UNIZA ponúka na predaj automobil kategórie N1 Nissan Navara

UNIZA ponúka na predaj automobil kategórie N1 Nissan Navara, rok nadobudnutia: 2007. Platnosť poslednej TK a EK skončila dňom 06.12.2018 a t. č. je dočasne vyradené z prevádzky MV.

Motorové vozidlo je v pojazdnom stave, ale vyžaduje určité opravy a bežné výmeny. Odporúča sa osobná ohliadka. Záujemcovia o kúpu môžu získať potrebné informácie alebo sa dohodnúť na osobnej ohliadke na tel. č. +421 41 513 5202, resp. +421 905 700 697.

Ponuky zasielajte prosím písomne na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline
Oddelenie autodopravy
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

s viditeľnou poznámkou na obálke – „PONUKA NISSAN – NEOTVÁRAŤ“ TAK, ABY BOLI PREDÁVAJÚCEMU DORUČENÉ NAJNESKÔR DO 05.07.2019. V ponuke je potrebné uviesť kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo a e-mail).

Kúpna cena bude stanovená po vyhodnotení ponúk záujemcov, AKO NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA.

MINIMÁLNE však táto cena musí byť vo výške 3930,- EUR VRÁTANE DPH. Ku kúpnej cene sa pri predaji priráta aj hodnota paliva v nádrži (23,53 €).

V prípade viacerých ponúk s rovnakou kúpnou cenou, BUDE AKCEPTOVANÁ PONUKA DORUČENÁ SKÔR.

 

Ing. Miroslava Jandová
vedúca oddelenia autodopravy
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
ODBOR HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.