Zlatá Fatima 2017 za nové technológie v rukách tímu Elektrotechnickej fakulty UNIZA a VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Výrobcovia zo Slovenska a Česka mali možnosť prihlásiť sa do tradičnej a prestížnej súťaže Zlatá Fatima, ktorú priniesol módny veľtrh Trenčín mesto módy. Odborná porota hodnotila na základe niekoľkých kritérií tých najlepších v štrnástich kategóriách. Excelentný tím vedecko-výskumných pracovníkov z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. môže byť právom hrdý - prototyp inteligentného odevu zvíťazil v kategórii „Nové technológie“.

Na galavečere obnovenej výstavy Trenčín mesto módy odborná porota súťaže Zlatá Fatima ocenila okrem iných aj výrobok prihlásený do súťaže vystavovateľom VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Cenu za nové technológie "Zlatá Fatima 2017" porota udelila prototypu výrobku "Inteligentný odev pre snímanie EKG signálu v reálnom čase". Do súťaže o Zlatú Fatimu bolo prihlásených celkom 180 výrobkov. Prototyp je výsledkom spoločného výskumu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., ktorý je chránený prihláškou patentu a úžitkového vzoru. V súčasnosti prihlasovatelia patentu rokujú so slovenským výrobcom o podmienkach výroby na území Slovenska.

V súčasnej dobe sa oblečenie už nepovažuje len za kus odevu človeka, ktorý ho len chráni a skrášľuje, ale aj za inteligentné zariadenie, ktoré môže zabezpečovať rôzne ďalšie funkcie. Oblečenie dokáže zaznamenať teplotu prostredia, svietiť, sledovať životné funkcie človeka, prípadne môže aj meniť farby a vzory. Toto umožňujú nové textilné vlákna a z nich vyrobené textílie, ktoré sú schopné reagovať na vonkajšie podnety tým, že sú do nich vložené elektronické zariadenia alebo inteligentné materiály.

Realizačný tím vedecko-výskumných pracovníkov vytvoril dlhodobou spoluprácou podporenou prostriedkami zo Štrukturálnych fondov EÚ a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja unikátne riešenie funkčného prototypu inteligentného odevu. Inteligentný odev je určený na snímanie biologických dát človeka, hlavne srdcovej činnosti – EKG signálu. Nosnou časťou riešenia je elektrovodivá priadza, ktorá je priamo implementovaná do pleteniny inteligentného odevu a slúži na vytvorenie EKG elektród a vodivých ciest pre napájanie aktívnych častí inteligentného odevu a prenos snímaných dát. Súčasťou riešenia sú tiež elektronické obvody slúžiace pre spracovanie meraných dát, ich bezdrôtový prenos do mobilných zariadení a tiež aplikácia vyvinutá pre analýzu, vyhodnotenie a archiváciu meraných signálov.

“Prototyp inteligentného odevu pre snímanie elektrokardiogramu v reálnom čase je výsledkom spoločného úsilia multidisciplinárneho tímu. Ocenenie Zlatá Fatima 2017 za nové technológie získané v širokej konkurencii je veľkým uznaním a zároveň potvrdením, že spojením expertov z oblastí textílií, elektrotechniky, biomedicíny a informačných a komunikačných technológií vznikajú nové revolučné riešenia,“ povedal prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD., zodpovedný riešiteľ projektu APVV-14-0519 „INTELIGENTEX“.

 

prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita v Žiline

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.