Dovoľujeme si Vás informovať o mimoriadnej výzve na podávanie prihlášok o finančný grant na Erasmus+ stáže letného semestra 2019//2020. Prihlášky je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu a podmienkach absolvovania stáže.

Dovoľujeme si Vás informovať o novej výzve "EU-Japan Centre for Industrial Cooperation" na podávanie žiadostí študentov z EÚ na získanie štipendia programu "Vulcanus in Japan" pre akademický rok 2020-2021".

Radi by sme Vás informovali o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt a získať grant na jeho financovanie ešte v letnom semestri 2019/2020. Prihlášky je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu, zozname spolupracujúcich zahraničných univerzít a postupe vybavovania študijného pobytu.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.