Vyjadrenie Katedry bezpečnostného manažmentu FBI k útoku na Spojenej škole vo Vrútkach

Bezpečnosť škôl je nevyhnutná pre každú vzdelávaciu inštitúciu. Spoľahlivosť, profesionalita a schopnosť vytvárať preventívne stratégie a adekvátne reagovať v prípade bezpečnostných incidentov sú nevyhnutné. Úlohou bezpečnostného sektora, ktorého súčasťou sú i vedeckovýskumné a akademické pracoviská, teda aj Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), je identifikovať možné spôsoby ohrozenia, spôsoby útokov na objekty a priestory, ktoré sú charakterizované ako tzv. „mäkké ciele”.

Vzrastajúca hrozba útokov, zvyšovanie dopadov, ale aj miera strachu z nich, reflektuje potrebu návrhu riešenia v tejto oblasti. Dnešná spoločnosť potrebuje riešiť akútnu otázku bezpečnosti mäkkých cieľov z komplexného hľadiska a to v širších súvislostiach. Aj keď na našom území doposiaľ k takým útokom dochádzalo sporadicky, prípad na Spojenej škole vo Vrútkach nás núti vážne sa zaoberať týmto problémom. Nemožno vylúčiť, že frustrovaný jedinec, inšpirovaný príkladmi zo zahraničia, môže riešiť svoje osobné problémy takýmto dramatickým spôsobom.

Poznajúc stav v našich školách či univerzitných areáloch, považujeme za potrebné začať vážnu diskusiu o potrebe a možnostiach vytvorenia adekvátneho systému ochrany nielen majetku, ale aj osôb (zamestnancov, učiteľov, študentov). Pretože tie sú tým najzraniteľnejším činiteľom.

V súvislosti s incidentom na Spojenej škole vo Vrútkach zo dňa 11. júna 2020 je potrebné upriamiť pozornosť na ochranu mäkkých cieľov. Tie sa čoraz častejšie stávajú terčom útokov a iných bezpečnostných incidentov. Dôvodom je ich zraniteľnosť, nakoľko mäkké ciele sú špecifické ľahkým prístupom do objektu, nízkym stupňom ochrany, vysokou koncentráciou ľudí na jednom mieste, malým rizikom neúspechu útoku a nízkymi nákladmi spojenými s útokom. Problematike sa FBI UNIZA dlhodobo venuje ako jediná v SR a má v tejto oblasti kompetencie i medzinárodné kontakty.

Projekty s názvami Bezpečná škola sú v SR riešené v rámci schémy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, avšak sú zamerané na žiakov v oblasti ochrany pred drogami a inými návykovými látkami a na zavádzanie kamerových monitorovacích systémov, ktoré situáciu neriešia. V ČR práve kompetentné inštitúcie s účasťou univerzít riešili projekty na tému Bezpečná škola a vypracovali normu ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“, dokonca majú audítorov bezpečných škôl. Práve toto je priestor na spoluprácu vysokého školstva so štátnymi orgánmi a podporu výskumu bezpečnosti, ktorá sa v kontexte dnešnej doby stáva čoraz dôležitejšou. Bezpečnosť našich detí a vyučujúcich v školách má byť pre štát najvyššou prioritou.

Financovanie takéhoto výskumu v SR je problematické, keďže neexistuje schéma podobná Bezpečnostnému výskumu v ČR, v ktorej by sa FBI UNIZA mohla uchádzať o granty zamerané na ochranu mäkkých cieľov. V nadnárodnom prostredí FBI UINZA získala grant NATO na organizovanie medzinárodného workshopu zameraného na ochranu mäkkých cieľov, ktorý sa uskutočnil v Prahe v októbri 2018 (NATO SPS ARW G5524 Soft Target Protection).

Možnosť vykonávať výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany, ktorý by riešil aktuálne a možné témy bezpečnosti škôl, by prispel k lepšej informovanosti o danej problematike, spropagoval by myšlienky bezpečnosti, zodpovednú a efektívnu prácu výskumníkov, odborníkov v praxi a rovnako študentov FBI UNIZA. Dôležité je zostať nažive. Aby boli zamestnanci a návštevníci škôl, učitelia, rodičia a ich deti vždy v bezpečí a maximálne chránení pred krízovými situáciami. Nech je prejavom odmietnutia násilia v akejkoľvek podobe na školách nielen naša solidarita, ale aj uskutočňovanie konceptu bezpečných škôl, ktorému by mal predchádzať kvalitný výskum.

FBI UNIZA má jedinečné postavenie vo vzdelávacom systéme SR. Bezpečnostný manažment, krízový manažment, záchranné služby, bezpečnosť priemyslu a bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry sú študijné programy, ktoré fakulta v súčasnosti ponúka. Vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na všetkých úsekoch riadenia bezpečnosti s dôrazom na prevenciu a riešenie mimoriadnych udalostí a bezpečnostných incidentov v rôznych sférach prostredia.

 

Katedra bezpečnostného manažmentu FBI
UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.