Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2021/2022 a získať grant na absolvovanie mobility. Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám sú zverejnené na stránke oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM). Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu študentov na študijné pobyty a stáže, podmienkach absolvovania mobilít, vrátane nových typov mobilít, virtuálnych a zmiešaných.

Študenti z celého Slovenska majú možnosť zasiahnuť do pripravovanej novely vysokoškolského zákona. Predtým, než bude Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) ďalej rokovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ostatnými partnermi, chceme počuť od Vás študentov, aké zmeny by ste privítali. Vysoké školy reformu potrebujú, ale nie nedomyslenú a ohrozujúcu akademické slobody.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.