Zasadnutie Akademického senátu UNIZA 28.10.2019

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sa bude konať verejné zasadnutie Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline, dňa 28. októbra 2019 o 13:30 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA.

Predbežný program rokovania:

1. Návrh na schválenie člena Legislatívnej komisie AS UNIZA.

2. Návrh aktualizácie zloženia miestnych volebných komisií pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA.

3. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 111 – Študijný poriadok UNIZA.

4. Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie UNIZA.

5. Návrh Dodatku č. 12 k Smernici č. 149 – Organizačný poriadok UNIZA.

6. Návrh na udelenie súhlasu s odpísaním pohľadávok UNIZA.

7. Návrh na opravu a zmenu uznesenia.

8. Návrh na členstvo Žilinskej univerzity v Žiline v Slovenskej batériovej aliancii.

9. Návrh Štatútu Fakulty humanitných vied UNIZA.

10. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA.

11. Návrh Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA pre 1. a 2. stupeň štúdia.

12. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 4 - Štatút Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA.

13. Návrh Dodatku č. 1 k Smernici č. 3 – Študijný poriadok Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA.

14. Návrh Štatútu Strojníckej fakulty UNIZA.

15. Návrh Smernice č. 188 – Štatút Univerzity tretieho veku UNIZA.

16. Návrh na schválenie žiadosti o predĺženie zmluvy o nájme na detašovanom pracovisku Prievidza.

17. Rôzne.

 

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
predseda AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.