Konferencia GLOBALIZÁCIA A JEJ SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ DÔSLEDKY indexovaná v databáze Web of Science

Zborník z 19. ročníka konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, ktorú odborne zastrešuje Katedra ekonomiky FPEDAS UNIZA v Žiline bol po troch mesiacoch od vydania indexovaný v databáze Web of Science.

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
Editor zborníka a odborný garant konferencie

12052020 clarivate analytics wos 4

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.