Grantová súťaž pre študentov 3. stupňa v dennej forme štúdia a mladých vedecko-pedagogických zamestnancov UNIZA do 35 rokov

Vyhlásenie Grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2021

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 18. 5. 2021 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – Výzvu č. 1/2021 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Smernica GS UNIZA).

Výsledky hodnotenia žiadostí projektov Grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2021

Na základe výzvy rektora č. 1/2021 Grantová Rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí bodov 5 - 4,5 tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1 000 Eur v kategórii A a 1 500 Eur v kategórii B,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 4,49 – 4, sa financujú vo výške 70% zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 3,99 – 0, sa financujú vo výške 50% zo sumy rozpočtu stanovenej vo výzve.

Zmluvy o riešení projektu a podrobnejšie informácie dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Vyhlásenie Grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2020

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 15. 1. 2020 Grantovú súťaž UNIZA – výzva č. 1/2020 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 35 rokov. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Výsledky hodnotenia návrhov projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2020

Na základe výzvy rektora č. 1/2020 Grantovej súťaže prebehlo hodnotenie grantových projektov v dvoch kategóriách: A – Doktorandi, B – Mladí vedecko-pedagogickí zamestnanci do 35 rokov. Grantová rada rozhodla o financovaní projektov nasledovne:

  • pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí bodov 5 - 4,5 tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do výšky stanovenej vo výzve, t. j. 1 000 Eur v kategórii A, resp. 1 500 Eur v kategórii B,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 4,49 – 4, sa financujú vo výške 70% zo sumy stanovenej vo výzve,
  • projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo 3,99 – 0, sa financujú vo výške 50% zo sumy stanovenej vo výzve.

Zodpovedný riešiteľ, ktorý uzná, že s prideleným rozpočtom nie je schopný naplniť stanovené ciele projektu, môže odstúpiť od riešenia projektu poslaním žiadosti o odstúpenie e-mailom na grantový systém UNIZA. Následne bude z grantového systému vyradený. Zmluvy o riešení projektu a podrobnejšie informácie dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Výsledky záverečného hodnotenia ukončených projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2020

Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – výzva č.1/2019

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline dňa 4. 2. 2019 vyhlasuje grantovú súťaž UNIZA – výzva č.1/2019 na podávanie návrhov projektov študentmi a mladými vedeckými a pedagogickými zamestnancami UNIZA. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so smernicou č.180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline.

Výsledky hodnotenia návrhov projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2019

Na základe výzvy rektora č. 1/2019 grantovej súťaže prebehlo hodnotenie grantov v dvoch kategóriách: A – doktorandská, B – mladí vedeckí, pedagogickí pracovníci do 35 rokov. Grantová rada rozhodla o financovaní projektov nasledujúco: Pokiaľ bolo priemerné hodnotenie projektu v rozmedzí bodov od 3 do 5, tak sa projekty financujú v plnej výške, avšak maximálne do stanovej výšky 1000 Eur v kategórii A, resp. 1500 Eur v kategórii B ako je uvedené vo výzve rektora. Projekty, ktorých priemerné bodové hodnotenie bolo nižšie ako 3 sa financujú do výšky 80% zo stanovenej sumy vo výzve. Podrobné informácie a zmluvy o riešení projektu dostanú zodpovední riešitelia jednotlivých projektov.

Výsledky záverečného hodnotenia ukončených projektov grantovej súťaže UNIZA – výzva č. 1/2019

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Petra Grajcaríková / +421 41 513 5142 / petra.grajcarikova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.