Výzva na podávanie prihlášok na získanie grantu - Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2021/2022

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v akademickom roku 2021/2022 a získať grant na absolvovanie mobility. Základné informácie k Erasmus+ študentským mobilitám sú zverejnené na stránke oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing (OMVaM). Prihlášku je potrebné doručiť fakultnému koordinátorovi Erasmus+ mobilít, ktorý Vás informuje o fakultných podmienkach výberu študentov na študijné pobyty a stáže, podmienkach absolvovania mobilít, vrátane nových typov mobilít, virtuálnych a zmiešaných.

Zároveň Vám dávame do pozornosti E+ mobilnú aplikáciu pre vysokoškolských študentov, ktorú Európska komisia predstavila a dala do používania v januári 2021. E+ mobilná aplikácia má uľahčiť vybavovanie obsahu štúdia a ostatných praktických záležitostí spojených s Erasmus+ mobilitami študentov. E+ mobilnú aplikáciu je možné stiahnuť na stránke EK Erasmus+ (erasmusapp.eu)

 

Prečo Erasmus+ mobilita?

Podmienky pridelenia grantu na študijný pobyt alebo stáž a absolvovania Erasmus+ študentských mobilít

Výhody virtuálnych a zmiešaných mobilít študentov

Formulár prihlášky Erasmus+ študijný pobyt

Formulár prihlášky Erasmus+ stáž

E+ mobilná aplikácia pre študentov Erasmus+ (erasmusapp.eu)

 

Fakultní koordinátori UNIZA – kontakty

Termín doručenia prihlášky študenta Erasmus+ fakultnému koordinátorovi: marec 2021 – presný dátum stanoví príslušná fakulta UNIZA

Termín ukončenia výberového konania študentov UNIZA na Erasmus+ mobility a zaslania fakultných nominácií študentov na rektorátne OMVaM: 30. marec 2021

 


Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.