FPEDAS a SjF reprezentovali UNIZA na akcii Ministerstva dopravy a výstavby SR s názvom: „ŠTUDUJ DOPRAVU“

Zástupcovia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a Strojníckej fakulty, dňa 3.10.2019 v Trnave opakovane reprezentovali Žilinskú univerzitu v Žiline na zaujímavej akcii, ktorú pravidelne organizuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR s názvom: „ŠTUDUJ DOPRAVU“.

Tento projekt je výsledkom aktívnej činnosti Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR, ktorá bola zriadená vedúcim služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2015.

Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom základných škôl a ich rodičom možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb, predstaviť prepojenie študijných a učebných odborov s povolaniami v doprave. Zároveň úlohou je poukázať na možnosti štúdia dopravných odborov na univerzite a uplatnenia absolventov v praxi.

Akcia sa uskutočnila v priestoroch železničnej stanice Trnava, kde mala univerzita výbornú možnosť prezentovať štúdium dopravy po skončení strednej školy, poukázaním na zaujímavosti a inovácie z oblasti konštrukcie vozidiel a prevádzky dopravy.

Ďalšia akcia sa uskutoční vo Vrútkach v máji budúci rok. Považujeme účasť na projekte „Študuj dopravu“ za nesmierne dôležitú pre spoluprácu univerzity s praxou a zároveň jedinečnú príležitosť k zvýšeniu záujmu o odbornú problematiku.

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra železničnej dopravy

11102019 studuj dopravu 1

11102019 studuj dopravu 2

11102019 studuj dopravu 3

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.