Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 22. februára 2021 o 13:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční online, prostredníctvom videohovoru aplikácie MS Teams – link na prístup.

Predbežný  program rokovania:

  1. Návrh na schválenie členov stálych poradných pracovných komisií AS UNIZA
  2. Návrh na schválenie dvoch členov Správnej rady UNIZA, ktorých navrhuje na vymenovanie rektor UNIZA
  3. Návrh Dlhodobého zámeru Žilinskej univerzity v Žiline na roky 2021 – 2027
  4. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry UVP UNIZA
  5. Návrh na zmenu v organizácii riadenia celouniverzitnej vedy a výskumu v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline
  6. Rôzne

 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.