Erasmus+ mobility študentov vysokých škôl

Program Európskej únie Erasmus+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Od svojho vzniku v roku 1987 podporuje európsku mobilitu študentov, zlepšuje transparentnosť uznávania štúdia a kvalifikácií v krajinách EÚ. Najväčšia časť rozpočtu programu Erasmus+ v programovom období 2021–2027 je určená na mobility vysokoškolských študentov. UNIZA je zapojená do programu Erasmus od roku 1998.

Erasmus+ mobility študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž sú už samozrejmou súčasťou štúdia na UNIZA. Prioritou vedenia UNIZA je vyslať každého študenta na Erasmus+ mobilitu, aspoň raz počas jeho VŠ štúdia .

Súčasní aj budúci študenti UNIZA majú možnosť absolvovať štúdium na približne 250 vysokoškolských inštitúciách, s ktorými univerzita uzavrela zmluvu o spolupráci a taktiež absolvovať praktickú stáž v podnikoch a spoločnostiach v rámci krajín programu.

Komu je mobilita určená, základné podmienky získania Erasmus+ grantu

 • Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž môžu absolvovať študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Ing./Mgr., PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA.
 • Erasmus+ absolventskú stáž môžu uskutočniť absolventi UNIZA, ktorí ukončili VŠ štúdium (Bc., Ing./Mgr., PhD.) v predchádzajúcom akademickom roku.
 • Absolventská stáž musí začať a byť ukončená do roka od dátumu štátnej záverečnej skúšky na UNIZA v príslušnom stupni VŠ štúdia.
 • Počas Erasmus+ mobility, študijného pobytu alebo stáže, študentovi zostávajú všetky práva a povinnosti VŠ študenta.
 • V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke trvania 12 mesiacov, vrátane absolventskej stáže.
 • Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú stáž v oprávnenej inštitúcii v rámci krajín programu Erasmus+.
 • Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na základe stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.
 • Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia.
 • Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
 • Minimálna dĺžka študijného pobytu sú dva mesiace.
 • Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.
 • V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských VŠ rovnaké. Mesačné paušálne granty sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility realizujú. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava presne na dni mobility. V programe Erasmus+ sa 1 mesiac rovná 30 dňom.
 • Študent s preukazom ZŤP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného postihnutia.
 • Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant (sadzby na študijný pobyt) o 250,- eur.

Čo musí študent urobiť, aby získal grant a mohol absolvovať Erasmus+ mobilitu?

 • Preštuduje si základné informácie o Erasmus+ študentských mobilitách uvedené na internetovej stránke programu Erasmus+, fakultnej stránke alebo univerzitnej stránke.
 • Vyplní fakultnú prihlášku na Erasmus+ mobilitu (študijný pobyt alebo stáž) a zaregistruje sa u fakultného Erasmus+ koordinátora.
 • Požiada fakultného koordinátora o odporučenie vhodnej zahraničnej vysokej školy, s ktorou UNIZA uzavrela zmluvu o spolupráci. V prípade stáže požiada o schválenie vhodnej inštitúcie.
 • Zúčastní sa fakultného výberu študentov na Erasmus+ mobility pre budúci akademický rok. Fakultný koordinátor oboznámi záujemcov o Erasmus+ mobility o kritériách výberu, postupe vybavovania obsahu mobilít a dokumentoch potrebných na pridelenie grantu. Oboznámi študentov o postupe vyplatenia Erasmus+ grantu v dvoch splátkach.
 • Po úspešnom absolvovaní fakultného výberu a získaní nominácie na mobilitu, podľa pokynov Erasmus+ fakultného koordinátora, skontaktuje sa so zahraničnou vysokou školou alebo inštitúciou v prípade stáže a začne si vybavovať obsah mobility a potrebné dokumenty k uzatvoreniu finančnej zmluvy o pridelení Erasmus+ grantu.
 • V prípade problémov s komunikáciou so zahraničnou VŠ alebo inštitúciou požiada o pomoc fakultného koordinátora alebo oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM) rektorátu UNIZA.

Fakultné termíny podávania prihlášok na Erasmus+ mobility

Na začiatku letného semestra fakulta UNIZA, reprezentovaná prodekankou/prodekanom pre medzinárodnú spoluprácu (Erasmus+ fakultnou koordinátorkou/fakultným koordinátorom), zverejňuje fakultný termín podávania prihlášok na študentské mobility a termín výberového konania. Fakulta súčasne zverejňuje fakultné podmienky výberu a celouniverzitnú stratégiu UNIZA schvaľovania nominácií a prideľovania grantov na študijné pobyty a stáže pre príslušný akademický rok. Každá fakulta UNIZA má individuálne termíny.

Celouniverzitný termín uzávierky fakultných nominácií

30. marec je termín zaslania Zápisu z fakultného výberu študentov a fakultné nominácie na študijné pobyty a stáže budúceho akademického roka na rektorátne OMVaM.
OMVaM vypracuje z fakultných nominácií celouniverzitnú nomináciu UNIZA a vypočíta granty jednotlivým študentom podľa paušálnych sadzieb krajín vycestovania. Predloží Rade UNIZA pre Erasmus+ požiadavku na celkový objem finančných prostriedkov potrebných na vyplatenie grantov pre všetkých nominovaných študentov fakultami UNIZA.

Postup prideľovania Erasmus+ grantov nominovaným študentom

V máji, po získaní informácie z Národnej agentúry programu Erasmus+ o výške finančných prostriedkov pridelených UNIZA na študentské mobility z EK, Rada UNIZA pre Erasmus+ tvorená predstaviteľmi fakúlt a OMVaM, v súlade s celouniverzitnou stratégiou prideľovania študentských grantov, schváli študentské nominácie a granty jednotlivým študentom. 

Aké sú podmienky získania Erasmus+ grantu

Ďalšie stránky, na ktorých sa nachádzajú informácie o programe

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Lucia Pijaková / +421 41 513 5133lucia.pijakova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť