Rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na návrh Akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA zo dňa 19. 12. 2018 vymenoval za dekanku FBI UNIZA doc. Ing. Evu Sventekovú, PhD. s účinnosťou od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.

UNIZA vybudovala pozemné parkoviská v areáli univerzity na Veľkom Diele a na UZ Veľký Diel. Vzhľadom na zabezpečenie nevyhnutnej kapacity parkovacích plôch pre zamestnancov univerzity a doktorandov v dennej forme štúdia, prípadne ubytovaných študentov v UZ Veľký Diel, je na novobudovaných parkoviskách zavedený režim vyberania poplatkov na základe parkovacieho žetónu (platba v automatických pokladniach) a na základe preukazu zamestnanca, ktorý sa vydáva vo forme zamestnaneckej čipovej karty alebo preukazu študenta (platí len pre študentov denného doktorandského štúdia a ubytovaných študentov v Ubytovacom zariadení Veľký Diel).

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.