Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, vydáva príkaz rektora č. 12/2020.

Na dosiahnutie cieľa novej výzvy Horizont Európa – 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na obdobie 2021 – 2027 je možné využiť vybudovanú infraštruktúru vedeckých parkov.

Tím Žilina 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu pre podávanie projektových zámerov, ktoré majú možnosť stať sa súčasťou programu Žiliny ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026. Do výzvy sa môžu zapojiť kultúrne inštitúcie, obce, mimovládne organizácie, firmy či jednotlivci. Jej cieľom je zozbierať nápady a zmapovať kultúrny potenciál mesta. Výzva je otvorená do 9. augusta 2020.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.