MOJA TOP VEDKYŇA

Hlasuj cez Facebook UNIZA a vyhraj darčekovú poukážku do kníhkupectva v hodnote 20 Eur.

Ako na to?

Napíš meno vedkyne, ktorej dávaš svoj hlas a pripíš, čím sa zaoberá/zaoberala do diskusie k podujatiu MOJA TOP VEDKYŇA, a to v termíne do 10.2.2019, 23:59.

Podmienky súťaže:
Príspevky uverejnené mimo stránku podujatia a po termíne budú považované za neplatné a budú zo súťaže vylúčené.
Žrebovanie o darčekovú poukážku sa uskutoční dňa 11.2.2019 (Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede) za účasti riešiteľov projektu CHANGE a riaditeľa Výskumného centra Žilinskej univerzity- prof. Ing. Branislava Hadzimu, PhD.
Informácie o výsledku hlasovania budú zverejnené 11.2.2019, kedy bude kontaktovaný aj výherca poukážky.

Táto súťaž je možná vďaka H2020 projektu CHANGE.

29012019 moja top vedkyna
Podmienky spracúvania osobných údajov:
1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563 (ďalej len „UNIZA“) bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v súhlase dotknutej osoby pre súťaž k projektu CHANGE, Moja Top vedkyňa; jedná sa o osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, e-mail.
2. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia a kontaktovanie výhercu súťaže Moja Top vedkyňa.
3. Dotknutá osoba berie na vedomie, že právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je súhlas dotknutej osoby pre účely podľa ods.2 tohto dokumentu. Dotknutá osoba poskytne súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak bude vylosovaná a stane sa výhercom súťaže.
4. Ak dotknutá osoba neposkytne súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa ods.1, nebude možné mu odoslať výhru.
5. Kontaktné údaje zodpovednej osoby stanovenej UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov sú e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.
6. Poskytnuté osobné údaje budú uschovávané po nevyhnutnú dobu potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu daného dotknutou osobou UNIZA budú v prípade jeho odvolania zlikvidované.
7. UNIZA informuje dotknutú osobu o nasledovných právach vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov:
a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie;
b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“);
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov;
e) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov;
f) právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov - odvolať súhlas je možné kedykoľvek v písomnej alebo elektronickej podobe kontaktnej osobe, ktorej súhlas poskytla, príp. na kontaktné údaje podľa ods. 5 týchto podmienok, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;
g) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu platnej legislatívy.
8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.
9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.