Nové zloženie AS UNIZA

Dňa 20.5.2019 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (funkčné obdobie máj 2019 – máj 2023).

Na tomto zasadnutí bol za predsedu AS UNIZA zvolený doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. a za podpredsedu AS UNIZA prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. 

Zoznam členov zamestnaneckej a študentskej časti AS UNIZA pre funkčné obdobie máj 2019 – máj 2023

 

Ing. Irena Kubinová
tajomníčka AS UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.