MoTiV – úvodné stretnutie – Tlačová správa (22.11.2017)

 Žilina, Slovensko – Nový projekt MoTiV (Mobility and Time Value) v rámci projektu Horizon 2020, ktorého koordinátorom je Žilinská univerzita v Žiline, sa zaoberá aktuálnou problematikou výskumu skúmania preferencií jednotlivcov, ako aj ich správaním a životným štýlom, ktoré ovplyvňujú ich voľbu rozhodovania pri cestovaní.

Projekt prinesie novú definíciu a metodológiu na posudzovanie hodnoty cestovného času (VTT) na základe individuálnych preferencií používateľa. MoTiV bude skúmať hodnotu cestovného času z viacerých aspektov, ktoré berú do úvahy nielen jeho ekonomickú dimenziu (úspora času a nákladov), ale aj motiváciu, preferencie a správanie jednotlivca spojené so širšie ponímanou koncepciou kvality života (berúc do úvahy také ukazovateľa ako napr. napr. spálené kalórie počas cestovania, znečisťovanie ovzdušia či celková spokojnosť s využívaním času počas cestovania v súlade i s plánovanými aktivitami).

Rámcová koncepcia projektu bude overená zberom a vyhodnotením údajov v najmenej 10 krajinách Európskej únie. Súbor údajov o mobilite a správaní používateľa bude zhromažďovaný prostredníctvom mobilnej aplikácie vyvinutej konzorciom projektu. Táto mobilná aplikácia bude schopná monitorovať používateľa a jeho pohyb, na základe čoho bude môcť používateľ prehodnocovať svoje rozhodnutia pri cestovaní tak, aby čo najviac využíval svoj voľný čas v súlade s osobnými preferenciami, životným štýlom, záujmami a financiami. Cieľom projektu je zozbierať údaje od vzorky najmenej 5000 užívateľov, ktorí budú používať aplikáciu aspoň 2 týždne. Súbor zozbieraných údajov bude taktiež sprístupnený vedeckej komunite k stimulovaniu ďalšieho výskumu v tejto oblasti. Výsledky z projektu MoTiV prispejú k rozvoju nových služieb mobility a k rozšíreniu už existujúcich aplikácií, akými sú napr. plánovač ciest routeRANK1 alebo aplikácia PiggyBaggy2 pre zdieľané dodávanie tovarov.

V dňoch 14. a 15. novembra sa na pôde Univerzitného vedeckého parku v priestoroch projektu ERA Chair uskutočnilo úvodné stretnutie projektu. Stretnutia sa zúčastnilo 21 účastníkov, ktorí reprezentovali sedem členov konzorcia. Stretnutia sa zúčastnila aj JUDr. Viera Petrášová, národný kontaktný bod Centra pre vedecko-technické informácie SR (CVTI SR), ktorá reprezentovala projektového manažéra Andreu Arcelli z Európskej komisie. Prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (prorektor pre vedu a výskum) a prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD. (ERA Chair Holder pre inteligentné dopravné systémy) na začiatku stretnutia uvítali účastníkov v mene Žilinskej univerzity a ERA Chair projektu. Koordinátor projektu, Dr. Giuseppe Lugano, zahájil stretnutie a zdôraznil, že projekt MoTiV je v súčasnosti jediným H2020 projektom v rámci schémy H2020 „Research and Innovation Action“, ktorého koordinátorom je vysokoškolská inštitúcia na Slovensku a je získaný vďaka ERA Chair projektu (ERAdiate), načo môže byť Žilinská univerzita právom hrdá. Prvý deň stretnutia bol venovaný cieľom projektu, aktivitám, výstupom, manažmentu a všeobecnej štruktúre jednotlivých pracovných balíkov. Počas druhého dňa účastníci uvažovali o stratégiách, akčnom pláne projektu a takisto diskutovali v skupinách o témach týkajúcich sa implementácie projektu, rámcovej koncepcie projektu MoTiV, vývoja aplikácie, ako aj rozšírenia aplikácie medzi používateľov v rámci krajín Európskej únie.

Fakty o projekte

Skrátený názov projektu: MoTiV

Názov projektu: Mobility and Time Value

Webová stránka projektu: www.motivproject.eu

Referencia projektu: H2020-MG-2017-SingleStage-INEA

Číslo kontraktu: 770145

H2020 pilier: Spoločenské výzvy, “Inteligentná, zelená a integrovaná doprava”, “Mobilita pre rast”

Schéma financovania: RIA – Research and Innovation action

Trvanie projektu: 30 mesiacov od 1.11.2017 do 30.04.2020

Rozpočet projektu: 1.930 M€ (100% financované z EÚ)

Cieľové skupiny: medzinárodná akademická a vedecká komunita; tvorcovia stratégií na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni zaoberajúci sa dopravou a mobilitou, životným prostredím a kvalitou života; používatelia MoTiV aplikácie; dopravné spoločnosti; združenia dopravných spoločností; široká verejnosť.

Projektoví partneri

  • Žilinská univerzita v Žiline (Projektový koordinátor), Slovensko
  • Eurecat, Španielsko
  • Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC ID), Portugalsko
  • pt – Consultores em Transportes Inovação e Sistemas, S.A., Portugalsko
  • CoReorient, Fínsko
  • RouteRANK, Švajčiarsko
  • European Cyclists’ Federation, Belgicko

Fotografia zo stretnutia

Nathalie Lugano
Univerzitný vedecký park

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.