Vedeckovýskumná činnosť UNIZA

Vedeckovýskumná činnosť má nezastupiteľné miesto v aktivitách UNIZA. Riešiteľské tímy UNIZA, jej fakúlt a ústavov riešili počas jednotlivých rokov úlohy základného a aplikovaného výskumu, národného a medzinárodného charakteru a významu. Okrem vlastného riešenia úloh je sledovaná aj problematika kvalitného technického vybavenia experimentálnych pracovísk a zvyšovania kvality ľudských zdrojov. Značný dôraz je kladený na transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

Stav vo vedeckovýskumnej činnosti UNIZA je dokumentovaný štruktúrou a počtom riešených projektov, ich finančným a personálnym zabezpečením, výstupmi z ich riešenia a ďalšími konkrétnymi údajmi.

Kompletnú správu o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na Žilinskej univerzite v Žiline za jednotlivé roky nájdete v nasledujúcej časti.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Katarína Poláčková / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: katarina.polackova@uniza.sk

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.