Stratégia ľudských zdrojov pre výskum

Žilinská univerzita v Žiline sa uchádza o získanie titulu "HR EXCELLENT IN RESEARCH"

Žilinská univerzita v Žiline ( ďalej len „ UNIZA“) sa ešte v roku 2017 oficiálne prihlásila k princípom Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre prijímanie výskumných pracovníkov, s cieľom získať ocenenie HR Excellence in Research. Týmto krokom sa Žilinská univerzita v Žiline zaviazala usilovať o dobré pracovné podmienky, profesionálny rozvoj a etický nábor výskumných pracovníkov.

Ocenenie spojené s udelením loga HR Excellence in Research udeľuje Európska komisia výskumným inštitúciám, ktoré implementujú personálnu stratégiu. Doteraz získalo značku „HR Excellence in Research" viac ako 700 inštitúcii v celej Európe.

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Čo znamená HR EXCELLENT IN RESEARCH?

Nástrojom na podporu implementácie princípov Charty a Kódexu je Stratégia ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R). Stratégia ponúka podrobný postup, ktorý umožňuje organizáciám začleniť zásady týchto dokumentov do fungovania ľudských zdrojov a zlepšiť tak podmienky pre ich rozvoj a riadenie.

Inštitúcie počas implementácie HRS4R prechádzajú štruktúrovaným procesom vrátane sebahodnotenia svojich politík a postupov v oblasti ľudských zdrojov, vypracovania akčného plánu na riešenie akýchkoľvek nedostatkov alebo oblastí na zlepšenie a následne externého hodnotenia ich pokroku. Hodnotenie vykonáva nezávislá skupina odborníkov Európskej komisie a ak inštitúcia spĺňa požiadavky, je jej udelené logo "HR Excellence in Research".

Následne ho môžu použiť na zdôraznenie svojho záväzku zaviesť spravodlivé a transparentné postupy náboru a hodnotenia výskumných pracovníkov.

Čo HR Award univerzite prinesie?

 1. Pripravíme pôdu pre podnetné a priaznivé pracovné prostredie pre výskumných pracovníkov a zmeny v pracovnej kultúre.
 2. Pripojíme sa k skutočne paneurópskej sieti výskumníkov a výskumných organizácií.
 3. Ukážeme, že nám záleží na našich výskumných pracovníkoch.
 4. Preukážeme, že venujeme pozornosť podpore a rozvoju kariéry výskumníkov.
 5. Zvýšime renomé univerzity a jej atraktivity pre budúcich zamestnancov.
 6. Získame medzinárodnú atraktivitu, viditeľnosť univerzity a začlenenie medzi inštitúcie ocenené HR Award.

Proces získania HR Award

1. Notifikácia o začatí procesu

Prvým krokom je prihlásenie sa k princípom Charty a Kódexu a zaslanie notifikácie o začatí procesu realizácie Stratégie Európskej komisii.

Od momentu zaslania notifikácie bude mať UNIZA obdobie jedného roka na prípravu Akčného plánu implementácie HRS4R.

2. Prípravná fáza

Počas prípravnej fázy bude univerzita pracovať na troch dokumentoch následne predložených na schválenie Európskej komisii. Týmito dokumentami sú:

 1. Porovnávacia analýza (GAP analysis, v ktorej UNIZA porovná aktuálny stav so 40 princípmi uvedenými v Charte a Kódexe rozdelených do 4 oblastí (etické a profesionálne aspekty, nábor nových zamestnancov, pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie, vzdelávanie a školenia).
 2. Tzv. „OTMR checklist“, čo je akýsi kontrolný zoznam dodržiavania princípov otvoreného, transparentného a na výsledkoch založeného náboru zamestnancov.
 3. Akčný plán, v ktorom UNIZA navrhne konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených porovnávacou analýzou. Musí obsahovať presné úlohy a príslušné zodpovedné osoby, časový rámec do kedy budú úlohy spravené a popis výstupov pre jednotlivé úlohy.

Dôležité nie sú len uvedené dokumenty, ale aj proces, akým boli vytvorené. Univerzita musí vytvoriť riadiaci výbor (steering committee), ktorý celý proces strategicky usmerňuje a monitoruje a pracovnú skupinu (working group), ktorá je zodpovedná za jeho skutočnú realizáciu.
Kľúčové je aj zapojenie všetkých zainteresovaných skupín (akademickí aj neakademickí zamestnanci, výskumníci na všetkých stupňoch kariéry a pod.).
Porovnávacia analýza, „OTMR checklist“ aj Akčný plán budú nahraté priamo do online aplikácie.


3. Hodnotenie a udelenie značky

Predložené dokumenty hodnotí panel zahraničných expertov. Výsledky hodnotenia by mali byť UNIZA poskytnuté do 2 mesiacov od podania v online systéme. Hodnotenie môže mať tri možné výsledky

 • Akceptácia bez výhrad: Inštitúcia vstupuje do fázy implementácie akčného plánu. Od momentu akceptácie môže taktiež využívať vo svojej propagácii značku HRS4R.
 • Výzva na dopracovanie: V takomto prípade majú predložené dokumenty menšie nedostatky a inštitúcia ich môže dopracovať.
 • Zamietnutie. K takémuto kroku pristúpia hodnotitelia v prípade vážnych nedostatkov, ktoré nemusia súvisieť len s obsahom dokumentov, ale aj s procesom ich prípravy (napríklad v prípade nezapojenia zainteresovaných skupín). V prípade zamietnutia musí inštitúcia celý proces prípravy Stratégie zrealizovať nanovo.

4. Implementácia stratégie

V prípade, Žilinská univerzita v Žiline získa značku HRS4R začne postupne realizovať opatrenia, ktoré si naplánovala v Akčnom pláne.

Po dvoch rokoch od získania značky UNIZA zhodnotí, nakoľko sa jej plán darí realizovať a či je potrebná jeho revízia.

Po ďalších troch rokoch navštívia UNIZA externí hodnotitelia, ktorí implementáciu stratégie zhodnotia priamo na mieste a rozhodnú, či si získanú značku udržíme.

Ani potom sa však implementácia Stratégie nekončí a proces hodnotenia sa opakuje každé tri roky.

Stratégia ľudských zdrojov nie je teda jednorazovou aktivitou, ale začiatkom dlhodobého procesu vedúceho k vytváraniu priaznivejšieho a atraktívnejšieho pracovného prostredia, ktoré poskytuje výskumníkom podmienky pre plnohodnotný profesionálny rozvoj a realizáciu špičkového výskumu.

Grafické zobrazenie procesu získania značky

HRS4R-procedura.jpg

Aké kroky boli už zrealizované?

Informácia o snahe získať ocenenie HRS4R na kolégiu rektora

 • Dňa 3.7.2023 na 12. zasadnutí kolégia rektora prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. informoval o pokračovaní aktivít v rámci iniciatívy na získanie ocenenia HR Excellence in Research - HRS4R pre UNIZA. Kolégium rektora odsúhlasilo zloženie pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R, ktorej členmi budú prorektori prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. a prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD. a prodekani pre vedu a výskum jednotlivých fakúlt, ako aj ďalší členovia.
 • Dňa 3.8.2023 rektor UNIZA menoval členov riadiacej komisie UNIZA pre HRS4R.
 • Dňa 4.8.2023 sa uskutočnilo stretnutie riadiacej komisie UNIZA pre HRS4R za účasti prof. Ing. Jozefa Ristveja, PhD. , prof. Ing. Tatiany Kováčikovej, PhD. a Ing. Veroniky Kunovej a koordinátorky úlohy výskumu a vývoja Ing. Veroniky Pirošík Meškovej. Cieľom stretnutia bolo stanovenie termínu oficiálneho prihlásenia sa k iniciatíve, prerozdelenie spracovania výstupov uskutočneného zamestnaneckého prieskumu k HRS4R, návrh ďalších členov pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R, okrem členov navrhnutých kolégiom rektora, stanovenie ďalších krokov.
 • Dňa 8.8.2023 sa UNIZA oficiálne prihlásila k princípom Charty a Kódexu a zaslala notifikáciu o začatí procesu realizácie Stratégie Európskej komisii.
 • Dňa 27.9.2023 rektor UNIZA menoval členov pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R.
 • Dňa 27.9.2023 prebehlo 1. stretnutie členov riadiacej komisie UNIZA pre HRS4R a členov pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R, v univerzitnom stredisku Zuberec.
 • Dňa 28.9.2023 bol sprístupnený návrh znenia GAP analýzy na pripomienkovanie.

1. Spustenie zamestnaneckého prieskumu

Bol spustený anonymný prieskum určený pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na zistenie aktuálneho stavu na UNIZA v nadväznosti na dodržiavanie princípov Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre prijímanie výskumných pracovníkov na UNIZA. Súčasťou prieskumu sú aj otázky týkajúce sa zamestnaneckej spokojnosti, motivácie, informovanosti. Dotazník bol vypracovaný v slovenskom a anglickom jazyku.

2. Vymenovanie riadiacej komisie UNIZA pre HRS4R

Dňa 4.8.2023 bola rektorom menovaná riadiaca komisia pre HRS4R
predseda riadiacej komisie prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing - prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
členovia riadiacej komisie
prorektor pre vedu a výskum - prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
vedúca oddelenia medzinárodných výskumných projektov – EraDiate - prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
vedúca oddelenia personálnej a sociálnej práce – Ing. Veronika Kunová
tajomníčka: Ing. Veronika Pirošík Mešková
zapisovateľka: Mag. pol. Marcela Barčáková, PhD. / Mgr. Lenka Buchová

3. Prihlásenie sa k iniciatíve

Dňa 8.8.2023 sa UNIZA oficiálne prihlásila k princípom Charty a Kódexu a zaslala notifikáciu o začatí procesu realizácie Stratégie Európskej komisii. Od tohto momentu bude mať UNIZA obdobie jedného roka na prípravu Akčného plánu implementácie HRS4R.

Schválenie Európskej charty pre výskumníkov a ku Kódexu správania pre Nábor výskumníkov (charta a kódex) / Endorsement of the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code)

4. Vymenovanie pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R

Dňa 27.9.2023 rektor UNIZA menoval členov pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R:

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., MBA - prodekan pre vedu a výskum FPEDAS
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. - prodekan pre vedu a výskum FEIT
doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. - prodekan pre vedu a výskum SvF
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. - prodekan pre vedu a výskum FRI
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. - prodekan pre vedu a výskum FBI
Mgr. Jakub Švec, PhD. - prodekan pre vedu a výskum FHV
prof. Ing. Eva Tillová, PhD. - prodekanka pre vedu a výskum SjF

5. 1. stretnutie pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R a riadiacej komisie UNIZA pre HRS4R

Dňa 27.9.2023 prebehlo 1. stretnutie členov riadiacej komisie UNIZA pre HRS4R a členov pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R, v univerzitnom stredisku Zuberec. Predseda riadiacej komisie prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing - prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. predstavil filozofiu, obsah, ciele a výstupy HRS4R. Zároveň ozrejmil postup získania ocenenia HRS4R a jednotlivé kroky, ktoré už UNIZA urobila.Členom pracovnej skupiny bol vysvetlený účel a výstup zamestnaneckého prieskumu určeného vysokoškolským učiteľom,výskumníkom a doktorandom. Zároveň boli stanoven úlohy na nasledujúce obdobie.

6. Vytvorenie návrhu Porovnávacej analýzy (GAP analýza)

Dňa 28.9.2023 bol sprístupnený členom riadiacej komisie a členom pracovnej skupiny návrh Porovnávacej analýzy - GAP analysis, v ktorej UNIZA porovnáva aktuálny stav so 40 princípmi uvedenými v Charte a Kódexe rozdelených do 4 oblastí (etické a profesionálne aspekty, nábor nových zamestnancov, pracovné podmienky a sociálne zabezpečenie, vzdelávanie a školenia). Členovia boli vyzvaní na doplnenie pripomienok a návrhov.

7. Stretnutie riadiacej komisie UNIZA pre HRS4R

 Dňa 23.10.2023 prebehlo stretnutie členov a členiek riadiacej komisie UNIZA pre HRS4R, na ktorom bol schválený Časový harmonogram aktivít potrebných k získaniu ocenenia HRS4R. Všetci členovia/-ky pracovnej skupiny a riadiacej komisie budú mať k dispozícií zdieľaný dokument na spracovanie, pripomienkovanie a dopĺňanie GAP analýzy s termínom do 30.11.2023. Následne prebehnú ešte spoločné stretnutia k jej dopracovaniu. Priebežne sa začne spracovávať OTMR –Check list za UNIZA, ktorý tiež bude možné všetkými členmi/-kami pripomienkovať. Taktiež môžu navrhovať cez zdieľaný dokument ďalších členov/-ky tak, aby bolo zabezpečené zastúpenie R1-R4 výskumníkov/-čiek. Predseda riadiacej komisie prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. zdôraznil potrebu odkomunikovania filozofie a cieľov HRS4R medzi zamestnancami/-kyňami UNIZA, čo bude realizované prostredníctvom vedúcich zamestnancov/-kýň UNIZA a fakúlt. Členovia/-ky komisie sa zhodli na jednotnom znení informácie, ktorú môžu používať naši zamestnanci/-kyne podávajúci žiadosti o získanie projektov ohľadne začatia procesu realizácie Stratégie ľudských zdrojov vo výskume na UNIZA.

Šablóna o zapojení UNIZA do HRS4R do projektov
 

Zápisnica zo stretnutia riadiacej komisie pre Stratégiu ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R)
 

Časový harmonogram aktivít potrebných k získaniu titulu HRS4R
 

 

8. Spoločné pracovné stretnutie riadiacej komisie a pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R

Dňa 8.12.2023 prebehlo pracovné stretnutie členov a členiek riadiacej komisie a pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R, na ktorom bol predstavený návrh GAP analýzy. Úvodom prebehla kontrola jednotlivých úloh. Hlavným bodom programu bolo dopracovanie GAP analýzy k HRS4R. Nasledovala široká diskusia k jednotlivým otázkam GAP analýzy vrátanie navrhnutia odpovedí. Cieľom je skompletizovať GAP analýzu do konca februára 2024. Všetci členovia/-ky pracovnej skupiny a riadiacej komisie majú k dispozícií ďalší zdieľaný dokument OTMR –Check list na spracovanie, pripomienkovanie a dopĺňanie. Predseda riadiacej komisie prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. zdôraznil potrebu priebežného informovania zamestnancov/-kýň a doktorandov/-iek o filozofii a cieľoch HRS4R. Záverom boli predstavené ďalšie kroky a úlohy v rámci časového harmonogramu k získaniu HRS4R. Termín ďalšieho spoločného stretnutia bude v marci 2024.

9. Vymenovanie nových členov pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R

Dňa 28.3.2024 rektor UNIZA menoval nových členov/-ky pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R:

doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. - FPEDAS
Ing. Miroslav Jančula, PhD. - SvF
Ing. Denisa Straková, PhD. - SjF
Ing. Štefan Hardoň, PhD. - FEIT
Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. - UCV
Ing. Daša Smrčková - SvF
Ing. Soňa Masarovičová, PhD. - SvF
doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD. - SvF
Ing. Eva Malichová, PhD. - FRI
doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD. - FPEDAS
Ing. Milan Dedík, PhD. - FPEDAS
Ing. Radoslava Nichtová - FPEDAS
Ing. Andrea Čorejová - CTT
Ing. Katarína Kaduchová, PhD. - SjF
Ing. Michal Ballay, PhD. - FBI

10. Spoločné pracovné stretnutie riadiacej komisie a pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R

Dňa 10.04.2024 prebehlo pracovné stretnutie členov a členiek riadiacej komisie a pracovnej skupiny UNIZA pre HRS4R, na ktorom boli privítaní noví členovia pracovnej skupiny. V úvode im predseda riadiacej komisie prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. vysvetlil celú koncepciu a jednotlivé kroky, ktoré musíme urobiť v rámci snahy o získanie prestížneho ocenenia HR Excelence in Research. Následne prebehla kontrola jednotlivých úloh. Hlavným bodom programu bolo dopracovanie GAP analýzy k HRS4R. Nasledovala široká diskusia k jednotlivým otázkam GAP analýzy vrátanie navrhnutia odpovedí. Všetci členovia/-ky pracovnej skupiny a riadiacej komisie boli vyzvaní na pripomienkovanie dokumentu OTMR –Check list, ktorý ako všetky dokumenty, majú k dispozícií v zdieľaných súboroch. Predseda riadiacej komisie opätovne zdôraznil potrebu priebežného informovania zamestnancov/-kýň a doktorandov/-iek o filozofii a cieľoch HRS4R. K uvedenému je pripravená krátka informácia, ktorá bude prezentovaná aj na TV obrazovkách v rámci univerzity. Záverom boli predstavené ďalšie kroky a úlohy v rámci časového harmonogramu k získaniu HRS4R. Termín ďalšieho spoločného stretnutia je jún 2024.

Prezentácia: Informácia pre zamestnancov o zapojení UNIZA do iniciatívy získať ocenenie HR Excelence in Research

23042024 HRS4R stretnutie 10042024

Riadiaca komisia a pracovná skupina pre HRS4R

1. Riadiaca komisia UNIZA pre HRS4R

predseda riadiacej komisie prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing - prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
členovia riadiacej komisie
prorektor pre vedu a výskum - prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
vedúca oddelenia medzinárodných výskumných projektov – EraDiate - prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.
vedúca oddelenia personálnej a sociálnej práce – Ing. Veronika Kunová
tajomníčka: Ing. Veronika Pirošík Mešková
zapisovateľka: Mag. pol. Marcela Barčáková, PhD. / Mgr. Lenka Buchová

2. Pracovná skupina UNIZA pre HRS4R

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., MBA - FPEDAS
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD. - FEIT
doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. - SvF
doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. – FRI
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. - FBI
Mgr. Jakub Švec, PhD. - FHV
prof. Ing. Eva Tillová, PhD. – SjF
doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. - FPEDAS
Ing. Miroslav Jančula, PhD. - SvF
Ing. Denisa Straková, PhD. - SjF
Ing. Štefan Hardoň, PhD. - FEIT
Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. - UCV
Ing. Daša Smrčková - SvF
Ing. Soňa Masarovičová, PhD. - SvF
doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD. - SvF
Ing. Eva Malichová, PhD. - FRI
doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD. - FPEDAS
Ing. Milan Dedík, PhD. - FPEDAS
Ing. Radoslava Nichtová - FPEDAS
Ing. Andrea Čorejová - CTT
Ing. Katarína Kaduchová, PhD. - SjF
Ing. Michal Ballay, PhD. - FBI

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Veronika Kunová / +421 41 513 5115 / veronika.kunova@uniza.sk

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť