Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov – výzva na najbližšie obdobie pre slovenských odborníkov v oblasti elektromobility

Žilinská univerzita v Žiline spoločne s partnermi (CEIT, a.s., EVPÚ a.s., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ZF Slovakia, a.s.) začala s výskumnými aktivitami na projekte, ktorého hlavnou motiváciou je poskytnúť inovatívne riešenia pre pohonné, energetické a bezpečnostné komponenty dopravných prostriedkov.

Predmetom výskumu sú moderné pohony pre e-mobilitné aplikácie, progresívne technológie pre nabíjanie palubných zásobníkov energie, riadiace systémy mobilných dopravných prostriedkov so zvýšenou bezpečnosťou a podporná infraštruktúra pre zabezpečenie dopravných systémov s nízkou uhlíkovou stopou.

Očakávanými výstupmi výskumu sú návrhy nových riešení hybridizácie resp. elektrifikácie pohonných systémov dopravných prostriedkov, nových riešení akumulačných uzlov spolu s optimalizovanými systémami na transfer elektrickej energie – systém nabíjania a distribúcie energie (výkonové polovodičové meniče), nových prístupov k riešeniu bezpečnosti komponentov moderných dopravných prostriedkov.

Špecifikami výskumu a unikátnymi výstupmi takto zameraného projektu sú priemyselný výskum životnosti automobilových komponentov nasledujúcej generácie dopravných prostriedkov, vývoj hydrodynamických meničov pre zefektívnenie hybridizácie pohonného sústrojenstva, výskum metód riadenia elektrických pohonov a vývoj nových topologických usporiadaní trakčných meničov a výskum v optimalizácii dynamiky a energetiky elektrickej trakcie. V rámci vývoja sa odborníci sústredia na oblasť optimálneho prevádzkovania batériových systémov, vývoj informačno-komunikačných technológií pre zvyšovanie bezpečnosti prevádzkových vlastností a zvyšovanie inteligencie prostredníctvom samoučiacich algoritmov a analýzu mechanických vlastností moderných systémov pre dopravné prostriedky formou simulácií a prostredníctvom testovacích stolíc.

Základnými míľnikmi jednotlivých fáz/aktivít projektu (DRIVELINE experimental, DRIVELINE test, DRIVELINE industrial, STORAGE/CHARGING, STORAGE/CHARGING industrial, SAFETY test, SAFETY industrial, IMPACT experimental a IMPACT industrial) sú testovanie konštrukčne perspektívnych riešení elektrického motora a overovanie únavových charakteristík alternatívnych riešení pohonných systémov z mechanického hľadiska, návrh hybridného usporiadania pohonu prostredníctvom progresívnych komponentov pohonných systémov a overovanie únavových charakteristík alternatívnych riešení pohonných systémov z mechanického hľadiska, návrh hybridného usporiadania pohonu prostredníctvom progresívnych komponentov pohonných systémov, komplexná elektro-chemická charakterizácia akumulátorov a ich komponentov, testovanie nových batériových technológií a progresívnych techník pre transfer elektrickej energie, návrh opatrení na prevádzkovú bezpečnosť energetických uzlov a alternatívneho pohonu z hľadiska tepelného manažmentu kritických komponentov, návrh opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy na báze kooperatívnych systémov slúžiacich na prenos a spracovanie dát, nové prístupy a diagnostické postupy pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky napájacích, dobíjacích a pohonných komponentov a technológií používaných v brzdových systémoch, a testovanie bezpečnostných systémov s ohľadom na vlastnosti dopravného prostriedku, návrh opatrení na prevádzkovú bezpečnosť energetických uzlov a alternatívneho pohonu z hľadiska tepelného manažmentu kritických komponentov, testovanie energetických uzlov a alternatívneho pohonu z hľadiska tepelného manažmentu kritických komponentov, podpora rozhodovania pre efektívnejšie využitie a rozvoj testovaných a navrhnutých technológií v rámci elektromobility a praktické nasadzovanie inovačných riešení v uzatvorených priemyselných infraštruktúrach.

Táto tlačová správa vznikla v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v programovom období  2014 - 2020 pre projekt: Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov, s ITMS kódom projektu 313011V334, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Implementácia projektu z oblasti výskumu a inovácií je v gescii Výskumnej agentúry.
 

Mgr. Adriana Valentovičová
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.