Zmena dekana na FBI UNIZA

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na návrh Akademického senátu Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA zo dňa 19. 12. 2018 vymenoval za dekanku FBI UNIZA doc. Ing. Evu Sventekovú, PhD. s účinnosťou od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

01022019 FBI 1

01022019 FBI 2

01022019 FBI 3

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.