Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 28. júna 2021 o 10:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční online, prostredníctvom videohovoru aplikácie MS Teams – link na prístup.

Predbežný  program rokovania:

  1. Návrh na odsúhlasenie podmienok zmluvy o úprave spoločného postupu pri realizácii a financovaní výstavby športoviska a schválenie zriadenia predkupného práva
  2. Návrh Smernice č. 200 – Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov
  3. Návrh Smernice č. 201 – Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline
  4. Návrh Smernice č. 206 ­– Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline
  5. Návrh Smernice č. 207 – Etický kódex Žilinskej univerzity v Žiline
  6. Návrh Smernice č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
  7. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 167 – Rokovací poriadok disciplinárnych komisií Žilinskej univerzity v Žiline
  8. Návrh na schválenie podmienok pre prijatie na celouniverzitné študijné programy garantované Výskumným ústavom vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine
  9. Rôzne

 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.