Dňa 5.9.2018 sa zahájila realizácia projektu Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, ITMS2014+ 302041N223 v zmysle výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzania systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku.

Na FHV UNIZA v zimnom semestri ak.roka 2018/2019 organizujeme aj tri 10-týždňové kurzy ruského jazyka. Dva kurzy sú určené pre mierne pokročilých a pokročilých a bude ich tradične viesť odborná asistentka, Mgr. Olena Hundarenko, PhD., tentokrát aj s asistenciou zahraničnej študentky z KAJ FHV UNIZA, Anastasiije Seleverstovej (z Moskvy).

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.