Docent Michal Valčo, PhD. sa stane členom Európskej akadémie vied a umení

18. septembra 2015 bol nominačnou komisiou Európskej akadémie vied a umení (EAVU) vo Viedni za riadneho člena nominovaný aj docent Michal Valčo, PhD., pedagóg Katedry náboženských štúdií Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite v Žiline.


Inaugurácia nových členov sa uskutoční 5. marca 2016 v Salzburgu. Docent Michal Valčo bude pôsobiť v rámci siedmej sekcie – sekcia pre svetové náboženstvá. Menovací dekrét si počas slávnostnej inaugurácie prevezme z rúk profesora Felixa Ungera, prezidenta EAVU a významného rakúskeho kardiochirurga.

Docent Valčo sa spolu s ďalšími nominovanými stane súčasťou komunity najvýznamnejších vedcov a osobností, pôsobiacich v mnohých vedných disciplínach na Slovensku a v ďalších 25 krajinách sveta. „Je to veľká vec, lebo spomedzi 1800 členov je 5 držiteľov Nobelovej ceny“, potešil sa nominácii docent M. Valčo. A skutočne, medzi riadnych členov akadémie patria významné osobnosti z oblasti vedy a výskumu, medzi ktorými nechýbajú ani laureáti Nobelových cien, vedci či akademici. Od roku 1991 je členom Európskej akadémie vied a umení napríklad aj emeritný pápež Benedikt XVI.  

Zo Slovenska boli medzi členov EAVU v nedávnej minulosti zaradení aj RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV, Mons. František Drábek, biskup – ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených Zborov SR, prof. JUDr. Ján Švidroň, PhD. , riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV a ďalšie osobnosti. Slovenská delegácia má v tejto organizácii dnes už viac ako päťdesiat členov. To, že sa členom akadémie stal ďalší Slovák, pedagóg Žilinskej univerzity v Žiline, je ocenením nielen univerzity a kvality vzdelávania, ale aj vzdelania, vedeckej a publikačnej práce nominovaného M. Valča. „Myslím, že nominácia za člena EAVU je česť pre Žilinskú univerzitu v Žiline a z toho mám radosť“, dodáva pedagóg. 

Aktivity sekcie pre svetové náboženstvá, siedmej sekcie EAVU, sa odohrávajú v medzinárodnom kontexte a týkajú sa komparatívnych štúdií svetových náboženstiev, ktoré sú prezentované na spoločných sympóziách či kongresoch. Ich výstupy sa k verejnosti následne dostávajú prostredníctvom vydaných publikácií. Ďalšou činnosťou siedmej sekcie EAVU sú spoločné aktivity, zamerané na formuláciu stanovísk a deklarácií v kľúčových náboženských a teologických otázkach. To všetko prebieha v rámci Európskej únie i v celosvetovom kontexte.

Európska akadémiu vied a umení vznikla v roku 1990 na podnet rakúskeho kardiochirurga profesora Felixa Ungera, profesora Nikolausa Lobkowicza a už zosnulého kardinála Franza Königa. Jej cieľom je vytvárať kontakty a prispievať k pokroku vo vede a umeniach, o čo sa usiluje rozširovaním myšlienok tolerancie, humanizmu a európskej integrácie. So sídlom v Salzburgu má EAVU svoje delegácie až v 26 krajinách Európy, v USA a v ďalších krajinách sveta. Akadémia okrem toho podporuje európsku integráciu, rozvoj vied a umení, organizuje konferencie a každoročne udeľuje Cenu tolerancie. Od roku 1994 spolupracuje aj so Slovenskou akadémiou vied. 

***

 

 

doc. Michal Valčo, PhD.

je vedúci Katedry náboženských štúdií a garant štúdia. Na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline pôsobí od roku 2002 (vtedy ešte Fakulta prírodných vied). Je doktorom teológie a docentom religionistiky so zameraním na filozofiu náboženstva a ekumenickú teológiu.    

 

ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
Katedra náboženských štúdií

 

 

 

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.