Úprava výšky stravného za poskytnutú stravu v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2019

Stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity od 1.2.2019 vydáva nový cenník a upravuje výšku stravného za poskytnutú stravu v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline (SZ UNIZA) pre študentov a zamestnancov. Vzhľadom na množiace sa otázky zamestnancov, študentov, prečo k danej situácii došlo, uvádzame dôvody, ktoré zvýšenie cien stravného spôsobili:

  • valorizácia miezd a úprava tabuľkových platov zamestnancov SZ UNIZA v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2019. Vzhľadom k tomu, že viac ako 10 rokov Ministerstva práce a sociálnych vecí SR neriešilo otázku odmeňovania zamestnancov v pomocných a robotníckych činnostiach (kuchári, pomocní kuchári, upratovačky, vrátnici a pod.) v súčasnosti toto zvýšenie predstavuje pri nových tabuľkových platoch cca 30 %. Zároveň je dôležité uviesť, že valorizácia zamestnancov SZ nebude sanovaná valorizačným dodatkom k dotačnej zmluve, ako tomu bude u ostatných zamestnancov univerzity, ale SZ UNIZA si zvýšenie miezd musí pokryť z výnosov získaných z predaja jedál,
  • novela Zákonníka práce, ktorou sa s účinnosťou od 1.1.2019 zavádza povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu pre zamestnancov odmeňovaných pri výkone prác vo verejnom záujme podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. Tento príspevok musí SZ UNIZA svojim zamestnancom preplatiť zo svojich finančných rezerv,
  • nárast cien vstupných surovín od dodávateľov Stravovacieho zariadenia UNIZA v súvislosti s nárastom cien energií a minimálnej mzdy od 1.1.2019,
  • obnova a udržiavací servis technologických zariadení používaných pri príprave jedál.

 

Ďakujeme za porozumenie.
SZ UNIZA

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.