Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 4. októbra 2021 o 14:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční online, prostredníctvom videohovoru aplikácie MS Teams – link na prístup.

Predbežný  program rokovania:

 1. Návrh Zakladateľskej zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb s názvom InoVia – Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina a UNIZA a Stanovy združenia
 2. Návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA
 3. Návrh na schválenie členov Vedeckej rady UNIZA
 4. Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie UNIZA
 5. Návrh Dodatku č. 17 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA
 6. Návrh Smernice č. 220 – Hodnotenie tvorivej činnosti zamestnancov vo vzťahu k zabezpečovaniu kvality vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline
 7. Návrh Smernice č. 217 – Zdroje na podporu vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností Žilinskej univerzity v Žiline
 8. Návrh Smernice č. 221 – Spolupráca Žilinskej univerzity v Žiline s externými partnermi z praxe
 9. Návrh Smernice č. 218 – Smernica o zhromažďovaní, spracovaní, analyzovaní a vyhodnocovaní informácií pre podporu riadenia študijných programov
 10. Návrh Smernice č. 219 – Mobility študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline v zahraničí
 11. Návrh Smernice č. 222 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality na Žilinskej univerzite v Žiline
 12. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 204 – Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline
 13. Návrh na zrušenie Smernice č. 117 – Študijný poriadok celouniverzitných študijných programov v znení Dodatku č. 1
 14. Návrh Metodického usmernenia č. 5/2021 o zásadách a pravidlách prijímacieho konania na celouniverzitné študijné programy vydané v súlade s čl. 1 ods. 2 Smernice č. 206 pre akademický rok 2022/23
 15. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
 16. Návrhy dodatkov k zmluvám o prenájme
  1. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-2/2020 na zmenu skončenia nájmu na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. 10. 2021
  2. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 4-5/2021 na zmenu skončenia nájmu na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. 10. 2021
 17. Rôzne
  1. Oznámenie o vyhlásení volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.