Schody – časopis študentov Univerzity tretieho veku v Žiline

Seniori na Univerzite tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len U3V) nachádzajú okrem možnosti vzdelávať sa svoje uplatnenie aj v dobrovoľníckych aktivitách. Jednou z nich je tvorba časopisu Schody, ktorého dve vydania v roku 2016 sú spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V rámci zisťovania spätnej väzby od čitateľov na vydanie 11. čísla časopisu napísala študentka U3V pani Veronika Vršanská hodnotenie: Pre mňa osobne - obsahovo hodnotný časopis, nabitý zaujímavými a kreatívnymi príspevkami, postrehmi, rozhovormi, poéziou a radami. Časopis má veľkú výpovednú hodnotu a nás seniorov motivuje k ďalšiemu vzdelávaniu, poznávaniu, a samozrejme aktivite v bežnom živote.“

Časopis Schody je výnimočný svojím zameraním. Seniori v ňom motivujú seniorov. Píšu o svojich životných skúsenostiach, nadobudnutých vedomostiach,  delia  sa o svoje radosti a starosti. Časopis dáva priestor pre tvorivosť a múdrosť, ktorú seniorský vek prináša. Pridanou hodnotou je aj fakt, že tento časopis je jediný svojho druhu medzi existujúcimi univerzitami tretieho veku na Slovensku. Vychádza 2 x ročne, je evidovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a má svoju ISSN identifikáciu. Medzi študentov U3V, partnerov U3V a ostatné U3V na Slovensku je distribuovaný zdarma už siedmy rok.

V roku 2016 sú vďaka projektu U3V s názvom: Seniori motivujú seniorov, obidve vydania časopisu spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Práca na príprave a vydaní časopisu je dobrovoľnícka. Preto benefitom pre členov redakčnej rady a prispievateľov je priebežne počas rok 2016 pripravované interné vzdelávanie, zvyšujúce kredit a kvalitu časopisu.

Cieľom prvého vzdelávacieho workshopu: Komunikácia v našej spoločnosti bol tréning písania príspevkov tak, aby sa stali príťažlivé aj pre mladšiu generáciu. Keďže marcové číslo časopisu Schody sa nieslo v tematickom zameraní medzigeneračného dialógu, mohli si prispievatelia vyskúšať svoje nové zručnosti hneď v praxi a vytvoriť príspevky pre marcové Schody č. 11.

Náplňou druhého vzdelávacieho workshopu: Grafická úprava časopisu bolo pod vedením skúseného lektora U3V riešiť problémy, s ktorými sa grafičky - seniorky pri jeho zostavovaní stretávajú.

Tematické zameranie septembrového vydania časopisu č. 12 bude o dobrovoľníctve vo vzdelávaní seniorov, čo je oblasť veľmi blízka pôsobeniu U3V. V tomto čísle U3V spolu so študentmi zavŕši aj oslavy 20. výročia svojho založenia a načrtne vízie činnosti do budúcnosti. Všetky doterajšie vydania si záujemca môže pozrieť na www.ucv.uniza.sk v sekcii U3V v záložke časopis Schody.

 

 

Univerzita tretieho veku je súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Ponúka záujmové vzdelávanie pre všetkých nad 45 rokov aj vo svojich dvoch pobočkách v Prievidzi a v Považskej Bystrici. Dlhodobo sa snaží rozvíjať aj dobrovoľnícke aktivity svojich študentov – seniorov v oblasti neformálneho vzdelávania. V akademickom roku 2015/2016 oslavuje svoje 20. výročie založenia. V ponuke má študijné programy zamerané na dejiny Európy, pamiatky UNESCO, právo v spoločnosti, finančnú gramotnosť a tiež viaceré študijné programy na získanie počítačových zručností.

 

Ing. Jana Sňahničanová

koordinátorka Univerzity tretieho veku    

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.