Žilinská univerzita prijala plán rodovej rovnosti

Žilinská univerzita v Žiline sa prostredníctvom svojho Etického kódexu hlási k dodržiavaniu zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý spočíva v zákaze diskriminácie v súlade s tzv. antidiskriminačným zákonom. Jedným z aspektov je i zákaz diskriminácie na základe rodu. Žilinská univerzita potvrdzuje schváleným plánom svoj záväzok vytvárať vhodné pracovné prostredie plné rešpektu pre všetkých, ktoré jej zamestnancom a zamestnankyniam umožní rozvoj ich schopností bez obmedzení spôsobenými rodovými stereotypmi.

Plán bol prijatý na konci roka 2021 a nadväzuje na svojho predchodcu, plán pripravený v rámci H2020 projektu CHANGE. Plán rodovej rovnosti je jedným z „eligibility criteria" v rámci programovej schémy Horizon Europe.
Text plánu nájdete TU.

 

UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.