Erasmus+ mobility študentov vysokých škôl

Program Európskej únie Erasmus+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Od svojho vzniku v roku 1987 podporuje európsku mobilitu študentov, zlepšuje transparentnosť uznávania štúdia a kvalifikácií v krajinách EÚ. Najväčšia časť rozpočtu programu Erasmus+ v programovom období 2021–2027 je určená na mobility vysokoškolských študentov. UNIZA je zapojená do programu Erasmus od roku 1998.

Erasmus+ mobility študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž sú už samozrejmou súčasťou štúdia na UNIZA. Prioritou vedenia UNIZA je vyslať každého študenta na Erasmus+ mobilitu, aspoň raz počas jeho VŠ štúdia .

Súčasní aj budúci študenti UNIZA majú možnosť absolvovať štúdium na približne 250 vysokoškolských inštitúciách, s ktorými univerzita uzavrela zmluvu o spolupráci a taktiež absolvovať praktickú stáž v podnikoch a spoločnostiach v rámci krajín programu.

Komu je mobilita určená, základné podmienky získania Erasmus+ grantu

 • Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž môžu absolvovať študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Ing./Mgr., PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA.
 • Erasmus+ absolventskú stáž môžu uskutočniť absolventi UNIZA, ktorí ukončili VŠ štúdium (Bc., Ing./Mgr., PhD.) v predchádzajúcom akademickom roku.
 • Absolventská stáž musí začať a byť ukončená do roka od dátumu štátnej záverečnej skúšky na UNIZA v príslušnom stupni VŠ štúdia.
 • Počas Erasmus+ mobility, študijného pobytu alebo stáže, študentovi zostávajú všetky práva a povinnosti VŠ študenta.
 • V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke trvania 12 mesiacov, vrátane absolventskej stáže.
 • Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú stáž v oprávnenej inštitúcii v rámci krajín programu Erasmus+.
 • Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na základe stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.
 • Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia.
 • Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
 • Minimálna dĺžka študijného pobytu sú dva mesiace.
 • Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.
 • V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských VŠ rovnaké. Mesačné paušálne granty sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility realizujú. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava presne na dni mobility. V programe Erasmus+ sa 1 mesiac rovná 30 dňom.
 • Študent s preukazom ZŤP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného postihnutia.
 • Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant (sadzby na študijný pobyt) o 250,- eur.

Čo musí študent urobiť, aby získal grant a mohol absolvovať Erasmus+ mobilitu?

 • Preštuduje si základné informácie o Erasmus+ študentských mobilitách uvedené na internetovej stránke programu Erasmus+, fakultnej stránke alebo univerzitnej stránke.
 • Vyplní fakultnú prihlášku na Erasmus+ mobilitu (študijný pobyt alebo stáž) a zaregistruje sa u fakultného Erasmus+ koordinátora.
 • Požiada fakultného koordinátora o odporučenie vhodnej zahraničnej vysokej školy, s ktorou UNIZA uzavrela zmluvu o spolupráci. V prípade stáže požiada o schválenie vhodnej inštitúcie.
 • Zúčastní sa fakultného výberu študentov na Erasmus+ mobility pre budúci akademický rok. Fakultný koordinátor oboznámi záujemcov o Erasmus+ mobility o kritériách výberu, postupe vybavovania obsahu mobilít a dokumentoch potrebných na pridelenie grantu. Oboznámi študentov o postupe vyplatenia Erasmus+ grantu v dvoch splátkach.
 • Po úspešnom absolvovaní fakultného výberu a získaní nominácie na mobilitu, podľa pokynov Erasmus+ fakultného koordinátora, skontaktuje sa so zahraničnou vysokou školou alebo inštitúciou v prípade stáže a začne si vybavovať obsah mobility a potrebné dokumenty k uzatvoreniu finančnej zmluvy o pridelení Erasmus+ grantu.
 • V prípade problémov s komunikáciou so zahraničnou VŠ alebo inštitúciou požiada o pomoc fakultného koordinátora alebo oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM) rektorátu UNIZA.

Fakultné termíny podávania prihlášok na Erasmus+ mobility

Na začiatku letného semestra fakulta UNIZA, reprezentovaná prodekankou/prodekanom pre medzinárodnú spoluprácu (Erasmus+ fakultnou koordinátorkou/fakultným koordinátorom), zverejňuje fakultný termín podávania prihlášok na študentské mobility a termín výberového konania. Fakulta súčasne zverejňuje fakultné podmienky výberu a celouniverzitnú stratégiu UNIZA schvaľovania nominácií a prideľovania grantov na študijné pobyty a stáže pre príslušný akademický rok. Každá fakulta UNIZA má individuálne termíny.

Celouniverzitný termín uzávierky fakultných nominácií

30. marec je termín zaslania Zápisu z fakultného výberu študentov a fakultné nominácie na študijné pobyty a stáže budúceho akademického roka na rektorátne OMVaM.
OMVaM vypracuje z fakultných nominácií celouniverzitnú nomináciu UNIZA a vypočíta granty jednotlivým študentom podľa paušálnych sadzieb krajín vycestovania. Predloží Rade UNIZA pre Erasmus+ požiadavku na celkový objem finančných prostriedkov potrebných na vyplatenie grantov pre všetkých nominovaných študentov fakultami UNIZA.

Postup prideľovania Erasmus+ grantov nominovaným študentom

V máji, po získaní informácie z Národnej agentúry programu Erasmus+ o výške finančných prostriedkov pridelených UNIZA na študentské mobility z EK, Rada UNIZA pre Erasmus+ tvorená predstaviteľmi fakúlt a OMVaM, v súlade s celouniverzitnou stratégiou prideľovania študentských grantov, schváli študentské nominácie a granty jednotlivým študentom. 

Aké sú podmienky získania Erasmus+ grantu

Ďalšie stránky, na ktorých sa nachádzajú informácie o programe

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Lenka Kuzmová / +421 41 513 5133 / lenka.kuzmova@rekt.uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.