Registrácia dodatku č. 5 k Štatútu UNIZA – zmena názvu Elektrotechnickej fakulty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie o registrácii dodatku č. 5 k štatútu Žilinskej univerzity v Žiline. Vo všetkých vnútorných predpisoch a dokumentoch UNIZA sa tak sa s platnosťou odo dňa 16.januára 2019 názov Elektrotechnická fakulta (Faculty of Electrica Engineering) nahrádza názvom Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology).

Rozhodnutie sa vydáva na žiadosť vysokej školy podľa § 15 ods. 3 v spojení s § 103 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch. Štatút nadobúda platnosť odo dňa registrácie a je účinný najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii.

 

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.