Študovať techniku sa oplatí

Hovorí sa, že v práci strávime až 30% svojho života. Nie je to málo, a preto by malo byť prirodzené stráviť tento čas činnosťou, ktorá nás napĺňa. Na kariéru v dospelosti vplýva množstvo faktorov, no tým najzásadnejším je vzdelanie.  Žilinská univerzita v Žiline na svojich siedmich fakultách poskytuje mladým ľuďom široké možnosti vzdelávania. UNIZA je však z veľkej miery technická univerzita a tri z jej technických fakúlt ponúkajú ešte stále možnosť podať si prihlášku na niektorý zo študijných programov.

Strojnícka fakulta

Strojnícka fakulta UNIZA patrí dlhodobo medzi najlepšie fakulty technického zamerania na Slovensku. V rámci hodnotenia ARRA obsadila medzi slovenskými strojníckymi fakultami  už niekoľko rokov za sebou prvú priečku.  Študenti, ktorí majú záujem vzdelávať sa na Strojníckej fakulte, si môžu vybrať z bakalárskych študijných programov zameraných na vozidlá a motory, strojárske technológie, priemyselné inžinierstvo, počítačové konštruovanie a simulácie, materiály a technológie v automobilovom priemysle, energetickú a environmentálnu techniku či všeobecné strojárstvo (externá forma štúdia). Prihlášku je potrebné zaslať do 31. mája 2016. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať na inžinierskom stupni v jednom z 11 akreditovaných študijných programov.

Fakulta sa aktívne zapája do riešenia projektov medzinárodnej spolupráce, ako sú napríklad projekty Erasmus+, Ceepus, Národný štipendijný program, atď. Tieto projekty umožňujú študentom absolvovať časť štúdia alebo riešiť svoju záverečnú prácu na zahraničnej univerzite.  Štúdium na Strojníckej fakulte je zabezpečené v laboratóriách vybavených najmodernejšou prístrojovou, laboratórnou a výpočtovou technikou. „Fakulta dlhodobo úspešne spolupracuje s mnohými priemyselnými firmami najmä  v odvetviach strojárskeho, elektrotechnického a gumárenského priemyslu. Spolupráca s priemyslom zabezpečuje absolventom našej fakulty vysokú úroveň pripravenosti a adaptability na požiadavky priemyselnej praxe a teda aj ich vynikajúcu zamestnateľnosť, poznamenal doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť zo Strojníckej fakulty.

 

Elektrotechnická fakulta

Hlavný dôraz pri výuke na Elektrotechnickej fakulte UNIZA sa kladie na informačné a komunikačné technológie aplikované v oblasti bezpečného riadenia procesov v doprave a v priemysle, moderné telekomunikačné, rádiokomunikačné a multimediálne technológie, rozvoj výkonových elektronických systémov a moderné riadenie výkonovej elektrotechniky a výkonových elektrických sietí. „Rozvíjame aj ďalšie atraktívne interdisciplinárne odbory, menovite mechatroniku a v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK v Martine, biomedicínske inžinierstvo. Novo akreditované máme študijné programy telematika a fotonika v inžinierskom štúdiu a autotronika v bakalárskom štúdiu“, doplnil doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD., prodekan pre vzdelávanie Elektrotechnickej fakulty. Prihlášku na bakalársky stupeň štúdia je možné podať do 20. mája 2016.

O úspešnosti Elektrotechnickej fakulty svedčia viaceré štatistiky -  fakulta sa spomedzi 143 fakúlt na Slovensku umiestila na 7. mieste z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti pre potreby praxe; uplatniteľnosť absolventov elektrotechnickej fakulty dosahuje 96% a to zväčša v renomovaných slovenských a nadnárodných firmách. Priemerný mesačný príjem absolventa fakulty dennej formy inžinierskeho štúdia v druhom roku od ukončenia štúdia predstavuje 1 053 EUR (zdroj: Sociálna poisťovňa SR).

V rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ sa študenti Elektrotechnickej fakulty zúčastnili exkurzií v najvýznamnejších elektrotechnických spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku a v zahraničí. Pre ozajstných nadšencov elektrotechniky ponúka fakulta jedinečnú príležitosť zapojiť sa  do unikátnych projektov  napr. pri skonštruovaní  solárneho automobilu alebo sa stať členom tímu  podieľajúceho sa na vývoji prvej slovenskej družice „SK CUBE“.

 

Stavebná fakulta

Stavebná fakulta UNIZA poskytuje bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium v technických študijných programoch s orientáciou na stavebníctvo, dopravné a pozemné stavby, inžinierske konštrukcie, materiálové inžinierstvo, plánovanie dopravných stavieb a manažérstvo v stavebníctve. Oblasti vzdelávania sú zároveň základom výskumno-vývojovej a vedecko-technickej činnosti fakulty.

„Laboratóriá Stavebnej fakulty sú vybavené najmodernejšou didaktickou, audiovizuálnou, počítačovou a laboratórnou technikou“ uviedol doc. Ing. Peter Koteš, PhD., prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy Stavebnej fakulty a dodal, že fakulta sa dlhodobo orientuje na výchovu odborníkov v oblasti dopravného staviteľstva a inžinierskych konštrukcií. „V tejto sfére patríme k špičke nielen na Slovensku a naši absolventi nachádzajú výborné uplatnenie v praxi“, uzatvoril doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

Do konca mája si môžu záujemcovia o štúdium na Stavebnej fakulte podať prihlášku na bakalárske štúdium geodézie a kartografie, pozemného staviteľstva, staviteľstva, Civil Engineering a technológie a manažmentu stavieb.

 

Aktuálne informácie o možnostiach podania prihlášok na štúdium sú dostupné na web stránkach fakúlt

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.