Memorandum o porozumení spojilo Akademii věd ČR s UNIZA

Hlavným poslaním Akademie věd České republiky a jej pracovísk je uskutočňovať kvalitný vedecký výskum, ktorý rešpektuje aktuálne a budúce potreby spoločnosti. Dôležitým dlhodobým zámerom Akademie v tejto oblasti je aj posilňovať medzinárodnú spoluprácu s krajinami s vysokou intenzitou a úrovňou aktivít vo vede a výskume. Je pre nás preto veľkou cťou byť prvým zahraničným partnerom, s ktorým Akademie dňa 15.5.2019 podpísala Memorandum o porozumení s cieľom podporovať a rozvíjať možnosti spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania medzi Českou a Slovenskou republikou.

Účelom tohto memoranda je predovšetkým podporiť myšlienky, zdieľať vedomosti a skombinovať úsilie na podporu spoločných aktivít vedúcich k vytvoreniu a podpore spolupráce medzi výskumnými pracovníkmi a študentmi z Akademie věd a UNIZA.

Toto memorandum bude slúžiť ako základ pre podporu spolupráce v oblastiach vedy a vzdelávania medzi stranami v súlade s platnou národnou legislatívou a vo všetkých oblastiach ich pôsobnosti. Memorandum zostane v platnosti päť rokov, po ktorých bude automaticky obnovená na ďalšie päťročné obdobie.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.