Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Pozývame Vás na verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2022 o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA.

Predbežný program rokovania:

 1. Návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA
 2. Návrh Smernice č. 233 - Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatie návrhu na odvolanie rektora Žilinskej univerzity v Žiline
 3. Návrh Dodatku č. 6 k Smernici č. 106 – Štatút Žilinskej univerzity v Žiline
 4. Návrh Dodatku č. 19 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA
 5. Návrh Dodatku č. 5 k Smernici č. 108 – Štipendijný poriadok
 6. Voľba predsedu študentskej časti AS UNIZA v súlade s článkom 3 ods. 5 Smernice č. 157 – Rokovací poriadok Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline
 7. Rôzne
  1. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora UNIZA
  2. Pravidlá úprav cien stravovania a podklady k aktuálnemu zdražovaniu

 

prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.