Radi by sme Vás informovali o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich financovanie v letnom semestri 2020/2021. Prihlášky je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu, zozname spolupracujúcich zahraničných inštitúcií a postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže.

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“), vydáva príkaz rektora č. 11/2020.

AZU organizuje webinár pre doktorandov všetkých slovenských univerzít, ktorí si chcú zlepšiť zručnosti pri vyhľadávaní v bibliografických a citačných databázach Web of Science a Scopus a zároveň chcú zlepšiť svoje doterajšie vedomosti o všetkých dostupných citačných databázach (WoS, Scopus, Current Contents Connect...).

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.