Úprava poplatkov za parkovné na rok 2019

UNIZA vybudovala pozemné parkoviská v areáli univerzity na Veľkom Diele a na UZ Veľký Diel. Vzhľadom na zabezpečenie nevyhnutnej kapacity parkovacích plôch pre zamestnancov univerzity a doktorandov v dennej forme štúdia, prípadne ubytovaných študentov v UZ Veľký Diel, je na novobudovaných parkoviskách zavedený režim vyberania poplatkov na základe parkovacieho žetónu (platba v automatických pokladniach) a na základe preukazu zamestnanca, ktorý sa vydáva vo forme zamestnaneckej čipovej karty alebo preukazu študenta (platí len pre študentov denného doktorandského štúdia a ubytovaných študentov v Ubytovacom zariadení Veľký Diel).

1.) UZ Veľký Diel
Poplatok za parkovné ubytovaného študenta na UZ Veľký Diel je 10,- € (bez DPH) mesačne na „ kartu“ s platnosťou od 1.2.2019. Cena pre bežného zákazníka a neubytovaného študenta je stanovená s ohľadom na Klientske centrum, ktoré sa nachádza v blízkosti internátov a kde je cena za parkovanie výrazne vyššia. Keby bola cena na minimálnej úrovni, tak s ohľadom na nedostatočný počet parkovacích miest a počet ubytovaných študentov by parkovisko bolo zaplnené cudzími zákazníkmi a ubytovaní študenti by nemali kde parkovať.

2.) Areál univerzity na Veľkom Diele
Pri univerzite je vyšší počet parkovacích miest a v blízkosti sa nenachádza žiadne obchodné centrum, ktorého zákazníci by blokovali parkovacie miesta. Napriek tomu zmena cien parkovného bola podmienená viacerými aspektami. Zvýšenie parkovného bolo predovšetkým z dôvodu zníženia počtu parkovania vozidiel v univerzitnom areáli, nakoľko sa bežne stávalo, že študenti chodili autami každý sám vo vozidle a na vzdialenosti z internátov V. Diel a ostatných častí s trvalým pobytom v Žiline, aj keď MHD je v tomto prípade bezplatná. Následkom toho vznikol nedostatok voľných parkovacích miest, nerešpektovanie dopravného značenia, zvýšenému počtu vozidiel parkujúcich na chodníkoch a zelených plochách. 
V súvislosti s projektom „Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry“, došlo k obmedzeniu parkovacích miest pred hlavnou budovou.

Z prostriedkov za parkovné sa v blízkom období upravia ďalšie plochy na parkovanie pri internátoch ako aj tam, kde parkovacie plochy nie sú vybudované (FRI, Menza a pod.).

Bezplatne parkovať je možné pri OC Dubeň, ale taktiež odporúčame aj iné spôsoby prepravy. Pri Pastoračnom centre oproti univerzite bola vytvorená zastávka MHD, ktorou sa môžu študenti a zamestnanci dopraviť do centra mesta a späť. Ďalšou možnosťou je podporiť aktivitu "Na bicykli do práce" - UNIZA zabezpečila zamestnancom a študentom bezpečné parkovacie miesta pre bicykle v areáli, pred hlavnou budovou je umiestnená stanica na Bikesharing. Cieľom je odľahčiť už aj tak prehustenú automobilovú dopravu v centre mesta, zrýchliť čas cestovania a znížiť znečistenie ovzdušia.

Ďakujeme za porozumenie.

Kvestoriát UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.