakulta

 • moderné technológie na podporu a rozvoj inovačno-konštruktérskych procesov založené na báze numerických analýz a optimalizácie, technológiách reverse engineering a rapid prototyping,
 • pokrokové materiály typu bio- a nano-, ľahkých a ultraľahkých zliatin a kompozitných materiálov so zameraním na predikciu ich úžitkových vlastností (gigacyklová únava, reológia a korózia, protikorózna ochrana), moderné metodiky zvyšovania úžitkových vlastností materiálov,
 • alternatívne zdroje energie s využitím nových progresívnych tepelných cyklov zamerané najmä na "nízkouhlíkové" riešenia,
 • trendy vo vývoji komponentov vozidiel budúcnosti zamerané najmä na elektromobily a komponenty moderných koľajových vozidiel (napr. brzdové systémy),
 • rozvoj progresívnych postupov, najmä nedeštruktívnych metód v strojárskych technológiách so zameraním na funkčné vlastnosti,
 • zdokonaľovanie systémov prevádzky a obnovy zariadení s použitím RCM metód sledovania technického stavu,
 • vývoj metód pokrokového priemyselného inžinierstva, inteligentných výrobných systémov a ich kľúčových technológií,
 • vývoj modulárnych mobilných robotických systémov a nových paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v oblasti výrobných strojov.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • informačné a telekomunikačné technológie, pevné, mobilné, satelitné a fotonické komunikačné systémy a siete, ich dimenzovanie, optimalizácia, informačno-komunikačné služby,
 • multimédiá, analýza a spracovanie obrazu a zvuku, strojové a hlboké učenie, 3D grafika, dizajn počítačových hier
 • spoľahlivý a bezpečný prenos a spracovanie informácií pri riadení kritických procesov, informačné systémy pre všetky druhy riadených systémov, zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv, inteligentné dopravné systémy, telematika,
 • metódy riadenia elektrických pohonov, dynamika a energetika elektrickej trakcie, elektroenergetika, výkonové elektronické systémy, mechatronika, teória a návrhy elektrických strojov, autotronika,
 • manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnickom priemysle, automatizácia merania, kontroly a skúšok,
 • diagnostické metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, metódy a prostriedky nedeštruktívnej kontroly materiálov, meracie a simulačné metódy v biomedicínskom inžinierstve, elektromagnetická kompatibilita,
 • akustické a optické vyšetrovanie fyzikálnych vlastností kondenzovaných látok, vyšetrovanie interakcie akustických vĺn a svetla s akustickými a magnetickými poľami, fyzikálne aspekty a praktické využitie interferencie módov v optických vláknach, fenomenológia narušenia elektroslabej symetrie a štúdium kvark-gluónovej plazmy, fotonické integrované štruktúry,
 • materiály a systémy pre aplikácie v solárnej energetike.

Stavebná fakulta

 • teoretické problémy plánovania, projektovania, výstavby a rehabilitácií dopravnej infraštruktúry vrátane environmentálnych dopadov dopravy a jej bezpečnosti,
 • experimentálne analýzy a teoretické problémy diagnostikovania inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb a historických a architektonických pamiatok, BIM modelovanie, experimentálne analýzy stavebných materiálov, teoretické problémy hodnotenia a stanovenia zvyškovej životnosti objektov dopravných a pozemných stavieb,
 • rozvoj metód experimentálnej a numerickej analýzy, matematického modelovania a dynamických simulácií z hľadiska teórie a výstavby inžinierskych konštrukcií, dopravných a pozemných stavieb,
 • rozhodovacie procesy, stratégia rehabilitácií inžinierskych, dopravných a pozemných stavieb, údržbové a optimalizačné metódy pri správe jednotlivých častí dopravnej cesty,
 • energeticky úsporné, environmentálne vhodné a stavebno-fyzikálne správne navrhovanie stavieb s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti,
 • geoinformačné systémy pri navrhovaní a rekonštrukciách dopravnej cesty, dopravné analýzy, štruktúra a architektúra inteligentných dopravných systémov.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • riešenie teoretických základov krízového manažmentu,
 • analýza a hodnotenie rizika a projektovanie preventívnych opatrení,
 • riešenie krízových situácií v prírodnom, ekonomickom a spoločenskom prostredí,
 • požiarne inžinierstvo a požiarna bezpečnosť,
 • organizácia a technické zabezpečenie požiarnej ochrany,
 • manažment záchranných služieb,
 • ochrana osôb, majetku a objektov,
 • integrované bezpečnostné systémy,
 • prevencia kriminality miest a obcí,
 • ekonomické dôsledky katastrof,
 • riadenie dopravy v krízových situáciách,
 • bezpečná preprava nebezpečných vecí,
 • príprava a obnova infraštruktúry dopravnej sústavy,
 • ochrana kritickej infraštruktúry.

Fakulta riadenia a informatiky

 • matematické modelovanie, simulácia a optimalizácia: databáz, informačných a komunikačných sietí, prepravy tovaru a cestujúcich, priepustnosti a kvality služby komunikačných sietí,
 • informačné a komunikačné technológie: informačné a technické zabezpečenie, analýza a tvorba databázových systémov, analýza a tvorba multimediálnych systémov, multimediálne informačno-komunikačné služby, paralelné a distribuované systémy, komunikačné siete budúcich generácií, bezpečnosť, vstavané (embedded) a multiagentové systémy, senzorové siete,
 • monitorovanie a riadenie dopravných procesov: analýza a tvorba informačných systémov pre monitorovanie a riadenie dopravy, základné a operatívne riadenie dopravných procesov, inteligentné dopravné systémy,
 • riadenie ľudských a technických zdrojov: manažment, marketing, logistika a podnikanie, ekonómia a ekonomika, hodnotenie a predikcia ekonomickej situácie podnikov, regulačné automatizačné systémy,
 • analýza, syntéza a návrhy integrovaných informačných a riadiacich systémov, analýza spoľahlivosti, získavanie znalostí, aplikácie neurónových sietí, počítačové videnie, nízkoenergetické počítanie, memristory, analýza veľkých dát, biomedicínska informatika

Fakulta humanitných vied

 • vzťah rodinného prostredia a školskej úspešnosti,
 • optimalizácia edukácie v súlade s európskou hodnotovou paradigmou,
 • výskumy v oblasti teórie vyučovania a odborovej didaktiky,
 • výskum v oblasti školskej klímy,
 • výskum a optimalizácia procesov masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovania písomného dedičstva,
 • výskum, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva,
 • výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, masmediálnej komunikácie, žurnalistiky a všeobecnej jazykovedy,
 • optimalizácia metód štúdia učiteľstva hudobného umenia a hudobnej interpretácie,
 • výskum proceduralizácie explicitných jazykových vedomostí a efektívnosti najnovších metód vyučovania cudzích jazykov,
 • teória vyučovania matematiky,
 • výskum v oblasti britských a amerických štúdií a anglickej jazykovedy,
 • výskum v oblasti vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka,
 • výskum v oblasti filozofie kultúry a filozofie náboženstva v kontextoch axiologického pluralizmu a súčasnej migračnej krízy v Európe,
 • výskum prejavov extrémizmu a xenofóbie v Európe a v Slovenskej republike,
 • výskum kvality života a hodnotovej orientácie študentov univerzít a vysokých škôl na Slovensku,
 • mylné predstavy žiakov a študentov k rôznym javom a fenoménom a ich diagnostika metódami typickými pre kvalitatívny a kvantitatívny prístup k získavaniu a analýze dát,
 • identifikácia postojov k rôznym javom a fenoménom u žiakov a študentov,
 • predikcia vývoja didaktiky jednotlivých predmetov,
 • hodnotová orientácia mladých ľudí v súčasnom svete,
 • chronopsychologické aspekty učenia,
 • vizualizácia informácii,
 • výskum využitia variabilných virtuálnych priestorov.

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

 • súdne inžinierstvo so zameraním na interdisciplinárny prístup z oblasti dopravy, strojárenstva, elektrotechniky, stavebníctva, písmoznalectva a podnikového hospodárstva, všeobecné a špeciálne metodiky technickej analýzy a diagnostiky v znaleckej činnosti,
 • tvorba metodických postupov a usmernení pre znaleckú činnosť,
 • výskum v oblasti forenznej biomechaniky, matematické modelovanie ľudského tela a jeho častí, matematicko-fyzikálne simulačné výpočty dynamického a rázového namáhania ľudského tela pre riešenie problémov prednehodových, nehodových a iných mechanických dejov, výskum v oblasti problematiky posádky pri dopravných nehodách cestných vozidiel, návrh a konštrukcia skúšobných figurín pre nárazové skúšky,
 • výskum v oblasti dopravných nehôd s vysoko zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky (chodci, cyklisti, motocyklisti),
 • výskum v oblasti identifikácie kritických dejov v cestnej premávke pre potreby preventívnej inžinierskej redukcie rizikovosti cestných úsekov ako aj pre potreby návrhu testovacej metodiky poloautonómnych a autonómnych cestných vozidiel,
 • výskum v problematike nehodových udalostí poloautonómnych a autonómnych cestných vozidiel,
 • výskum v oblasti extrakcie kvantitatívnych údajov z CCTV a vozidlových (onboard) kamier pre analýzu dopravných nehôd,
 • výskum v oblasti ohodnocovania vozidiel pri zohľadnení najnovších technológií výroby vozidiel, súčasných prevádzkových vplyvov a využití moderných informačných technológií,
 • výskum v oblasti stanovenia časových noriem opráv hybridných a elektrických vozidiel,
 • výskum v oblasti stavebníctva, vytváranie znaleckých metodík v oblasti stanovovania hodnoty stavieb, stavebných prác, stanovenia výšky škody, posudzovanie porúch stavieb,
 • výskum v oblasti forenznej ekonomiky, vytváranie metodík pre forenzný audit firiem.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie

 • kontaminácia vysokohorskej fauny a flóry ťažkými kovmi z transhraničných polúcií (Pb, Cd, Cu),
 • etológia vertebrát vysokých pohorí,
 • ontogenetická alometria vertebrát,
 • bakteriálna mikroflóra vertebrát vysokých pohorí,
 • krvné parazity fauny vysokých pohorí Slovenska,
 • multivariantné štatistické techniky pri výskume koevolúcie Acarina, Mallophaga a ich hostiteľov,
 • biomonitoring vodných tokov a plôch vo vysokých pohoriach,
 • riasy temporálnych vôd hrebeňov vysokých pohorí – autoekológia vybraných druhov,
 • trvalo udržateľný rozvoj v oblasti vysokých pohorí, koncepcie a stratégie v ochrane prírody a krajiny,
 • teória vyučovania niektorých predmetov v študijnom programe stráž prírody.

CETRA - Ústav dopravy

 • šírenie informácií a koordinácia medzinárodnej spolupráce prostredníctvom účasti pracovísk UNIZA vo výskumných projektoch rámcových programov EÚ v nasledujúcich oblastiach výskumu, vývoja a inovácií v oblasti dopravy:  
  • dopravné zariadenia a prostriedky,
  • dopravné siete,
  • dopravné technológie,
  • modelovanie a optimalizácia dopravných procesov,
  • inteligentné dopravné systémy,
  • bezpečnosť dopravy a dopravnej infraštruktúry,
  • kvalita a efektívnosť v doprave,
  • vplyv dopravy na spoločnosť a životné prostredie,
  • vzdelávanie odborníkov pre dopravu.
 • konzultačno-poradenské pracovisko pre projekty medzinárodnej spolupráce,
 • zastupovanie UNIZA v riadiacom výbore združenia ECTRI ( European Conference of Transport Research Institutes) a šírenie informácií o aktivitách ECTRI v rámci UNIZA,
 • administrácia inštitucionálnych údajov o medzinárodných výskumných, inovačných a vzdelávacích projektoch v rámci povereného pracoviska LEAR pre programy EÚ H2020 a ERASMUS+,
 • organizácia medzinárodných seminárov, konferencií a sympózií so zameraním na výskum, vývoj, inovácie, ekonomiku a prevádzku v oblasti dopravy.

Ústav konkurencieschopnosti a inovácií

 • výskum v oblasti inteligentných výrobných systémov a inteligentných konceptov riadenia, vývoj riešení pre koncept Industrie 4.0,
 • výskum v oblasti bioniky a bionických systémov a štúdium využitia získaných poznatkov pri riešení inžinierskych úloh a inováciách výrobkov a výrobných systémov,
 • výskum a vývoj riešení v oblasti Digitálneho podniku,
 • navrhovanie a testovanie výrobkov s využitím metód virtuálneho konštruovania, reverzného inžinierstva, rýchleho prototypovania (Rapid Prototyping),
 • výskum v oblasti rekonfigurovateľných a adaptívnych výrobných systémov,
 • výskum v oblasti nových konceptov montáže a výroby – kompetenčné výrobné ostrovy, škálovateľné výrobné kapacity,
 • výskum a vývoj v oblasti mobilnej robotiky a mobilných robotických systémov,
 • výskum v oblasti kooperatívnych robotov,
 • výskum v oblasti multiagentných systémov riadenia a komplexných holonických systémov,
 • výskum a vývoj nových prístupov k simulácii, emulácii a vizualizácii výrobných a logistických procesov s využitím technológií virtuálnej a rozšírenej reality, vývoj konceptu Factory Twin,
 • výskum v oblasti metód umelej inteligencie a strojového učenia,
 • štúdium možností rastu produktivity s využitím pokrokových metód,
 • expertné posudzovanie a skúšky valivých ložísk.

Univerzitný vedecký park

 • integrácia a koordinácia úloh aplikovaného výskumu v strategických oblastiach výskumu UNIZA,
 • výskum problematiky ľudského faktora v doprave a interakcie človek - stroj,
 • výskum problematiky monitorovania, simulácie a riadenie dopravných procesov s dôrazom na definované priority v multimodálnej doprave,
 • výskum a vývoj technológií a aplikácií inteligentných dopravných systémov,
 • výskum v oblasti prototypovania inteligentných výrobných systémov a reverzného inžinierstva,
 • výskum v oblasti inteligentných riešení pre pokrokové výrobné systémy,
 • výskum v oblasti pokrokových výrobných technológií, technológií a nových konceptov montáže,
 • výskum v oblasti modelovania a simulácie inteligentných výrobných systémov s aplikáciou riešení v priemysle,
 • výskum a vývoj systémových aplikácií na báze optických vlákien a fotonických prvkov,
 • výskum metód a aplikácií v biomedicínskom inžinierstve,
 • výskum nekonvenčných pohonov a ich komponentov,
 • výskum v oblasti senzorových sietí a spracovania neurčitej informácie pre inteligentné systémy,
 • výskum v oblasti riešení na báze optických vlákien a fotonických prvkov,
 • výskum v oblasti spracovania audiovizuálnej informácie,
 • výskum v oblasti znalostných technológií a podpory rozhodovania,
 • medzinárodná spolupráca v oblasti aplikovaného výskumu,
 • transfer znalostí a poznatkov výskumu do praxe,
 • spolupráca s priemyslom a regiónom pri riešení zámerov aplikovaného výskumu.

Výskumné centrum

 • výskum v oblasti diagnostickej infraštruktúry a metodík pre automatizovaný zber a objektívne hodnotenie premenných a nepremenných parametrov dopravnej cesty,
 • komplexné nástroje na hodnotenie ekonomickej efektívnosti investícii do dopravnej infraštruktúry,
 • minimalizácia degradácie vozoviek cestných komunikácií od ťažkej nákladnej dopravy,
 • aplikácie nových metód diagnostiky a monitorovania stavu dopravnej infraštruktúry,
 • hodnotenie základných mechanických – pevnostných aj deformačných a únavových charakteristík materiálov pre dopravnú cestu a dopravné prostriedky. Výskum a vývoj moderných metodík zvyšovania úžitkových vlastností materiálov konštrukcií,
 • štúdium elektrochemických a chemických degradačných mechanizmov konštrukčných materiálov, zlepšovanie a modifikovanie vlastností povrchu a objemu konštrukčných materiálov pre dopravný priemysel, štúdium postupov protikoróznej ochrany materiálov a koncepcie urýchlených skúšok konštrukcií v agresívnych pracovných podmienkach, koncept koróznej mapy Slovenskej republiky,
 • implementácie moderných nízkoenergetických konštrukcií a technológií pri výstavbe budov, v oblasti premeny obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na teplo, v oblasti využitia alternatívnych pracovných látok pri efektívnejšej termodynamickej premene tepla z OZE na mechanickú resp. elektrickú energiu,
 • moderné konštrukcie, technológie a riadenie moderných inteligentných a nízkoenergetických budov,
 • štúdium zdrojov tepla na spaľovanie biomasy, resp. fosílnych palív, zdrojov tepla a akumulácie tepla pre využívanie geotermálnej energie resp. slnečnej energie,
 • experimentálny výskum výmenníkov tepla pre spätné využívanie tepla resp. transport tepla,
 • tepelná a pracovná pohoda človeka na pracovisku a v pobytovom priestore.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Katarína Poláčková / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: katarina.polackova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.