The Rector of the University of Žilina in order to reduce the risk of the spread of COVID-19 at UNIZA and within the implementation of measures of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Public Health Authority of the Slovak Republic issues Rector's order No. 12/2020.

Dňa 4. 9. 2020 na pôde STU v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie rektorov Združenia V7 a predsedu SAV. Rokovanie malo dve časti. V prvej z nich rektori a predseda SAV sa venovali viacerým dôležitým témam, ako je popularizácia vedy, navrhovanému modelu kreovania „SK Roadmap výskumných infraštruktúr“ zo strany MŠ VVaŠ SR a účasti slovenských inštitúcii v medzinárodných vedeckých centrách a projektoch ESFRI. Taktiež sa vzájomne informovali o skúsenostiach z prípravy výučby v novom AR.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), vydáva príkaz rektora č. 13/2020.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, vydáva príkaz rektora č. 12/2020.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.