Žilinská univerzita v Žiline v zmysle §847 – 849 Občianskeho zákonníka vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu univerzity ako modernej vzdelávacej inštitúcie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch, tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. Nové logo nesmie využívať prvky súčasného loga Žilinskej univerzity v Žiline.

Na základe epidemiologických odporúčaní Krízového štábu Žilinskej univerzity v Žiline sa prerušuje výučba na univerzite od 10. 3. 2020 do 22. 3. 2020, táto bude nahradená inými formami výučby (distančná, zadania cez e-learning, atď.). UNIZA dôkladne monitoruje situáciu týkajúcu sa koronavírusu COVID-19, pravidelne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline a riadi sa odporúčaniami príslušných orgánov.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.