Extrapolácie 2018 – celoslovenské podujatie na podporu rozvoja IT vo výskume, vzdelávaní a podnikaní na Slovensku

Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií. Pre rok 2018 sa hlavným mestom informatiky stalo mesto Žilina.

Záštitu nad podujatím prevzali:
ministerka školstva, vedy, výskumu a školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová
primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma
rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Dátum konania: 1. 9. 2018 – 31. 10. 2018

Otvorenie: 24. 9. 2018, otvorenie o 10.00 hod.

  • Hlavná konferencia
  • Otvorenie výstav

Ciele podujatia:

  • prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti,
  • motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT,
  • pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017),
  • rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Možnosti aktivít na podujatí Extrapolácie 2018
Motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT (akademické pracoviská, výskumné ústavy, verejné a štátne inštitúcie, IT firmy, ďalej firmy tvoriace softvér, hardvér, produkujúce a prevádzkujúce informačné systémy a komunikácie). Prezentácie sú určené aj médiám, ktoré pomáhajú šíriť vedomosti a osvetu v oblasti IT nielen medzi odborníkmi, ale najmä medzi verejnosťou.

Miesta konania

Hlavná konferencia s aktivitami sa uskutoční v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. PROGRAM
Motivačné aktivity budú organizované sériou nezávislých podujatí v Žiline, Košiciach, Bratislave a Banskej Bystrici, ktoré jednotlivé podujatia zorganizujú vo vlastných priestoroch. PROGRAM

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.