Výskumné centrum Žilinskej univerzity bojuje proti poľadovici na cestách

Zima bez poľadovice na cestách? To je cieľ, ktorý sa snaží dosiahnuť jeden z výskumných tímov novovzniknutého Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline - v spolupráci so správcom cesty II/534 vedúcej z Popradu do mesta Vysoké Tatry - časť Starý Smokovec a ďalšími partnermi v súčasnosti inštaluje zostavu automatického protinámrazového postrekovacieho systému (APPS). Unikátny systém bude na Slovensku použitý prvýkrát.

Na vybranom úseku 800 metrov plánujú výskumníci sledovať funkčnosť a spoľahlivosť systému,  overovať výsledky technického a technologického riešenia a predovšetkým skúmať bezpečnosť a zjazdnosť vozovky pri nízkych teplotách. Systém funguje na princípe detekcie zmeny poveternostných podmienok na ceste a následnej aplikácii postreku, ktorý účinne zabráni vytvoreniu poľadovice. Jemné vysokotlakové rozprašovanie prostredníctvom trysiek zabudovaných v strednom deliacom páse vozovky 5 metrov od seba nebude nijakým spôsobom obmedzovať premávku a pre vodičov bude počas jazdy nepozorovateľné.  Dáta získané pomocou inštalovaného zariadenia, ako aj dáta pochádzajúce z aktívneho meteorologického monitoringu, budú použité pri optimalizácii celého systému automatizovaného postrekovania, vrátane systému na predvídanie zmeny poveternostných podmienok na vozovke. Prvá fáza testovania bude zameraná na overenie schopnosti technológie udržať bezpečnosť ohrozeného úseku až do príjazdu údržbového vozidla, v ďalšom kroku pôjde o dosiahnutie takej funkčnosti systému, keď príchod vozidiel údržby v prípade výskytu poľadovice nebude nutný vôbec.

Partnermi pilotnej testovacej prevádzky je Správa a prevádzka ciest Prešovského samosprávneho kraja, ktorá vytipovala príslušný úsek cestnej siete, mesto Vysoké Tatry a spoločnosť SILICON, a. s. z Dobšinej, ktorá sa spolupodieľa na prevádzkových nákladoch výskumu formou dodávky ekologického postrekovacieho materiálu SOLMAG L.

 Výskumné centrum ŽU v Žiline je unikátne pracovisko výskumu a vývoja Žilinskej univerzity v Žiline so vznikom v roku 2013 (s podporou projektu „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS: 26220220183) v rámci OP Výskum a vývoj spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja). Jeho cieľom je vytvoriť prostredie podporujúce akceleráciu a integráciu inovačných a výskumných aktivít pracovísk Žilinskej univerzity, rýchlu implementáciu a komercializáciu výsledkov výskumu.  Všetky aktivity Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline smerujú k naplneniu ambície realizovať výskum pre ľudí.

Viac informácií na www.vyskumnecentrum.sk

 

Slavka Pitoňáková

PR manažér Výskumného centra ŽU v Žiline

(V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte Ing. Štefana Šedivého, PhD. – 0907 444 958)

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.