Nielen výskum a environmentálny monitoring znečistenia životného prostredia

Ale aj prax a štúdium na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie (VÚVB) nájdu študenti, ktorým téma životného prostredia nie je ľahostajná. VÚVB je vedecká inštitúcia Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), ktorá sa dlhodobo venuje výskumu a monitoringu znečisťujúcich látok v životnom prostredí, hlavne znečistením prírody vo vysokohorských ekosystémoch. Ide o unikátne pracovisko v Západných Karpatoch, ktoré dlhodobo spoluvytvára excelentný výskumný a inovačný systém v oblasti spolupráce so štátnym sektorom.

VÚVB sídli v Tatranskej Javorine, no pre požiadavky z praxe uskutočnil aj niekoľko výskumov v Žilinskom kraji. Podieľal sa na niekoľkých projektoch environmentálneho monitoringu životného prostredia v prírodných ekosystémoch ako aj v rizikových lokalitách. Ústav sa zúčastnil na projekte biotického (rastliny, živočíchy) a abiotického (voda, pôda) monitoringu životného prostredia v okolí Ružomberka. V meste, ktoré je ovplyvnené priemyselnou výrobou celulózy a papiera sa v priebehu rokov 2011-2013 pre podnik Mondi SCP a.s. vypracoval projekt, v ktorom výskumníci VÚVB zistili reálny stav ovzdušia životného prostredia v okolí Ružomberka. Spolu s hodnotiacou správou a navrhovanými riešeniami sa ozrejmilo, ktoré používané technológie môžu byť environmentálne závadné.

VÚVB v roku 2018 pracoval aj na komplexnom výskumnom projekte biotického priestorového monitoringu životného prostredia v lokalite odkalisko Rosina. Projekt bol zameraný na prítomnosť a distribúciu toxických elementov a zlúčenín v rizikovej oblasti odkaliska Rosina pri Žiline. Pozornosť bola venovaná hlavným premenným umožňujúcim posúdiť aktuálne riziká prechodu kontaminantov zo stacionárneho zdroja znečistenia do lokálneho ekosystému. Výskumný tím VÚVB vykonal analýzu základných chemických premenných vo vodách odkaliska a vo vodách komplexu patriaceho Žilinskej teplárenskej. Projekt bol uzavretý vypracovaním celkového hodnotenia stavu odkaliska z hľadiska potenciálneho prechodu rizikových toxických prvkov do celého ekosystému, v podobe výskumnej hodnotiacej správy v štruktúre vedeckej štúdie. Táto štúdia sa môže používať ako medzinárodný štandard pre hodnotenie podobných rizikových oblastí ako je odkalisko Rosina, kde je možná prítomnosť toxických prvkov v určitom množstve z dôsledku dlhodobej priemyselnej činnosti v životnom prostredí.

VÚVB realizuje projekty zamerané na ochranu prírody, environmentálnu výchovu, má bohatú spoluprácu so Štátnou ochranou prírody i ďalšími inštitúciami. Pre firmy v priemyselnom sektore a na požiadavky z praxe vypracoval niekoľko štúdií o environmentálnej záťaži. Tieto štúdie, odporúčania výskumníkov z VÚVB sú potrebné pre činnosť podnikov, ktoré riešia témy životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti. Na základe štúdie odborníkov z VÚVB môžu podniky napríklad zvážiť riešenia aj formou environmentálnych technológií.

VÚVB so sídlom v Tatranskej Javorine ponúka študijné programy stráž prírody (1. stupeň) a alpínska a vysokohorská ekológia (2.stupeň). Študenti už počas štúdia na VÚVB riešia praktické výskumy. Perfektné zázemie im poskytujú špičkovo vybavené laboratória: botanické, zoologické a molekulárne, v ktorých pracujú výskumníci aj študenti z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie, v tíme aj samostatne. Na VÚVB sa výskumníci realizujú „vonku“ aj „vo vnútri“, v environmentálnom monitoringu aj v laboratórnej činnosti. Výskumný ústav vysokohorskej biológie UNIZA časť štúdia priamo zabezpečuje a časť koordinuje v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, Horskou záchrannou službou SR a so zainteresovanými fakultami Žilinskej univerzity v Žiline.


Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
04062021 TS VUVB UNIZA

© 2022 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.