Zasadnutie Akademického senátu UNIZA

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline sa uskutoční dňa 30. novembra 2020 o 13:00 hod. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zasadnutie uskutoční online, prostredníctvom videohovoru aplikácie MS Teams – link na prístup.

Predbežný program rokovania:

 1. Návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA
 2. Návrh Dodatku č. 14 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA
 3. Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie UNIZA
 4. Návrh Dodatku č. 3 k Smernici č. 110 – Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA
 5. Návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 3 – Študijný poriadok Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA
 6. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici – Študijný poriadok Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA
 7. Návrh Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Stavebnej fakulty UNIZA
 8. Návrh na predaj nepotrebnej nehnuteľnosti
 9. Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena
 10. Prerokovanie spoločného stanoviska akademických senátov slovenských univerzít a vysokých škôl k Národnému integrovanému reformnému plánu
 11. Rôzne
  1. Predstavenie nového loga UNIZA

 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.