Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2024

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 17. 4. 2024 Grantovú súťaž UNIZA – Výzvu č. 1/2024 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými výskumnými a pedagogickými zamestnancami UNIZA do 5 rokov od získania titulu PhD. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou UNIZA č. 180 Grantový systém Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len Smernica GS UNIZA).

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je podpora vedeckovýskumnej činnosti študentov 3. stupňa vysokoškolského vzdelania a mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UNIZA.

Návrh projektu, vypracovaný v súlade s vyhlásením grantovej súťaže, znením Smernice GS UNIZA a požadovaným obsahom žiadosti o grantový projekt UNIZA, je oprávnený v rámci tejto výzvy podať:

  1. študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. roku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. mladý výskumný alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý ku dňu udelenia grantu ešte nedosiahol obdobie 5 rokov od získania titulu PhD. a s ktorým má UNIZA uzatvorený pracovný pomer ku dňu udelenia grantu (k 1. 10. 2024).

Spôsob podávania návrhov projektov

Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ prostredníctvom informačného systému ISVV UNIZA (https://vav.uniza.sk/vevysun.php) vyplnením projektových údajov v zmysle nasledujúceho bodu výzvy a nastavením stavu riešenia projektu ako „podaný“. Zodpovednému riešiteľovi bude automaticky vygenerovaný potvrdzujúci e-mail o podaní žiadosti o grantový projekt UNIZA. Súčasne zabezpečí doručenie 1 identického stiahnutého exemplára vytlačenej a podpísanej žiadosti (pdf výstup z ISVV) na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu, Ing. Petre Grajcaríkovej. Od 13. do 15. 5. 2024 bude prebiehať formálna kontrola povinných náležitostí žiadosti projektu (ktorú odporúčame absolvovať) podľa zverejneného poradovníka, do ktorého sa môžu riešitelia vopred zapísať (online formulár, viac informácií bude poskytnutých počas webinára). Odporúčame nenechávať si kontrolu a podanie projektu na posledný deň. Žiadosť zaevidujeme do registratúry po doručení na Oddelenie pre vedu a výskum centrálne.

Rozsah požadovaných údajov a pokyny pre spracovanie návrhov projektov

Obsah žiadosti o grantový projekt a požadované údaje sú uvedené v prílohe č. 1 Smernice GS UNIZA s názvom „Žiadosť o grantový projekt UNIZA“. Elektronická verzia žiadosti je dostupná na webovej stránke UNIZA v časti Veda a výskum, záložka Grantový systém UNIZA (https://uniza.sk/index.php/univerzita/veda-a-vyskum/grantovy-system-uniza).

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt

Maximálne pridelené finančné prostriedky na 1 schválený projekt sú:

  1. 2 800 eur*, ak je zodpovedným riešiteľom študent UNIZA študujúci v čase podania návrhu projektu v 1. roku akreditovaného študijného programu 3. stupňa v dennej forme štúdia,
  2. 6 000 eur*, ak je zodpovedným riešiteľom mladý výskumný alebo pedagogický zamestnanec UNIZA, ktorý ku dňu udelenia grantu ešte nedosiahol obdobie 5 rokov od získania titulu PhD. a s ktorým má UNIZA uzatvorený pracovný pomer ku dňu udelenia grantu (k 1. 10. 2024).

Termín na podávanie návrhov projektov

Výzva sa otvára 17. 4 2024. Návrh projektu podá zodpovedný riešiteľ elektronicky v ISVV UNIZA a identický návrh doručí aj v listinnej forme na Oddelenie pre vedu a výskum rektorátu (Ing. Grajcaríková) do 15. 5. 2024.

Kritériá hodnotenia návrhov projektov

Podané návrhy projektov budú posudzované v zmysle prílohy č. 2 Smernice GS UNIZA zverejnenej na webovej stránke UNIZA (https://uniza.sk/index.php/univerzita/veda-a-vyskum/grantovy-system-uniza). Žiadosti projektov, ktoré nebudú spĺňať formálne náležitosti, budú vyradené. Projekty budú recenzované formou panelového hodnotenia zástupcami jednotlivých fakúlt.

Termíny pre zverejnenie výsledkov hodnotenia návrhov projektov

Výsledky hodnotenia návrhov projektov budú zverejnené Oddelením pre vedu a výskum v mesiaci jún 2024 formou oznámenia na webovej stránke UNIZA, záložka Grantový systém UNIZA a zodpovední riešitelia budú o výsledkoch hodnotenia podaných projektov informovaní aj emailom.

Obdobie riešenia podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Obdobie riešenia podporeného projektu trvá od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025.

Prezentovanie priebežných výsledkov podporených projektov v rámci tejto grantovej súťaže

Riešiteľské kolektívy podporených projektov majú povinnosť prezentovať priebežné výsledky projektu cca v polovici doby riešenia (resp. podľa okolností) formou posterov.

Záverečné hodnotenie riešených projektov

Záverečné hodnotenie riešených projektov sa uskutoční v zmysle prílohy č. 3 Smernice GS UNIZA s názvom „Hodnotenie dosiahnutých výsledkov grantového projektu“. Podmienkou výsledného hodnotenia bude podanie záverečnej správy najneskôr do 15. 10. 2025 prostredníctvom portálu ISVV UNIZA a prezentovanie výsledkov projektu (obhajoba) pred hodnotiacou komisiou v rámci seminára v mesiaci október, november 2025 (resp. podľa okolností).

Tri najlepšie hodnotené a prezentované projekty v rámci tejto výzvy budú na návrh Grantovej rady odmenené rektorom.

Podmienky zrušenia súťaže

Rektor môže zrušiť grantovú súťaž z dôvodov uvedených v článku 10 Smernice GS UNIZA.


V Žiline, dňa 17. 4. 2024

prof. Ing. Ján Čelko, CSc., v. r.
rektor

 

* Výška grantu môže byť znížená v závislosti od disponibilných finančných zdrojov

Uložiť
Používateľské nastavenia súborov cookie
Používame súbory cookies, aby sme Vám zabezpečili čo najlepší zážitok z návštevy našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie súborov cookies, táto webová stránka nemusí fungovať správne.
Prijať všetko
Odmietnuť všetko
Prečítajte si viac
Potrebné
Tieto položky sú potrebné na povolenie základných funkcií webových stránok.
Základné
Prijať
Odmietnuť
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
Google Tag Manager
Prijať
Odmietnuť